Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,969
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,456
W tym miesiącu:29,156
W tym roku:0
gości
statystyka

Jak zostaæ stra¿akiem

Byæ stra¿akiem - byæ kim¶


Drrrrr! Komórka Paw³a zaczyna brzêczeæ niespokojnie, domagaj±c siê natychmiastowego odebrania. 22-letni ch³opak, który do tej pory bawi³ siê z m³odsz± siostr±, ¶miej±c siê przy tym wniebog³osy, nagle powa¿nieje. Podbiega do telefonu i odbiera wiadomo¶æ, która w³a¶nie przysz³a. Jeszcze zanim przeczyta³ informacjê, specjalnie ustawiony sygna³ telefonu, poinformowa³ go o tym, ¿e to bynajmniej nie kolega z domu obok zaprasza go na wspólne ogl±danie meczu w telewizji.

Wiadomo¶æ, któr± odebra³ Pawe³ mówi, ¿e konieczna jest natychmiastowa pomoc - bo wybuch³ po¿ar, bo mia³ miejsce wypadek samochodowy, bo ¿a³o¶nie miaucz±cy kotek nie potrafi zej¶æ z piêciometrowej sosny. Ró¿ne s± sytuacje w ¿yciu. Ch³opak szybko wykonuje kilka telefonów, chwytaj±c jednocze¶nie potrzebne rzeczy. Ju¿ zak³ada buty, ju¿ wybiega z domu. Rzuca jeszcze w przelocie po¿egnalne „do zobaczenia” mamie i siostrze i znika w drzwiach. Mama Paw³a boi siê o syna, ale jednocze¶nie rozpiera j± duma. Jej syn jest jednym z tych, którzy bezinteresownie po¶wiêcaj± siê dla dobra innych.

Stra¿ak-¿yciowy wybór


Pawe³, podobnie jak jego koledzy, do których przed chwil± dzwoni³, s± stra¿akami. Zawsze zwarci, zawsze gotowi do akcji. Ratuj± ¿ycie innych, nieraz z nara¿eniem w³asnego. Gasz± po¿ary, ratuj± ofiary wypadków samochodowych, usuwaj± skutki kataklizmów, wynikaj±cych z kaprysów matki natury. Pomagaj± ludziom, zwierzêtom, ¶rodowisku. Nikt im za to nie p³aci – dzia³aj± charytatywnie. I robi± to z rado¶ci±.


Jak zostaæ stra¿akiem?

Je¶li i Ty, podobnie jak Pawe³ i jego koledzy masz aspiracje, dotycz±ce „kariery” stra¿aka - chcesz staæ siê jednym z tych, którzy bezinteresownie pomagaj± innym-przyjd¼ do nas.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ:

1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

 • Wiek od 12 do 18 lat;
 • Dobry stan zdrowia;
 • Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.
Deklaracja MDP do pobrania tutaj.

2. Strażak czynny OSP:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Bardzo dobry stan zdrowia.
Deklaracja OSP do pobrania tutaj.

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Kurs podstawowy strażaka;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.
Dodatkowo stra¿ak mo¿e zostaæ skierowany na ni¿ej wymienione kursy specjalistyczne:
 • Kurs dowódców sekcji;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratowników medycznych;
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs  operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym;
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców mechaników;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;
 • Kurs ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Komentarze

#1 | stefek dnia marzec 04 2010 09:52:02
Wiêcej informacji o tym jak zostaæ stra¿akiem znajdziecie tutaj http://www.zawodo...zostac_213
#2 | Hu$ki <Mary¶> dnia sierpień 15 2010 21:29:59
Pozdrowienia Dla Kolegów po fachuWink
Mówi siê, ¿e za mundurem panny sznurem co jest prawdaWink
Chocia¿ w naszym przypadku ma to inne znaczenieWink
Ja i kilka moich kole¿anek strasznie zazdro¶ci³y¶my naszym koleg±, ¿e s± w stra¿y pomagaj± ludziom i co do tego- maj± munduryWink
Ka¿da z nas chcia³a poczuæ to co oniWink
I uda³o siê!
Za³o¿yli¶my ¿eñsk± jednostkê OSPWink
na pocz±tku faceci próbowali nas zniechêciæ do tego ale nie uda³o siê im bo mia³y¶my za du¿e aspiracjeWink
Na szczê¶cie teraz zgrali¶my siê i jeste¶my ¶wietn± jednostk±!!!
Dlatego szacun z naszej strony dla wszystkich MDP i ¿eñskich dru¿yn!!!
Pozdro od dowódzcy ¿enskiej OSP z po³udnia PolskiWink
#3 | osp dnia maj 03 2012 20:02:12
te¿ jestem w osp kogut
#4 | :) dnia maj 22 2012 23:00:52
Bogu na chwa³ê, ludziom na ratunek

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.04
5,125,134 unikalne wizyty