Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:1,100
Wczoraj:1,438
W tym tygodniu:7,150
W tym miesiącu:24,372
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2013

37. Niebezpiecznie pochylone drzewo

37
29 Grudzieñ - Pochylone drzewo.

W dniu 29.12.2013 roku, o godz. 13:35 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie pochylonego drzewa nad budynkiem mieszkalnym przy ul. Kamiennej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz etapowym wycinaniu drzewa przy u¿yciu hydraulicznego wysiêgnika SH z JRG ¯ywiec.


36. Powalone drzewo

36
27 grudzieñ - Powalone drzewo.

W dniu 27.12.2013 roku, o godz. 10:22 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa przy Ko¶ciele pod wezwaniem Przemienienia Pañskiego w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa.


35. Powalone drzewo

35
25 Grudzieñ - Powalone drzewo.

W dniu 25.12.2013 roku, o godz. 22:48 zostali¶my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu do powalonego drzewa na ul. Zielona Górna w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu, wstrzymaniu ruchu drogowego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 30 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka oraz Pogotowie Energetyczne.


34. Plama oleju.

34
20 Grudzieñ - Plama oleju.

W dniu 20.12.2013 roku, o godz. 07:07 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju powsta³ej w wyniku kolizji na ulicy Zielonej. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym oraz zneutralizowaniu plamy oleju za pomoc± sorbentu. W dzia³aniach bra³o udzia³ OSP Wêgierska Górka i policja.


33. Po¿ar domku letniskowego

33
18 Grudzieñ - Po¿ar domku letniskowego.

W dniu 18.12.2013 roku, o godz. 1:59 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru domku letniskowego znajduj±cego siê w Wêgierskiej Górce na o¶. XX-lecia II RP. Po doje¼dzie na miejsce, dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu akcji oraz podaniu dwóch pr±dów wody w natarciu na pal±cy siê budynek. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki spalonej konstrukcji i przelania pogorzeliska W wyniku po¿aru spaleniu uleg³ ca³y budynek letniskowy wraz z wyposa¿eniem. Na miejsce zadysponowano: JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina oraz Policja.


32. Po¿ar trawy

32
28 pa¼dziernik - Po¿ar trawy.

W dniu 28.10.2013 roku, o godz. 19:29 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy w Ciêcinie przy ulicy Niepodleg³o¶ci Polski. Dzia³ania polega³y na podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±ce siê trawy oraz za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic. Dzia³ania zakoñczono po 40 minutach. W dzia³aniach udzia³ brali : OSP Wêgierska Górka, Policja.


31. Po¿ar samochodu dostawczego.

31
4 pa¼dziernik - Po¿ar samochodu dostawczego.

W dniu 4 pa¼dziernika o godzinie 20:22 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru samochodu dostawczego na Osiedlu XX-lecia II- RP. w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce, dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu i o¶wietleniu miejsca zdarzenia, oraz podaniu jednego pr±du piany ciê¿kiej na pal±cy siê samochód. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³a ca³a komora silnika, oraz wnêtrze pojazdu. Dzia³ania zakoñczono o godz. 21:20. W akcji brali udzia³: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Policja.

Galeria

30. Po¿ar budynku gospodarczego.

30
4 pa¼dziernik - Po¿ar budynku gospodarczego.

W dniu 4 pa¼dziernika o godzinie 13:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku gospodarczego w Ciêcinie przy ulicy Fabisiów. Po doje¼dzie na miejsce, dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu pogorzeliska. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³ ca³y budynek gospodarczy wraz z wyposa¿eniem. Du¿ym utrudnieniem okaza³ siê brak dojazdu do miejsca zdarzenia dlatego stra¿acy po pokonaniu pieszo ok 300 metrów dogasili pogorzelisko przy u¿yciu podrêcznego sprzêtu ga¶niczego oraz burz±cego. Akcjê zakoñczono o godz 14:45. W dzia³aniach brali udzia³ : JRG ¯ywiec, OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica. Policja.


29. Zabezpieczenie l±dowiska LPR.

29
8 wrzesieñ - Zabezpieczenie l±dowiska LPR.

W dniu 8 wrze¶nia o godzinie 10:10 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zabezpieczenia terenu l±dowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. L±dowisko wyznaczono na boisku sportowym przy ul. 3 Maja w Wêgierskiej Górce. Akcjê zakoñczono po 40 min. W dzia³aniach uczestniczyli : JRG ¯ywiec SLRt , OSP Wêgierska Górka , Pogotowie Ratunkowe.

Galeria

28. Po¿ar budynku magazynowego.

28
8 wrzesieñ - Po¿ar budynku magazynowego.

W dniu 8 wrze¶nia o godzinie 2:45 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku handlowo - magazynowego w Przybêdzy. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastêpów SP, dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu i o¶wietleniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch pr±dów wody w natarciu na pal±cy siê obiekt, nastêpnie przyst±piono do rozbiórki spalonej konstrukcji, zerwania poszycia dachowego i przelania pogorzeliska . Spaleniu uleg³ ca³y budynek wraz ze sk³adowanym wewn±trz granulatem tworzywa sztucznego. Dzia³ania zakoñczono o godz. 4:45 W akcji uczestniczyli: JRG ¯ywiec GBA, GCBA, OSP Przybêdza, OSP Radziechowy, OSP Wieprz, OSP Wêgierska Górka, Policja, Pogotowie Energetyczne.

Galeria

27. Zanieczyszczona studnia.

27
4 wrzesieñ - Zanieczyszczona studnia.

W dniu 04.09.2013 roku, o godz. 17:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypompowania zanieczyszczonej studni przy ulicy Zielonej. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody przy u¿yciu pompy g³êbinowej. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp SLRr OSP-WG - Czas interwencji 50 min


26. Gniazdo szerszeni.

26
20 sierpieñ - Gniazdo szerszeni.

W dniu 20.08.2013 roku, o godz. 19:25 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia gniazda szerszeni z budynku mieszkalnego przy ulicy Wzgórze. Dzia³ania zakoñczono o godz. 20:10.


25. Powalone drzewo.

25
4 sierpieñ - Powalone drzewo.

W dniu 04.08.2013 roku, o godz. 23:36 zostali¶my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu do powalonego drzewa przy ul. Zielonej. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z chodnika. Na wskutek zdarzenia czê¶ciowo zniszczone zosta³o ogrodzenie przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wêgierskiej Górce. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP-WG


24. Powalone drzewo.

24
4 sierpieñ - Powalone drzewo.

W dniu 04.08.2013 roku, o godz. 23:17 zostali¶my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu do powalonego drzewa na ul. Ko¶ciuszki. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 20 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP-WG oraz Policja


23. Po¿ar samochodu dostawczego.

23
29 lipiec - Po¿ar samochodu dostawczego.

W dniu 29.07.2013 roku, o godz. 7:35 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze samochodu dostawczego przy ul. Zielonej. Po dojechaniu na miejsce pierwszego zastêpu po¿arem objêty by³ ca³y samochód dostawczy marki Peugeot Boxer. Dzia³aniem pierwszego zastêpu by³o podanie jednego pr±du wody w obronie na znajduj±cy siê obok budynek mieszkalny, a nastêpnie po doje¼dzie kolejnych zastêpów dwóch pr±dów piany ciê¿kiej na pal±cy siê samochód. Spaleniu uleg³ ca³y samochód dostawczy, oraz stopieniu uleg³a plastikowa podbitka znajduj±cego siê w s±siedztwie budynku mieszkalnego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano GBA OSP Wêgierska Górka oraz GBA i GCBA JRG ¯ywiec.


22. Po¿ar piwnicy

22
27 czerwiec - Po¿ar piwnicy.

W dniu 27.06.2013 roku, o godz. 21:15 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze piwnicy w budynku mieszkalnym w Ciscu ul. Ró¿ana. Po doje¼dzie na miejsce zastêpu OSP Cisiec i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do po¿aru w jednym z pomieszczeñ piwnicy. Dzia³ania Stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu zasilania elektrycznego, podania jednego pr±du wody w natarciu na pal±ce siê zgromadzone materia³y, przewietrzeniu pomieszczeñ oraz sprawdzeniu pomieszczeñ budynku za pomoc± detektora tlenku wêgla. Na miejsce zadysponowano OSP Cisiec, OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec.


21. Po¿ar poszycia le¶nego.

21
29 kwiecieñ - Po¿ar poszycia le¶nego.

W dniu 29.04.2013 roku, o godz. 12:25 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru poszycia le¶nego w Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielonej. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz ugaszeniu pal±cej siê ¶ció³ki przy u¿yciu jednego pr±du wody w natarciu, oraz podrêcznego sprzêtu ga¶niczego. Spaleniu uleg³o ok 5 arów poszycia. Na miejsce zadysponowano : GBA OSP Wêgierska Górka, GBA JRG ¯ywiec, GCBA OSP Ciêcina . Akcjê zakoñczono o godz. 13:10


20. Zalane pomieszczenia hali sportowej.

20
29 kwiecieñ - Zalane pomieszczenia hali sportowej.

W dniu 29.04.2013 roku, o godz. 05:06 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do zalanych pomieszczeñ w hali sportowej na os. XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zastêpów GBA i SLRr zabezpieczono teren dzia³añ, od³±czono pr±d w budynku oraz przyst±piono do wypompowywania wody z piwnicy oraz pomieszczeñ gospodarczych. Na wskutek nieszczelno¶ci zbiornika grzewczego zalaniu uleg³ równie¿ szyb windy oraz powierzchnia boiska wraz z zapleczem. Po awaryjnym uniesieniu windy przyst±piono do wypompowania wody z szybu oraz osuszeniu boiska wewn±trz budynku . Dzia³ania zakoñczono o godz 08:20


19. Po¿ar trawy

19
23 kwiecieñ - Po¿ar trawy.

W dniu 23.04.2013 roku, o godz. 21:42 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w ¯abnicy przy ulicy Rowerowej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego.


18. Po¿ar trawy

18
21 kwiecieñ - Po¿ar trawy.

W dniu 21.04.2013 roku, o godz. 21:35 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu przy ulicy Polnej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.


17. Po¿ar trawy

17
21 kwiecieñ - Po¿ar trawy.

W dniu 21.04.2013 roku, o godz. 20:40 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu przy ulicy Za Groniem. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.


16. Pozar trawy

16
20 kwiecieñ - Po¿ar trawy.

W dniu 20.04.2013 roku, o godz. 23:43 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Granicznej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.


15. Po¿ar trawy

15
16 kwiecieñ - Po¿ar trawy.

W dniu 16.04.2013 roku, o godz. 17:48 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciêcinie przy ulicy Sosnowej. Na miejsce w pierwszej kolejno¶ci byli zadysponowani Stra¿acy z OSP Ciêcina, którzy po rozpoznaniu sytuacji poprosili o wsparcie. Po¿arem by³o objête oko³o 1,5 ha suchej trawy. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na podaniu 1 pr±du wody w natarciu na pal±ce siê trawy. Po zlokalizowaniu po¿aru przyst±piono do dogaszania za pom±c± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego.


14. Po¿ar sadzy w kominie.

14
24 marzec - Po¿ar sadzy w kominie.

W dniu 24.03.2013 roku, o godz. 22:09 zostaliœ¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym na ulicy Raczyñskiego. Po doje¼dzie na miejsce zabezpieczono i o¶wietlono teren akcji. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy przy u¿yciu piasku i wyciora kominowego, oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki: OSP Wêgierska Górka GBA, JRG ¯ywiec GCBA. Dzia³ania zakoñczono o godz. 23.00


13. Po¿ar budynku mieszkalnego Radziechowy

13
16 marzec - Po¿ar budynku mieszkalnego.

16.03.2013r. o godzinie 6:04, Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, zaalarmowa³o i zadysponowa³o nasz± jednostkê do po¿aru budynku mieszkalnego, w miejscowo¶ci Radziechowy Suchedla. Na miejscu w tym czasie dzia³ania prowadzi³y jednostki z Gminy Radziechowy-Wieprz.
Po doje¼dzie na ulicê, przy której zlokalizowany by³ po¿ar, okaza³o siê, ¿e stromy podjazd ze wzglêdu na obfite opady ¶niegu, mróz i zlodowacia³± nawierzchniê drogi, stanowi³y ogromn± przeszkodê w dotarciu bezpo¶rednio do miejsca zdarzenia. Wszystkie zastêpy samochodów ga¶niczych przed wykonaniem podjazdu musia³y za³o¿yæ ³añcuchy na ko³a, co spowodowa³o opó¼nienie w dotarciu do miejsca zdarzenia. W momencie przyjazdu pierwszego zastêpu stwierdzono, ¿e objête po¿arem jest poddasze budynku mieszkalnego oraz ¿e 7-osób ewakuowa³o siê z budynku przed przyjazdem zastêpów SP.
Dzia³ania ga¶nicze polega³y na podaniu trzech pr±dów wody w natarciu oraz jednego w obronie budynku gospodarczego, który znajdowa³ siê oko³o 2m od budynku mieszkalnego, rozbiórce spalonej czê¶ci dachowej budynku mieszkalnego, która grozi³a zawaleniem. Dalsze czynno¶ci polega³y na dok³adnym przelaniu nadpalonych elementów budynku oraz usuniêciu z pomieszczeñ spalonego wyposa¿enia. Dzia³ania wewn±trz prowadzone by³y przez stra¿aków w aparatach ochrony dróg oddechowych.
W wyniku po¿aru 4 osoby zosta³y poszkodowane. Jeden z mieszkañców, 75-letni mê¿czyzna trafi³ do szpitala, z bólem w klatce piersiowej. Pozosta³ymi poszkodowanymi s± stra¿acy. Dwóch z ¿ywieckiej PSP, jeden ochotnik. Jeden z ratowników ma poparzenia rêki i przedramienia, drugi ma poparzenia twarzy 1 st. , trzeci z ratowników ma najprawdopodobniej skrêcon± nogê. Stra¿acy udzielili na miejscu zdarzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia Zespo³ów Ratownictwa Medycznego (Pogotowie Ratunkowe). Osoby poszkodowane zosta³y przewiezione do Szpitala Powiatowego w ¯ywcu. Dzia³ania zakoñczono o 10:45. Do po¿aru zadysponowano nastêpuj±ce zastêpy: JRG ¯ywiec, OSP z Gminy Radziechowy-Wieprz oraz OSP Wêgierska Górka, Ciêcina, ¯abnica. Pogotowie Ratunkowe ,Pogotowie Energetyczne oraz Policjê.
Galeria oraz Film OSP Ciêcina


12. Po¿ar sadzy w kominie.

12
14 marzec - Po¿ar sadzy w kominie.

W dniu 14 marca 2013 roku, o godzinie 12:10 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego na ulicy Górskiej w Ciêcinie. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu sytuacji okaza³o siê ¿e dosz³o do zapalenia sadzy w kominie. Zabezpieczono teren dzia³ania i po wygaszeniu pieca CO przyst±piono do gaszenia przewodu kominowego. W dzia³aniach bra³y udzia³ OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec GBA, SH23. Policja. Dzia³ania zakoñczono o godz. 13.00


11. Niebezpiecznie pochylone drzewa.

11
6 marzec - Niebezpiecznie pochylone drzewa.

W dniu 6.03.2013 roku, o godz. 11:15 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do niebezpiecznie pochylonych drzew zagra¿aj±cych budynkowi mieszkalnemu. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz czê¶ciowej ¶cince drzew podmytych przez przyleg³y ciek wodny. Na miejsce zdarzenia zadysponowano GBA OSP Wêgierska Górka, SH-23 JRG ¯ywiec


10. Zerwane poszycie dachowe.

10
6 marzec - Zerwane poszycie dachowe.

W dniu 6.03.2013 roku, o godz. 9:48 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do zerwanego poszycia dachu na budynku mieszkalnym. Po doje¼dzie na miejsce zastêpów SP i rozpoznaniu wstêpnym stwierdzono ¿e silny wiatr zerwa³ czê¶æ blaszanego pokrycia dachu. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przymocowaniu zerwanych elementów poszycia dachowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano GBA OSP Wêgierska Górka, GBA oraz SH-23 JRG ¯ywiec


9. Po¿ar poddasza w budynku mieszkalnym.

9
5 marzec - Po¿ar poddasza w budynku mieszkalnym.

W dniu 05.03.2013 roku, o godz. 19:50 zostaliœmy zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego w miejscowo¶ci Cisiec. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia i wstêpnym rozpoznaniu sytuacji stwierdzono ¿e pali siê dach na budynku. Z informacji jakie uzyskali¶my od w³a¶ciciela nie by³o mo¿liwo¶ci dostania siê na dach od wewn±trz budynku. Po sprawieniu drabin nasadkowych przyst±pili¶my do czê¶ciowej rozbiórki pokrycia dachowego, natomiast kolejne roty wykonywa³y dostêp od wewn±trz zrywaj±c sufit w pomieszczeniach poddasza. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu i o¶wietleniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±c± siê konstrukcjê dachu , po czym po¿ar dogaszono przy u¿yciu hydronetki. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki: JRG ¯ywiec GBA, SH23, OSP Cisiec, OSP Wêgierska Górka, Policja.


8. Poszukiwania zaginionej osoby.

8
26 Luty - Poszukiwania zaginionej osoby.

W dniu 26 luty o godzinie 7:40 w gminie Wêgierska Górka zawy³y syreny. Zastêpem GLM udali¶my siê pod komisariat policji w Wêgierskie Górce gdzie mia³a miejsce odprawa jednostek bior±cych udzia³ w akcji poszukiwawczej. Funkcjonariusze policji poinformowali nas o zaginiêciu 84 – letniej mieszkanki Wêgierskiej Górki, która oddali³a siê z miejsca zamieszkania w samym sweterku, cienkich spodniach i pantoflach oko³o godziny 4 nad ranem.
Po okre¶leniu rejonu poszukiwañ, przyst±pili¶my do dzia³añ. Dodatkowo zosta³ zadysponowany Policjant z psem tropi±cym. Po blisko dwugodzinnych poszukiwaniach kobietê odnaleziono. Wyziêbniêt± przekazano zespo³owi pogotowia ratunkowego. W akcji bra³y udzia³ jednostki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec oraz Policja z psem tropi±cym.


7. Po¿ar piwnicy

7
21 luty - Po¿ar piwnicy.

W dniu 21.02.2013 roku, o godz. 15:57 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze piwnicy w budynku mieszkalnym w Wêgierskiej Górce ul. Wi¶niowa. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do po¿aru w jednym z pomieszczeñ piwnicy. Dzia³ania Stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu zasilania elektrycznego, podania jednego pr±du wody w natarciu na pal±ce siê wyposa¿enie, przewietrzeniu pomieszczeñ. Na wskutek silnego zadymienia w³a¶ciciel budynku uleg³ przytruciu dymem. Osobie poszkodowanej stra¿acy udzielili na miejscu zdarzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przybycia Zespo³u Ratownictwa Medycznego (Pogotowie Ratunkowe). W dzia³aniach udzia³ brali: OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec oraz pogotowie ratunkowe.


6. Po¿ar budynku gospodarczego

6
20 luty - Po¿ar budynku gospodarczego.

W ¶rodê, 20.02, o godzinie 20:10, w Gminie Wêgierska Górka zawy³y syreny. Jednostki zosta³y zaalarmowane i zadysponowane przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, do po¿aru budynku gospodarczego w miejscowo¶ci Cisiec przy ulicy Wspólnej. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê, ¿e po¿arem zosta³ objêty ca³y budynek gospodarczy. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 1 pr±du wody w natarciu na pal±cy siê obiekt oraz jeden w obronie budynku mieszkalnego który znajdowa³ siê obok. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki spalonego obiektu. Spaleniu uleg³ ca³y budynek gospodarczy wraz z wysposa¿eniem. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: OSP Cisiec, OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec.


5. Zalana piwnica

5
1 luty - Zalana piwnica.

W dniu 1.02.2013 roku, o godz. 9:30, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka zostali zadysponowani przez PSK ¯ywiec do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym znajduj±cym siê przy ulicy Obroñców Wêgierskiej Górki w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej. Interwencjê zakoñczono o 10:45.


4. Po¿ar mieszkania

4
29 styczeñ - Po¿ar mieszkania.

W dniu 29 stycznia o godzinie 2:11 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru mieszkania w Ci¶cu. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia oraz rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do uszkodzenia komina a nastêpnie zap³onu drewnianego stropu nad parterem budynku. Dzia³ania polega³y na rozebraniu sufitu, podaniu jednego pr±du wody oraz usuniêcia spalonych elementów stropu z mieszkania. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki GBA OSP Cisiec i Wêgierska Górka oraz zastêp GBA JRG ¯ywiec. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 4:00


3. Po¿ar samochodu

3
15 styczeñ - Po¿ar samochodu.

15 stycznia 2013 roku oko³o godz. 17:35 dy¿urny z PSK w ¯ywcu odebra³ zg³oszenie o po¿arze samochodu osobowego w Wêgierskiej Górce na ul. Grobla. Do zdarzenia zadysponowano zastêp z JRG ¯ywiec oraz OSP Wêgierska Górka i OSP Ciêcina. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu okaza³o siê ¿e dosz³o do zap³onu komory silnika w samochodzie marki Opel Corsa wyposa¿onego w instalacjê gazow±. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca, zakrêceniu gazu z równoczesnym podaniu jednego pr±du piany ciêzkiej w natarciu pod maskê silnika. Po ugaszeniu po¿aru dalsze dzia³ania polega³y na od³±czeniu akumulatora w poje¼dzie. Teren dzia³añ przekazano przyby³ej na miejsce policji.


2. Zabezpieczenie imprezy.

2
13 styczeñ - Zabezpieczenie imprezy.

13 Stycznia 2012 roku, o godzinie 13:20, zastêp z naszej jednostki bra³ udzia³ w pomocy w organizowaniu i zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym, na terenie naszej gminy, XXI Fina³u Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. Impreza odbywa³a siê na hali widowiskowo-sportowej mieszcz±cej siê na os. XX-lecia w Wêgierskiej Górce.


1. Po¿ar sadzy w kominie

1
13 styczeñ - Po¿ar sadzy w kominie.

W dniu 13 stycznia 2013 roku, o godzinie 9.51 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce na ul. Zielonej. Po przyje¼dzie na miejsce przyst±piono do wygaszenia pieca CO,ugaszeniu komina za pomoc± piasku, przeczyszczeniu oraz na przewietrzeniu pomieszczeñ w budynku. Dzia³ania zakoñczono o 11:00. Na miejsce zadysponowano: GBA OSP Wêgierska Górka oraz GBA JRG ¯ywiec.


Statystyki 2013
Statystyki 2014:
2013 Po¿ary Miejscowe
zagro¿enia
Alarmy
fa³szywe
Razem PT
Gminy
Styczeñ 0 0 0 0 0
Luty 0 0 1 1 0
Marzec 18 6 0 24 0
Kwiecieñ 0 2 1 3 0
Maj 0 14 0 0 0
Czerwiec 0 0 0 0 0
Lipiec 0 0 0 0 0
Sierpieñ 0 0 0 0 0
Wrzesieñ 0 0 0 0 0
Padziernik 0 0 0 0 0
Listopad 0 0 0 0 0
Grudzieñ 0 0 0 0 0
RAZEM: 18 23 2 43 0

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,694,211 unikalne wizyty