Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:69
Wczoraj:477
W tym tygodniu:10,566
W tym miesiącu:12,368
W tym roku:0
gości
statystyka

Krwotok z nosa

KRWOTOK Z NOSA

Przyczyny krwotoku z nosa mog± byæ np.:
• urazy mechaniczne - uderzenie;
• z³amania
• zapalenie zatok
• polipy nosa
• nadci¶nienie têtnicze
• mia¿d¿yca naczyñ
• nadmierny wysi³ku fizyczny
• przyjmowanie leków zaburzaj±cych krzepniecie krwi (polopiryna, aspiryna)
• choroby w±troby
• choroby uk³adu krwiotwórczego- bia³aczka, niedokrwisto¶æ, hemofilia

Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa
1. Posad¼ ratowanego z g³ow± lekko pochylon± do przodu. (Nie odchylaj g³owy do ty³u poniewa¿ powoduje to sp³ywanie krwi do tchawicy lub gard³a, poza tym przy nisko u³o¿onej g³owie krwawienie siê nasila)
2. Poinformowaæ poszkodowanego aby oddycha³ ustami,
3. Polecamy poszkodowanemu oczy¶ciæ nos (wydmuchaæ zawarto¶æ nosa),
4. Uciskamy nos tu¿ poni¿ej czê¶ci kostnej
5. Do czo³a i karku przyk³adamy zimne ok³ady.

Je¿eli krwotok jest masywny, nie ustêpuje po zastosowaniu wy¿ej wymienionych ¶rodków (trwa d³u¿ej ni¿ 30 minut), dosz³o do urazu g³owy i/lub szyi lub gdy u ratowanego wystêpuj± zaburzenia ¶wiadomo¶ci nale¿y natychmiast skontaktowaæ siê z lekarzem
Wygenerowano w sekund: 0.03
5,525,326 unikalne wizyty