Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:45
Wczoraj:335
W tym tygodniu:13,301
W tym miesiącu:1,106
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2015

36. Plama pleju

W dniu 19.12.2015 roku, o godz. 16:20 zostaliœ¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju, która powsta³a na skutek zepsutego ci±gnika rolniczego na ul.Granicznej. Po przybyciu na miejsce przyst±piono do neutralizacji plamy za pomoc± sorbentu. Dzia³ania zakoñczono po ok.45 min.
35. Plama oleju po wypadku
W dniu 12.12.2015 roku, o godz. 11:06 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju po wypadku drogowym w Wêgierskiej Górce na ulicy Zielonej, w którym uczestniczy³ samochód osobowy Seat Ibiza oraz pojazd ciê¿arowy do przewozu betonu. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zneutralizowaniu p³ynów eksploatacyjnych, które wyla³y siê z uszkodzonego samochodu. Po tych czynno¶ciach stra¿acy przyst±pili do kierowania ruchem. GALERIA

34. Alarm fa³szywy
W dniu 5.12.2015r. o godzinie 19:26 zostali¶my zadysponowani do Ciêciny gdzie mia³a siê odbyæ odprawa dotycz±ca osoby zaginionej. Po przyje¿dzie na miejsce zastêpy zosta³y od razu zawrócone do bazy gdy¿ zaginiona kobieta zosta³a odnaleziona. Na miejsce zbiórki zadysponowano jednostki OSP z ca³ej Gminy, GPR OSP Lipowa, JRG ¯ywiec.33. Wypadek samochodowy
W dniu 31.10.2015 roku, o godz. 7:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w Wêgierskiej Górce na skrzy¿owaniu ulicy Ko¶ciuszki i Zielonej. Wyniku wypadku dwie osoby zosta³y zabrane przez pogotowie ratunkowe do szpitala na obserwacjê, po której zostali zwolnieni do domu. Kieruj±cy samochodami byli trze¼wi. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów i zneutralizowaniu p³ynów eksploatacyjnych, które wyla³y siê z uszkodzonych samochodów. Po tych czynno¶ciach stra¿acy przyst±pili do kierowania ruchem.


32. Wypadek drogowy.

W dniu 26.09.2015r. o godzinie 21:00 zostali¶my zadysponowani przez SKKP do wypadku samochodowego na granicy miejscowo¶ci Wêgierska Górka i Cisiec. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj±cy samochodem nie dostosowa³ prêdko¶ci do panuj±cych warunków na drodze wyniku czego utraci³ panowanie nad pojazdem, uderzy³ w przydro¿ny s³up, (uszkadzaj±c tym samym trakcje elektryczn±) by na dachu samochodu zatrzymaæ siê na poboczu drogi. Oprócz kierowcy w samochodzie podró¿owa³o dwóch pasa¿erów. Wszyscy oni wydostali sie z pojazdu o w³asnych si³ach. Z powierzchownymi obra¿eniami zostali przewiezieni przez Zespó³ Ratownictwa Medycznego do Szpitala Powiatowego w ¯ywcu. Dzia³ania zastêpów stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu i o¶wietleniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem, neutralizacji substancji ropopochodnych, uprz±tniêciu wraku samochodu. Akcje zakoñczono o 22:30. Na miejsce zadysponowano dwa zastêpy JRG ¯ywiec, Osp Wêgierska Górka, Policja, ZRM, energetyka.


31. Dostarczenie energii do sprzêtu szpitalnego
W dniu 21.09.2015r. o 6:35 zostali¶my zadysponowani na os. XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce w celu dostarczenia energii do sprzêtu szpitalnego 17-miesiêcznej pacjentki. Z powodu kolejnej niezapowiedzianej przerwie w dostawie energii nasza jednostka zapewni³a na ten czas ¼ród³o pr±du do respiratora oraz innych urz±dzeñ szpitalnych.30. Gniazdo os
W dniu 16.09.2015r. o godzinie 20:10 nasza jednostka uda³a siê na ulicê Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce do tamtejszego przedszkola w celu usuniêcia gniazda os. Po przyje¼dzie na miejsce i zlokalizowania gniazda tu¿ nad g³ównym wej¶ciem do przedszkola przyst±pili¶my do jego usuwania.
29. Pomoc w dostarczeniu energii do sprzêtu szpitalnego.
W dniu 16.09.2015r. o 10:25 zostali¶my zadysponowani na os. XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce w celu dostarczenia energii do sprzêtu szpitalnego 17-miesiêcznej pacjentki. Z powodu d³ugotrwa³ej awarii na linii energetycznej nasza jednostka zapewni³a na ten czas ¼ród³o pr±du do respiratora oraz innych urz±dzeñ szpitalnych.28. Zabezpieczenie imprezy masowej
W dniu 13.09.2015r. o godzinie 17:30 udali¶my siê dwoma zastêpami na zabezpieczenie meczu pi³ki siatkowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Wêgierskiej Górce przy os. XX-lecia II RP. Mecz zosta³ rozegrany pomiêdzy reprezentacjami z Polski i Turcji.
27. Zabezpieczenie imprezy masowej
W dniu 12.09.2015r. o godzinie 13:30 udali¶my siê dwoma zastêpami na zabezpieczenie meczu pi³ki siatkowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Wêgierskiej Górce przy os. XX-lecia II RP. Mecz zosta³ rozegrany pomiêdzy reprezentacjami z Polski i Turcji.
26. Ognisko w lesie.

W dniu 30.08.2015 roku, o godz. 19:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do pozostawionego bez nadzoru, pal±cego siê ogniska na szczycie góry Glinne. Z uwagi na trudny teren dojazd jakimkolwiek samochodem by³ niemo¿liwy. Stra¿acy ostatnie 3 km musieli pokonaæ pieszo, zabieraj±c ze sob± hydronetki z wod± oraz t³umice. Na miejsce uda³o siê dotrzeæ dopiero po zapadniêciu zmroku co dodatkowo utrudnia³o odnalezienie miejsca po¿aru. Ognisko dogaszono za pomoc± hydronetek. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 22:35. Na miejscu dzia³a³ jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.


25. Wypadek samochodowy
W dniu dzisiejszym tj. 17.08.2015r. zostali¶my zadysponowani do wypadku samochodowego w Wêgierskiej Górce na ulicy Zielonej. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj±cy samochodem 41-letni kierowca Forda nie dostosowa³ prêdko¶ci do panuj±cych warunków na drodze wyniku czemu utraci³ panowanie nad pojazdem i doprowadzi³ do zderzenia z pojazdem marki Opel. Wyniku zderzenia ¶mieræ poniós³ 59 letni kierowca Opla. Kieruj±cy forda po zaopatrzeniu ran na miejscu zdarzenia zosta³ przetransportowany do ¯ywieckiego Szpitala na dalsze leczenie. Dzia³ania zastêpów stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostêpu do poszkodowanego, neutralizacji substancji ropopochodnych. Na miejsce zadysponowano 2 zastêpy z JRG ¯ywiec, 2 Zastêpy OSP Wêgierska Górka, OSP Przybêdza, OSP Radziechowy.

24. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 12.08.2015 roku, o godz. 1:55 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym przy ulicy Grobla w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zabezpieczono i o¶wietlono teren akcji. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy przy u¿yciu piasku i wyciora kominowego, oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. W wyniku po¿ary zniszczeniu uleg³ przewód kominowy. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki: OSP Wêgierska Górka GBA, JRG ¯ywiec GBA. Dzia³ania zakoñczono o godz. 3.00

23. Po¿ar altany
W dniu 10.07.2015 roku, o godzinie 17.10 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru altany przy ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zastano w p³omieniach poszycie dachowe altany. Dzia³ania stra¿aków polega³y na podaniu dwóch pr±du wody w natarciu na p³on±cy dach pokryty trzcin±. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do usuniêcia poszycia altan w celu wyeliminowania zagro¿enia powtórnego rozpalenia. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Wêgierska Górka, Cisiec oraz JRG ¯ywiec

22. Powalone drzewo na budynek mieszkalny
W dniu 18 lipiec oko³o godziny 14:30 zostali¶my zadysponowani do powalonego drzewa na budynek mieszkalny w Ciscu przy ulicy Cisowej. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my z³amany konar drzewa na budynek mieszkalny. dzia³ania polega³y na etapowym wyciêciu drzewa w celu unikniêcia zniszczenia pokrycia dachowego (ondulina). Na miejscu dzia³a³ jeden zastêp GBA OSP Wêgierska Górka. Interwencjê zakoñczono po oko³o 2 godzinach.

21. Niebezpiecznie pochylone drzewo
W dniu 14.07.2015 roku, o godzinie 17:00 zastêp GBA uda³ siê do niebezpiecznie pochylonego drzewa w Wêgierskeij Górce przy ulicy Wyzwolenia. Dzia³ania zastêpu GBA polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz etapowym wycinaniu drzewa.

20. Uwiêziony kot
2 lipiec 2015 rok o godzinie 16:56 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do uwiêzionego kota w komorze silnika jednego z pojazdów przy ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpu GBA i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, przyst±piono do dzia³añ maj±cych na celu uwolnienie uwiêzionego kota.

19. Po¿ar w firmie Metalpol
2 lipiec 2015 rok o godzinie 11:42 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru w firmie Metalpol w Wêgierskiej Górce przy ul. Kolejowej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu okaza³o siê ¿e dosz³o do po¿aru w jednym z pomieszczeñ wentylacyjnych. Pracownicy firmy podjeli próbê ga¶nicz± przed przybyciem zastêpów stra¿y po¿arnej. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 2 pr±dów piany ga¶niczej. W dzia³aniach udzia³ bra³y jednostki z Gminy Wêgierska Górka oraz 4 zastêpy JRG ¯ywiec.

18. Uwiêziony ptak
30 czerwiec 2015 rok o godzinie 15:21 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do uwiêzionego ptaka na jednym z bloków na o¶. XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpu GBA i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, przyst±piono do dzia³añ maj±cych na celu zdjêcie uwiêzionego ptaka.


17. Uwiêziony ptak
29 czerwiec 2015 rok o godzinie 16:34 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do uwiêzionego ptaka na jednym z bloków na o¶. XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpu GBA i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, przyst±piono do dzia³añ maj±cych na celu zdjêcie uwiêzionego ptaka. W tym celu u¿yto drabiny po której jeden stra¿ak wszed³ na wysoko¶æ oko³o 8m i ¶ci±gn±³ ptaszka, któremu jedno ze skrzyde³ utknê³o miêdzy rynn± a jej mocowaniem, na szczê¶cie poszkodowany nie stawia³ ¿adnego oporu przed ratunkiem. Po bezpiecznym zdjêciu ptaka umo¿liwiono mu aby o w³asnych si³ach odlecia³ do swojej rodziny. W ten oto sposób stra¿acy z naszej jednostki kolejny raz udowodnili swoj± odwag±, ¿e nawet ¿ycia takich istot, jak ptaki, s± warte zrezygnowania z naszych codziennych spotkañ z rodzinami, by ruszyæ im na pomoc.

16. Plama oleju
26 czerwiec 2015 rok oko³o godziny 08:03 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju na ul. Wyspiañskiego. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano plamê oleju na d³ugo¶ci oko³o 100 metrów. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zneutralizowaniu substancji ropopochodnej za pomoc± sorbentu. Ruch podczas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. W dzia³aniach udzia³ bra³ jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.

15. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 15.06.2015 roku, o godz. 21:55 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym na osiedlu le¶niczówka. Po doje¼dzie na miejsce zabezpieczono i o¶wietlono teren akcji. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy przy u¿yciu piasku i wyciora kominowego, oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki: OSP Wêgierska Górka GBA, JRG ¯ywiec GCBA. Dzia³ania zakoñczono o godz. 22.35

14. Zanieczyszczona studnia
W dniu 8.06.2015 roku, o godz. 18:15 zostali¶my zadysponowani do zanieczyszczonej studni w Wêgierskiej Gorce przy ulicy Wyzwolenia. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody z zanieczyszczonej studni za pomoc± elektrycznej pompy.
13. Poszukiwania mê¿czyzny
W dniu 7.06 oko³o godziny 18:30 policjanci otrzymali informacjê o mê¿czy¼nie, który opu¶ci³ miejsce zamieszkania i chce targn±æ na swoje ¿ycie. Natychmiast zaanga¿owano stra¿aków z Gminy Wêgierska Górka, grupê poszukiwawcz± z Lipowej, oraz z JRG ¯ywiec do pomocy w poszukiwaniu 26 letniego mê¿czyzny w rejonie Prusowa. W pierwszej kolejno¶ci dzia³ania mia³y byæ prowadzone od strony ¯abnicy lecz po ustaleniach Policji z GOPRowcami postanowiono rozpoczêcie poszukiwañ od strony Milówki przy ulicy Turystycznej. Dziêki sprawnej akcji stra¿aków, Policjantów, GOPR-u o godzinie 19:55 mê¿czyzna zosta³ odnaleziony ca³y i zdrowy.

12. Poszukiwania mê¿czyzny
W dniu 17 maj o 14:35 nasza jednostka zosta³a zaalarmowana i poinformowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu o zaginiêciu starszego mê¿czyzny w rejonie P³onego w ¯abnicy. Po doje¼dzie w miejsce zbiórki jednostki otrzyma³y niezbêdne informacjê o zaginionym mê¿czy¼nie i rozpoczêto poszukiwania. Jak ustalili policjanci, mê¿czyzna wraz ze swoj± rodzin± wybra³ siê w góry. W czasie, gdy on odpoczywa³, jego towarzysze odeszli dalej górskimi ¶cie¿kami. Gdy wrócili staruszka ju¿ nie by³o. O godzinie 23:00 zakoñczono dzia³ania poszukiwawcze przez jednostki Stra¿y Po¿arnej . Na tê chwilê 83 letni mê¿czyzna nie zosta³ odnaleziony, poszukiwania s± kontynuowane przez ratowników GOPR. O godzinie 1.30 policja otrzyma³a informacjê od swoich kolegów z Suchej Beskidzkiej, ¿e 83-latek zosta³ odnaleziony na dworcu PKP w Suchej Beskidzkiej. Nie by³ w stanie powiedzieæ, w jaki sposób znalaz³ siê, ponad 50 kilometrów od miejsca, w którym zagin±³. Ca³y i zdrowy zosta³ przekazany rodzinie. Dziêki sprawnie przeprowadzonej akcji nie dosz³o do tragedii. W akcji poszukiwawczej udzia³ wzieli:i policjanci z ¯ywca, z Cieszyna, Stra¿acy z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z ¯ywca, stra¿acy ochotnicy z Gminy Wêgierska Górka, a tak¿e ratownicy z GOPR-u ze Szczyrku r11; ³±cznie blisko 70 osób.

11. Po¿ar sadzy w kominie.
W dniu 21.04.2015 roku, o godz. 19:50 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym na ulicy Obroñców Wêgierskiej Górki. Po doje¼dzie na miejsce zabezpieczono teren akcji. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki: OSP Wêgierska Górka GBA, JRG ¯ywiec GBA. Dzia³ania zakoñczono o godz. 20:25

10. Plama oleju
W dniu 16.04.2015 roku, o godz. 21:05 zostaliœ¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia, przeprowadzeniu rozpoznania sytuacji, okaza³o siê, ¿e kieruj±ca samochodem osobowym najecha³a na le¿±cy na jezdni zbiornik z olejem, o zaistnia³ej sytuacji zorientowa³a siê po przejechaniu 500m . Plama oleju zaczyna³a siê na skrzy¿owaniu ul. Zielonej z ul. Trakt Cesarski ci±gnê³a siê na ul. Kamienn± i dalej przez 2/3 jej d³ugo¶ci. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na neutralizacji plamy za pomoc± sorbentu. W kierowaniu ruchem pomóg³ patrol policji. Do neutralizacji zu¿yto 40kg sorbentu. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 21:50. Na miejsce zdarzenia zosta³ zadysponowany zastêp GBA OSP Wêgierska Górka i patrol policji.


9. Po¿ar piwnicy
W dniu 10.04.2015 roku, o godz. 20:43 zostali¶my zaalarmowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu o po¿arze piwnicy w budynku wielorodzinnym w Wêgierskiej Górce przy ul. Ko¶ciuszki. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do po¿aru sk³adowanych materia³ów budowlanych oraz ¶mieci w pomieszczeniu gospodarczym. Dzia³ania Stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu zasilania elektrycznego oraz wodnego, ugaszeniu po¿aru za pomoc± ga¶nicy, przewietrzeniu pomieszczeñ, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej. Jeden z lokatorów podczas próby ga¶niczej uleg³ podtruciu tlenkiem wêgla i zosta³ zabrany przez przyby³y na miejsce zespó³ ratownictwa medycznego do szpitala. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec.

8. Po¿ar altany
W dniu 1.04.2015 roku, o godzinie 01.37 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru altany w ogródku piwnym przy jednym z pensjonatów znajduj±cym siê na ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zastano w p³omieniach dwie altanki oraz zadaszenie grilla. Dzia³ania stra¿aków polega³y na podaniu jednego pr±du wody w obronie pensjonatu, który znajdowa³ siê oko³o 2 metrów od po¿aru oraz jeden w natarciu na pal±ce siê obiekty. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do usuniêcia poszycia altan w celu wyeliminowania zagro¿enia powtórnego rozpalenia. Dziêki sprawnej akcji w³a¶cicieli pensjonatu, którzy rozpoczêli akcjê ga¶nicz± przed przybyciem stra¿y po¿arnej oraz stra¿aków uda³o siê uratowaæ budynek pensjonatu. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³o poszycie dwóch altanek ogrodowych oraz uszkodzeniu uleg³y szyby w przeszklonym fragmencie ¶cian.

7. Po¿ar trawy
W dniu 26.03.2015 roku, o godzinie 21.30 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy na nasypie kolejowym w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.6. Po¿ar trawy
W dniu 18.03.2015 roku, o godzinie 10.37 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy w Przybêdzy. Po doje¼dzie pierwszych zastêpów SP na miejsce zdarzenia, przeprowadzono wstêpne rozpoznanie sytuacji i stwierdzono, ¿e objêta po¿arem jest 2 hektary suchej trawa i zaro¶li. Po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Przybêdza, OSP Ciêcina.

5. Plama oleju
W dniu 13.03.2015 roku, o godz. 16:43 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju w Przybêdzy (rondo). Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia, przeprowadzeniu rozpoznania sytuacji stwierdzono, ¿e dosz³o do wycieku substancji ropopochodnej na kilku metrach drogi. Dzia³ania zastêpu stra¿y po¿arnej polega³y na neutralizacji plamy za pomoc± sorbentu i wahad³owym kierowaniu ruchem na czas prowadzonych dzia³añ.

4. Po¿ar samochodu dostawczego.
W dniu 5.02.2015 roku, o godz. 22:00 zostali¶my zadysponowani do po¿aru samochodu dostawczego przy ul. Kolejowej w Wêgierskiej Górce. Po dojezdzie na miejsce pierwszego zastêpu po¿arem objêty by³ ca³y samochód dostawczy. dzia³ania polega³y na podaniu jednego pr±du piany w obronie na znajduj±cy siê obok budynki, oraz dwóch pr±dów piany ciê¿kiej w natarciu na pal±cy siê samochód. Spaleniu uleg³ ca³y samochód dostawczy, wraz z ³adunkiem który znajdowa³ siê w samochodzie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano GBA OSP Wêgierska Górka oraz GBA JRG ¯ywiec.

3. Po¿ar sauny
W dniu 15.01.2015 roku, o godz. 13:55 zostali¶my zaalarmowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu o po¿arze drewnianej sauny w Wêgierskiej Górce przy ul. Ko¶ciuszki. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do po¿aru sauny. Dzia³ania Stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu zasilania elektrycznego, podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±cy siê obiekt oraz jeden w obronie drugiej sauny która znajdowa³a siê w odleg³o¶ci oko³o 1m. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki i wyniesienia spalonych elementów konstrukcji. Ca³kowitemu spaleniu uleg³a jedna sauna(Ruska Bania) oraz nadpalona zosta³a s±siednia sauna i beczka z wod±. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec oraz dwa zastêpy JRG ¯ywiec. GALERIA

2. Po¿ar piwnicy
W dniu 11.01.2015 roku, o godz. 21:17 zostali¶my zaalarmowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu o po¿arze piwnicy w budynku mieszkalnym w Ciêcinie przy ul. Kwiatowej. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do po¿aru sk³adowanego opa³u w kot³owni. Dzia³ania Stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu zasilania elektrycznego, podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±ce siê materia³y, wygaszeniu pieca CO oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. Na miejsce zadysponowano OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec.

1. Po¿ar piwnicy
W dniu 7.01.2015 roku, o godz. 13:55 zostali¶my zaalarmowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu o po¿arze piwnicy w budynku sklepu w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do po¿aru sk³adowanego drewna w kot³owni. Dzia³ania Stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu zasilania elektrycznego, podania jednego pr±du wody w natarciu na pal±ce siê materia³y, przewietrzeniu pomieszczeñ. Spaleniu uleg³o 1m3 drewna, wyposa¿enie pieca Co, instalacja wodna, ¶ciekowa oraz elektryczna. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec.

Statystyki 2015
Statystyki 2015:
2015 Po¿ary Miejscowe
zagro¿enia
Alarmy
fa³szywe
Razem PT
Gminy
Styczeñ 3 0 0 3 0
Luty 1 0 0 1 0
Marzec 2 1 0 3 0
Kwiecieñ 3 1 0 4 0
Maj 0 1 0 1 0
Czerwiec 1 5 0 6 0
Lipiec 2 3 0 5 0
Sierpieñ 2 1 0 3 0
Wrzesieñ 0 6 0 6 0
Pa¼dziernik 0 1 0 1 0
Listopad 0 0 0 0 0
Grudzieñ 0 2 1 3 0
RAZEM: 14 21 1 36 0

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,222,521 unikalne wizyty