Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,952
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,439
W tym miesiącu:29,139
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2019

52. Po¿ar wêdzarni
Data zdarzenia: 3.12.2020 godz. 19:30
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar wêdzarni
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Pla¿owa

25. Po¿ar instalacji elektrycznej
W dniu 14.06.2019r. o godzinie 19:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru instalacji elektrycznej w budynku.


24. Otwarcie mieszkania
W dniu 11.06.2019r. o godzinie 9:42 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do otwarcia mieszkania na osiedlu Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. .


23. Po¿ar samochodu
W dniu 9.06.2019r. o godzinie 16:48 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru samochodu w Wêgierskiej Górce przy ul. Obroñców Wêg. Górki. Na miejsce zdarzenia udali¶my siê dwoma zastêpami. Po doje¼dzie pod wskazany adres zastali¶my samochód osobowy ca³y w ogniu. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±cy siê pojazd. Dzia³ania zakoñczono po 30minutach .


22. Kolizja drogowa
W dniu 9.06.2019r. o godzinie 9:49 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do kolizji drogowej w Wêgierskiej Górce na DK-1.


21. Plama oleju
W dniu 30.05.2019r. o godzinie 17:55 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia plamy oleju. Wed³ug zg³oszenia plama by³a na d³ugo¶ci oko³o 3km w Wêgierskiej Górce (DK1). Na miejsce zadysponowano jeden zastêp OSP Wêgierska Górka. Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Dzia³ania zakoñczono po jednej godzinie.


20. Zalana piwnica
W dniu 24.05.2019r. o godzinie 9:18 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym, przy ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody za pomoc± pompy elektrycznej. Interwencje zakoñczono o 10.00, bra³ w niej udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


19. Zalana piwnica
W dniu 24.05.2019r. o godzinie 8:35 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym, przy ul. Obroñców Wêg. Górki w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody za pomoc± pompy elektrycznej. Interwencje zakoñczono o 10.00, bra³ w niej udzia³ zastêp GLBM OSP Wêgierska Górka.


18. Zalana hala
W dniu 24.05.2019 roku, o godz. 07:10 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do zalanych pomieszczeñ w hali sportowej na os. XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zastêpu GBA zabezpieczono teren dzia³añ, od³±czono pr±d w budynku oraz przyst±piono do wypompowywania wody z piwnicy oraz pomieszczeñ gospodarczych.


17. Niedro¿ny przepust
W dniu 23.05.2019 roku o godzinie 11:44 zostali¶my zadysponowani do udro¿nienia przepustu drogowego. W wyniku intensywnych opadów deszczu p³yn±ce rowem melioracyjnym ga³êzie zatka³y przepust drogowy, a spiêtrzaj±ca siê woda by³a zagro¿eniem dla pobliskiego budynku mieszkalnego. Do zdarzenia dosz³o w Wêgierskiej Górce przy ulicy Stawowej.


16. Alarm bombowy
6.05.2019 roku o godzinie 8:13 otrzymali¶my informacjê o pod³o¿onym ³adunku wybuchowym w ZSZ w Wêgierskiej Górce gdzie mia³y odbywaæ siê matury. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia maturzy¶ci zostali ewakuowani przez nauczycieli poza teren szko³y. Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu terenu dzia³añ w czasie gdy policja przeszukiwa³a obiekt. Stra¿acy wspólnie z dyrekcj± szko³y i z okrêgow± komisj± egzaminacyjn± podjêli decyzjê o zorganizowaniu egzaminu w budynku OSP Wêgierska Górka, maturê uda³o siê rozpocz±æ zgodnie z planem. W Dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Wêgierska Górka oraz OSP Ciêcina.


15. Kolizja drogowa
W dniu 5.5.2019 roku, o godz. 14:50 zostali¶my zadysponowani do wypadku drogowego na wê¼le Przybêdza (wjazd na S1). Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano rozbity samochód marki suzuki Ignis. Kieruj±ca na ³uku drogi, w skutek niedostosowania prêdko¶ci do warunków panuj±cych na drodze utraci³a panowanie nad pojazdem, zjecha³a na lewe pobocze i skosi³a przydro¿n± latarniê. Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, usuniêciu samochodu z pasa ruchu oraz od³±czeniu akumulatora. Kobieta zosta³a przetransportowana do szpitala na obserwacjê. Dzia³ania trwa³y oko³o 30 minut.


14. Plama oleju
W dniu 30.04.2019r. o godzinie 13:31 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia plamy oleju. Wed³ug zg³oszenia plama by³a na d³ugo¶ci oko³o 6km - od ronda w Milówce do centrum Wêgierskiej Górce (DK1). Na miejsce zadysponowano dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka, jeden zastêp OSP Cisiec oraz jeden zstêp OSP Milówka. Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Dzia³ania zakoñczono po jednej godzinie.


13. Po¿ar tartakku
W dniu 25.04.2019r, ok. godziny 23:50 do SK KP PSP w ¯ywcu trafi³o zg³oszenie o po¿arze tartaku w Rycerce Dolnej. W pierwszym rzucie na miejsce zosta³y skierowane wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Rajcza (OSP Rycerka Dolna, OSP Rajcza, OSP Sól, OSP Rycerka Górna, OSP Zwardoñ) oraz sekcja ga¶nicza z JRG ¯ywiec.

Po dotarciu na miejsce pierwszych zastêpów stra¿y po¿arnej, si³y i ¶rodki by³y niewystarczaj±ce. Zdecydowano siê na zadysponowanie dodatkowych si³ i ¶rodków OSP z gmin Milówka, Wêgierska Górka i Radziechowy-Wieprz. Dodatkowo na pomoc przybyli stra¿acy z powiatu bielskiego i samego miasta Bielsko-Bia³a. Do akcji zadysponowano te¿ 1 zastêp z JRG Ustroñ.

Akcja trwa³a do 08:30 dnia nastêpnego, a bra³o w niej udzia³ 30 zastêpów stra¿y po¿arnej. Spaleniu uleg³a ca³a hala produkcyjna z lini±, 30m3 drewna oraz 20m3 zrêbków. ¬ród³o: zywiec112.com.pl GALERIA


12. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 17.04.2019r. o godzinie 21:45 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w przewodzie kominowym. Zdarzenie mia³o miejsce w budynku jednorodzinnym przy ul.3-go Maja w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego, przewietrzeniu pomieszczeñ. Stra¿acy dokonali równie¿ pomiar na obecno¶æ tlenku wêgla w budynku. W interwencji bra³ udzia³ jeden zastêp Stra¿y Po¿arnej.


11. Po¿ar piwnicy
W dniu 11.04.2019 oko³o godziny 13:10 zostali¶my zadysponowani do po¿aru piwnicy w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wyzwolenia. Po przybyciu na miejsce, po¿arem objête by³o sk³adowane w piwnicy drewno oraz elementy wyposa¿enia. Stra¿acy równocze¶nie przyst±pili do gaszenia po¿aru oraz ewakuacji osób znajduj±cych siê w mieszkaniach na parterze i pierwszym piêtrze. Dzia³ania zakoñczyli¶my po oko³o 2 godzinach. Na miejscu pracowa³y dwa zastêpy stra¿y po¿arnej z ¯ywca oraz jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.


10. Po¿ar siana
W dniu 28.3.2016 roku, o godz. 19:29 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru bali z sianem w ¯abnicy przy ul. Bukowina. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu dzia³añ oraz ugaszeniu po¿aru.
7. Powalone drzewo
W dniu 15.03.2019 roku, o godz. 10:12 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa w Wêgierskiej Górce ul. Przemys³owa. Po doje¼dzie na miejscu zastali¶my drzewo na samochodzie marki Seat. Stra¿acy przyst±pili do zabezpieczenia terenu dzia³añ, usuniêciu z samochodu oraz drogi powalonego drzewa. Wyniku zdarzenia uszkodzeniu uleg³ jeden samochód osobowy oraz ogrodzenie. Po przekazaniu terenu dzia³añ zastêp GBA wróci³ do bazy.


6. Wypadek drowowy
10 marca 2019 roku kilka minut po godzinie 20:00 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego na ul. S. Wyszyñskiego (DK1) w Ciscu. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, od³±czeniu akumulatorów w pojazdach oraz na kierowaniu ruchem. W dzia³aniach bra³y udzia³ 4 zastêpy stra¿y po¿arnej.


5. Po¿ar budynku gospodarczego
W dniu 10.03.2019r. o godzinie 17:20 zostali¶my zadysponowani do po¿aru budynku gospodarczego w Ciscu przy ul. Cisowej. Dziêki szybkiemu zauwa¿eniu po¿aru i sprawnej akcji ga¶niczej dosz³o jedynie do nadpalenia elementów zabudowania.


4. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 19.02.2019r. o godzinie 13:18 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w przewodzie kominowym. Zdarzenie mia³o miejsce w budynku jednorodzinnym przy ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego, przewietrzeniu pomieszczeñ. Stra¿acy dokonali równie¿ pomiar na obecno¶æ tlenku wêgla w budynku. W interwencji bra³y udzia³ dwa zastêpy Stra¿y Po¿arnej. br>


3. Wypadek drogowy
16 lutego 2019 roku kilka minut po godzinie 12:00 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego na ul. Zielonej (DK1) w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, od³±czeniu akumulatorów w pojazdach oraz zakrêceniu instalacji gazowej. Miejsce wypadku przekazano przedstawicielowi firmy AZDiM w celu uprz±tniêcia jezdni.


2. Wypadek na DK-1
W dniu 23.01.2019r. o godzinie 21:55 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego na ul. Zielonej (DK1) w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy kieruj±cej opla oraz kieruj±cemu volkswagena, o¶wietleniu terenu dzia³añ, od³±czeniu akumulatorów w pojazdach oraz zakrêceniu instalacji gazowej. Miejsce wypadku przekazano przedstawicielowi firmy AZDiM w celu uprz±tniêcia jezdni.


1. Po¿ar przy³±cza elektrycznego
We wtorek 15 stycznia 2019 roku kilka minut po godzinie 17:00 w Wêgierskiej Górce przy ul. Obroñców Wêg. Górki najprawdopodobniej na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej dosz³o do powstania po¿aru przy³±cza energetycznego w budynku gospodarczym. Po¿ar zosta³ ugaszony , jeszcze przed przybyciem zastêpów stra¿y po¿arnej. Dzia³ania stra¿aków polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu bezpieczników oraz sprawdzeniu przy³±cza za pomoc± detektora napiêcia. O po¿arze zosta³o poinformowane pogotowie energetyczne, które przyby³o na miejsce zdarzenia. W akcji, która trwa³a 70r17; udzia³ bra³ jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.


Statystyki 2019
Statystyki 2019:
2019 Po¿ary Miejscowe
zagro¿enia
Alarmy
fa³szywe
Razem PT
Gminy
Styczeñ 1 1 0 2 0
Luty 1 1 0 2 0
Marzec 1 2 0 3 0
Kwiecieñ 3 1 0 4 1
Maj 0 6 1 7 1
Czerwiec 2 2 0 4 0
Lipiec 0 0 0 0 0
Sierpieñ 0 0 0 0 0
Wrzesieñ 0 0 0 0 0
Pa¼dziernik 0 0 0 0 0
Listopad 0 0 0 0 0
Grudzieñ 0 0 0 0 0
RAZEM: 21 32 1 54 2
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,117 unikalne wizyty