Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,950
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,437
W tym miesiącu:29,137
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2016

59. Po¿ar drzewa
W dniu 31.12.2016 roku, o godz. 19:55 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru drzewa w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce zastali¶my spalon± tujê. Po¿ar powsta³ wyniku niew³a¶ciwego obchodzenia siê z fajerwerkami. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 20 minutach. Na miejscu udzia³ bra³ jeden zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.58. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 30.12.2016r. o godzinie 21:00 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce przy ulicy Nad Stawem. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego, o¶wietleniu terenu dzia³añ oraz przewietrzeniu pomieszczeñ.
57. Po¿ar zabudowañ gospodarczych
W dniu 11.12.2016 roku, o godz. 5:01 zostali¶myœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru zabudowañ gospodarczych w ¯abnicy na Hali Boraczej. Po doje¼dzie na miejsce stra¿acy musieli siê rozwin±æ z lini± wê¿ow± na oko³o 400m, gdy¿ dojazd bezpo¶rednio do miejsca zdarzenia uniemo¿liwi³ zalegaj±cy ¶nieg oraz bardzo gêsta mg³a. Dzia³ania polega³y na podaniu trzech pr±dów wody na p³on±ce zabudowania. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do wyniesienia zmagazynowanych fosztów, ³ó¿ek, materacy itp. z budynku gospodarczego, które uleg³y nadpaleniu. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 2,5 godzinach. Na miejsce zadysponowano OSP z Gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.


56. Plama oleju
W dniu 10.12.2016 roku, o godz. 15:15 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju. Wed³ug zg³oszenia plama by³a na d³ugo¶ci od ronda w Wêgierskiej Górce do ronda w Milówce. Na miejsce zadysponowano 3 zastêpy stra¿y po¿arnej (OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, oSP Milówka). Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 1 godzinie.55. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 2.12.2016 roku, o godz. 10:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki: OSP Wêgierska Górka GBA, OSP Ciêcina GBA, JRG ¯ywiec GBA, SH-25.


54. Powalone drzewo
W dniu 2.12.2016 roku, o godz. 7:10 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa w Wêgierskiej Górce ul. Przemys³owa. Po doje¼dzie na miejscu zastali¶my drzewo na samochodzie marki ford oraz BMW, Stra¿acy przyst±pili do zabezpieczenia terenu dzia³añ, usuniêciu z samochodów oraz drogi powalonego drzewa. Wyniku zdarzenia uszkodzeniu uleg³y dwa samochody oraz ogrodzenie. Po przekazaniu samochodów obecnym na miejscu w³a¶cicielom zastêp wróci³ do bazy.


53. Dachowanie na DK1
W dniu 20.11.2016 roku, o godz. 8:01 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego na ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej pasa¿erce pojazdu, wykonanie dostêpu poprzez wyciêcie szyby i wydostanie zakleszczonej kobiety. Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo.
52. Kolizja drogowa
W dniu 16.11.2016r. o godzinie 21:03 zostali¶my zadysponowani do wypadku drogowego na ulicy Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia okaza³o siê ze kieruj±cy opu¶ci³ pojazd o w³asnych si³ach przed naszym przybyciem - nie dozna³ ¿adnych obra¿eñ cia³a. Nasze dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz od³±czeniu akumulatora w samochodzie. Miejsce kolizji przekazano przyby³emu pogotowiu energetycznemu w celu zabezpieczenia uszkodzonego s³upa, a zastêpy stra¿y po¿arnej uda³y siê do bazy,


51. Plama oleju
15 listopada 2016 rok o godzinie 20:39 nasza jednostka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju przy urzêdzie gminy w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano plamê oleju na d³ugo¶ci oko³o 20 metrów. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zneutralizowaniu substancji ropopochodnej za pomoc± sorbentu. W dzia³aniach udzia³ bra³ jeden zastêp OSP Wêgierska Górka oraz Policja.


50. Po¿ar samochodu
Dzi¶ tj. 13-11-2016r. o godzinie 2:00 zostali¶my zadysponowani do po¿aru samochodu w Wêgierskiej Górce na parkingu sklepu "haliniak". Po doje¿dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my p³on±c± komorê silnika samochodu osobowego marki BMW. Dzia³ania polega³y na podaniu dwóch pr±dów piany ga¶niczej, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz o¶wietleniu terenu dzia³añ. Interwencjê zakoñczono po oko³o 40 minutach. Na miejsce zadysponowano po jednym zastêpie z JRG ¯ywiec oraz OSP Wêgierska Górka


49. Plama oleju
10 listopada 2016 rok o godzinie 18:00 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju na ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano plamê oleju na d³ugo¶ci oko³o 80 metrów. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zneutralizowaniu substancji ropopochodnej za pomoc± sorbentu. W dzia³aniach udzia³ bra³ jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.


48. Wypadek samochodowy
W dniu 8.11.2016 roku, o godz. 7:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w ¯abnicy ul. Karoli ¦miecha poni¿ej ulicy Wodospadowej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my dwa uszkodzone samochody osobowe. Dzia³ania zastêpów stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czenia akumulatorów w uszkodzonych pojazdach oraz zakrêceniu zbiornika z gazem. Po wykonaniu czynno¶ci przez policjê przyst±piono do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz usuniêcia pojazdów z drogi. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 9:20


47. Po¿ar poddasza
W dniu 1.11.2016 roku, o godz. 6:41 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego w Ciêcinie przy ulicy Mickiewicza. Po przyje¼dzie pierwszego zastêpu i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, stwierdzono objête po¿arem poddasze budynku mieszkalnego oraz upewnienia siê czy mieszkañcy samodzielnie ewakuowali siê przed przyjazdem zastêpów SP. Pocz±tkowe dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego pr±du wody w natarciu do wewn±trz budynku na pal±ce siê elementy konstrukcji dachu. Po przyje¼dzie kolejnych zastêpów, podano jeden pr±dy wody w obronie czê¶ci mieszkalnej. Pokoje nie zosta³a objêta po¿arem, w zwi±zku z tym stra¿acy musieli staraæ siê tak prowadziæ dzia³ania, ¿eby nie zalaæ pomieszczeñ znajduj±cych siê pod stropem. Dalsze czynno¶ci polega³y na dok³adnym przelaniu nadpalonych elementów budynku oraz usuniêciu z pomieszczeñ spalonego wyposa¿enia . Dzia³ania wewn±trz prowadzone by³y przez stra¿aków w aparatach ochrony dróg oddechowych oraz przy pomocy specjalistycznego sprzêtu w postaci samochodu z drabin± hydrauliczn±. Ca³kowitemu spaleniu uleg³a znaczna czê¶æ dachu budynku mieszkalnego oraz nadpaleniu uleg³y elementy konstrukcji dachowej oraz zniszczeniu uleg³y p³yty kartonowo-gipsowe w jednym pokoju. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 3 godzinach. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka (GBA, SLRr), Ciêcina (GBA, SLRr) oraz JRG ¯ywiec (GBA, SHD-23).


46. Plama oleju
24 pa¼dziernika 2016 rok oko³o godziny 08:10 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju na ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano plamê oleju na d³ugo¶ci od ronda w centrum miejscowo¶ci do Ci¶ca pocz±tek ul. Doliny, gdzie zaparkowa³ uszkodzony ci±gnik. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem, zneutralizowaniu substancji ropopochodnej za pomoc± sorbentu. Ruch podczas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. W dzia³aniach udzia³ bra³y dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka oraz jeden zastêp OSP Cisiec.


45. Zdarzenie na DK-1
4 pa¼dziernika oko³o godziny 16:30 do SKKP w ¯ywcu wp³ynê³o zg³oszenie o wypadku drogowym w Wêgierskiej Górce na ulicy Zielonej ( DK-1). Dy¿urny natychmiast zadysponowa³ nasz± jednostkê oraz sekcjê techniczn± z JRG w ¯ywcu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stra¿acy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, oraz przyst±pili do kierowania ruchem. Dalsze dzia³ania polega³y na od³±czeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, zneutralizowanie p³ynów eksploatacyjnych, które wyla³y siê z rozbitych samochodów. Przyby³a na miejsce policja ustali³a i¿ 47 letni mê¿czyzna kieruj±c samochodem Mercedes nie dostosowa³ prêdko¶ci do warunków panuj±cych na drodze i na ³uku drogi zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, gdzie zderzy³ siê czo³owo z Volkswagenem Sharanem kierowanym przez 56 letniego mê¿czyznê. Si³y i ¦rodki na miejscu akcji: - OSP Wêgierska Górka GBA, SLRr; - JRG ¯ywiec GBA, SRt; - 3 zespo³y Pogotowia Ratunkowego; - 2 patrole Policji. GALERIA


44. Dachowanie suzuki jimny
W dniu 3.10.2016 roku, o godz. 10:25 nasza jednostka zosta³a zadysponowana do wypadku drogowego na drodze DK1 (ul. Zielona) w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia pierwszego zastêpu Stra¿y Po¿arnej i rozpoznaniu stwierdzono, ¿e kieruj±cy samochodem suzuki jimny utraci³ panowanie nad pojazdem i dachowa³. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz usuniêciu pojazdu poza obrys jezdni.Przyby³y na miejsce zespó³ ratownictwa medycznego zbada³ mê¿czyznê, a nastêpnie zwolni³ go do domu (nie wymaga³ hospitalizacji).


43. Plama oleju po kolizji
W dniu dzisiejszym 28.09.2016r. o godzinie 13:10 nasza jednostka zosta³a zadysponowana do wypadku drogowego na skrzy¿owaniu dróg DK1 (ul. Zielona) z DP 1435 (ul. Ko¶ciuszki). Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia pierwszego zastêpu Stra¿y Po¿arnej przyst±piono do udzielenia KPP kieruj±cemu pojazd marki fiat seicento oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Przyby³y na miejsce zespó³ ratownictwa medycznego zbada³ mê¿czyznê, a nastêpnie zwolni³ go do domu (nie wymaga³ hospitalizacji). Dalsze czynno¶ci polega³y na kierowaniu ruchem, neutralizacji plamy oleju oraz od³±czeniu akumulatora w samochodzie. GALERIA


42. Po¿ar domku letniskowego
W dniu dzisiejszym 24.09.2016r. o godzinie 17:25 nasza jednostka zosta³a zadysponowana do po¿aru domku letniskowego w Wêgierskiej Górce przy ul. Kamiennej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na podaniu dwóch pr±dów wody w natarciu na p³on±cy obiekt o wymiarach 4x4m. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcji budynku. W dzia³aniach które trwa³y oko³o 1 godziny udzia³ bra³y trzy zastêpy ga¶nicze (OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec). GALERIA


41. Po¿ar samochodu
W dniu dzisiejszym 9.09.2016r. o godzinie 14:55 nasza jednostka zosta³a zadysponowana do po¿aru samochodu w Wêgierskiej Górce na dawnej zajezdni PKS. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my p³on±ce wnêtrze samochodu marki golf 3. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na podaniu jednego pr±du wody do wnêtrza samochodu oraz rozbiórce nadpalonych elementów wykoñczenia oraz wyposa¿enia pojazdu w celu wyeliminowania ponownego zap³onu. W dzia³aniach które trwa³y oko³o 30 minut udzia³ bra³y dwa zastêpy ga¶nicze( OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec). GALERIA


40. Powalone drzewo
W dniu 30.08.2016 roku, o godz. 6:06 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na ulicy Nad Stawem w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu, wstrzymaniu ruchu drogowego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 30 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka


39. Potr±cenie przez motocykl
W dniu 28.08.16r. o godzinie 11:38 nasza jednostka zosta³a zadysponowana do wypadku drogowego w Wêgierskiej Górce na ul. Zielonej (DK1). Kierowca motocyklu podczas gwa³townego hamowania nie opanowa³ motocyklu i wpad³ w przechodniów stoj±cych na chodniku tu¿ przy pasach. W wyniku czego 3 osoby zosta³y poszkodowane w tym dziecko. Dzia³ania przyby³ych na miejsce zdarzenia zastêpów stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobom poszkodowanym. W akcji udzia³ bra³y JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina. ZRM 3x, Policja 2x.


38. Po¿ar budynku
W dniu 22 sierpnia o godzinie 14:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku letniskowego w Ciêcinie - Abramów. Po doje¼dzie na miejsce, dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu pogorzeliska. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³ ca³y budynek wraz z wyposa¿eniem. Du¿ym utrudnieniem okaza³ siê brak dok³adnej lokalizacji miejsca po¿aru, której nie by³ wstanie podaæ zg³aszaj±cy turysta, górzysty b³otnisty teren oraz du¿a mg³a która ogranicza³a widoczno¶æ powy¿ej 100m. Akcjê zakoñczono o godz. 18:00. W dzia³aniach brali udzia³: JRG ¯ywiec, OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica. Policja. GALERIA


37. Potr±cenie przez poci±g
W Sobotê 6 sierpnia oko³o 21:40 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do do osoby potr±conej przez poci±g w okolicach dworca PKP w Wêgierskiej Górce, otrzymali¶my równie¿ informacje od dy¿urnego, ¿e na miejsce jedzie pogotowie i policja. Po doje¼dzie na miejsce i rozpoznaniu stwierdzili¶my, i¿ mê¿czyzna oko³o 60-70 lat z niewyja¶nionych nam przyczyn zosta³ przejechany przez poci±g relacji Katowice-Zwardoñ. Przyst±pili¶my do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy mê¿czy¼nie z urazem koñczyn dolnych. Po zaopatrzeniu medycznym przetransportowali¶my poszkodowanego na noszach do karetki, któr± mê¿czyzna zosta³ przewieziony do Milówki, gdzie czeka³ ju¿ na niego ¶mig³owiec LPR którym przetransportowano go do szpitala. Po przekazaniu miejsca dzia³añ policji zakoñczyli¶my dzia³ania i udali¶my siê do bazy.

Si³y i ¶rodki : -GBA Wêgierska Górka, -GBA i SLRr JRG ¯ywiec, -pogotowie ratunkowe zespó³ P oraz S -policja.


36. Wypadek na DK69
17 lipca oko³o godziny 18:00 do SKKP w ¯ywcu wp³ynê³o zg³oszenie o wypadku drogowym w Wêgierskiej Górce na ulicy Zielonej ( DK-69). Dy¿urny natychmiast zadysponowa³ OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina oraz sekcjê techniczn± z JRG w ¯ywcu.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stra¿acy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili pomocy jednej osobie poszkodowanej. Dalsze dzia³ania polega³y na od³±czeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, zneutralizowanie p³ynów eksploatacyjnych które wyla³y siê z rozbitych samochodów.
W wyniku zdarzenia poszkodowana zosta³a jedna osoba która zosta³a zabrana do szpitala.
Si³y i ¦rodki na miejscu akcji:
- OSP Wêgierska Górka GBA; - OSP Ciêcina GBA; - JRG ¯ywiec GBA, SRt; - Pogotowie Ratunkowe; - Policja


35. Niebezpiecznie zwisaj±cy konar
W dniu 14.07.2016, o godzinie 12.55 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie zwisaj±cego konaru przy ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce, który zagra¿a³ przechodniom oraz samochodom znajduj±cym siê na parkingu przy Nadle¶nictwie Wêgierska Górka. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano z³amany konar drzewa na wysoko¶ci oko³o 7m. Dzia³ania przyby³ego na miejsce zdarzenia zastêpu polega³y na roz³orzeiu drabiny D10W z której usuniêto zagro¿enie.


34. Po¿ar poddasza
W dniu 13.07.2016, o godzinie 00.55 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego w ¯abnicy. Po doje¿dzie na miejsce zdarzenia zastano ca³y dach w ogniu. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch pr±dów wody w obronie budynku oddalonego oko³o 7m od po¿aru oraz jeden pr±d wody w natariu podany wewn±trz budynku. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do przelewania nadpalonej konstrukcji dachowej oraz usuniêcia spalonych materia³ów znajduj±cych siê na strychu. Wyniku po¿aru ca³kowitemu spaleniu uleg³o poszycie dachowe oraz wyposa¿enie poddasza. W s±siednim budynku rynny uleg³y spaleniu. Dzia³ania strwa³y oko³o 2 godziny a udzia³ w nich bra³y jednostki z Gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.


33. Powalone drzewo na budynek
W dniu 9.7.2016 roku, o godz. 10:20 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na budynek mieszkalny w Wêgierskiej Górce przy ulicy Nad So³±.


32. Po³amane konary drzew
W dniu 9.7.2016 roku, o godz. 4:04 zostaliœ¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po³amanych konarów drzew na drogê krajow± 69 w Ciscu. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usuniêciu zagro¿enia z drogi.
31. Plama oleju
5 lipca 2016 rok o godzinie 20:52 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju na ul. Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano plamê oleju na d³ugo¶ci oko³o 100 metrów. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zneutralizowaniu substancji ropopochodnej za pomoc± sorbentu. Ruch podczas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. W dzia³aniach udzia³ bra³ jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.


30. Po¿ar gara¿u w budynku mieszkalnym
20 czerwca 2:40 otrzymujemy zg³oszenie o po¿arze budynku mieszkalnego w Ciscu. Po doje¼dzie na miejsce pierwszego zastêpu GBA OSP Cisiec okazuje siê ze pali siê gara¿ znajduj±cy siê w budynku a p³omienie nie przedosta³y siê do czê¶ci mieszkalnej. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na podaniu 2 pr±dów wody w natarciu, a po st³umieniu p³omieni przyst±piono do przewietrzenia pomieszczeñ. Dzia³ania trwa³y oko³o 1 godziny. Na miejsce zadysponowano OSP z Gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.


29. Niebezpiecznie zwisaj±ce konary
W dniu 17.06.2016, o godzinie 9.10 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie zwisaj±cych konarów przy ul. Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce, które zagra¿a³y przechodniom oraz samochodom poruszaj±cych siê ulic± jak i znajduj±cym siê na przyleg³ym do chodnika parkingu. Ze wzglêdu na wysoko¶æ, na jakiej znajdowa³y siê konary, zadysponowano podno¶nik hydrauliczny z JRG ¯ywiec. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu ruchu wahad³owego na drodze oraz usuniêciu zagro¿enia. Du¿ym utrudnieniem okaza³y siê przewody elektryczne na których opar³y siê konary. Stra¿acy etapowo wycinali drzewo dbaj±c tym samym o nie uszkodzenie przewodu jak i o swoje bezpieczeñstwo. W dzia³aniach uczestniczy³y zastêpy GBA OSP Wêgierska Górka i SH-25 JRG ¯ywiec.


28. kolizja drogowa
28.05 o godzinie 18:00 zostali¶my zadysponowani do wypadku drogowego na ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. Na miejsce udali¶my siê dwoma zastêpami. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia okaza³o siê ¿e 21-letni kierowca utraci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w barierki energoch³onne. Na obserwacjê zosta³o przetransportowane dziecko, które by³o pasa¿erem pojazdu. Dzia³ania polega³y na od³±czeniu akumulatora w poje¼dzie, kierowaniu ruchem oraz uprz±tniêciu jezdni z pozosta³o¶æ po kolizji.

27. Zerwany przewód

W dniu 27.05.2016 roku, o godzinie 20:50 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do zerwanej linii telefonicznej na ul. Grobla w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê, ¿e na wskutek silnego wiatru przewód zosta³ zerwany i zagra¿a³ samochodom oraz pieszym poruszaj±cym sie ul. Grobla. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zdjêcia przewodu linii telefonicznej z drogi i przydro¿nych drzew oraz jego zabezpieczenie. W interwencji udzia³ bra³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


26. Po¿ar budynku gospodarczego
W dniu 24.05, o godzinie 21:48, zostali¶my zaalarmowani i zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, do po¿aru stodo³y w Ciêcinie przy ulicy ¦wierkowej. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê, ¿e po¿arem zosta³ objêty ca³y budynek. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu dzia³añ, podaniu 2 pr±dów wody w natarciu na pal±cy siê obiekt oraz jeden w obronie budynku gospodarczego, który by³ po³±czony bezpo¶rednio ze stodo³±. Przyje¿d¿aj±ce kolejne zastêpy Stra¿y Po¿arnej budowa³y linie zasilaj±ce. Podczas dzia³añ zosta³ wykonany punkt czerpania wody z pobliskiego potoku za pomoc± pompy p³ywaj±cej. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki spalonej konstrukcji stodo³y oraz wyniesienia zmagazynowanej s³omy z budynku i dok³adnym przelaniu wod±. Spaleniu uleg³ ca³y budynek, w którym by³a magazynowana s³oma, uratowano czê¶æ gospodarcz±. Dzia³ania zakoñczono o 00:30


25. Uwiêziony ptak
21 maja 2016 rok o godzinie 9:54 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do uwiêzionego ptaka na jednym z bloków na o¶. XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpu GBA i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, przyst±piono do dzia³añ maj±cych na celu zdjêcie uwiêzionego ptaka. W tym celu u¿yto drabiny po której jeden stra¿ak wszed³ na wysoko¶æ oko³o 10m i ¶ci±gn±³ ptaszka, który zapl±ta³ siê wokó³ szyi w zwisaj±cy sznurek, na szczê¶cie poszkodowany nie stawia³ ¿adnego oporu przed ratunkiem. Po bezpiecznym zdjêciu ptaka umo¿liwiono mu aby o w³asnych si³ach odlecia³ do swojej rodziny. W ten oto sposób stra¿acy z naszej jednostki kolejny raz udowodnili swoj± odwag±, ¿e nawet ¿ycia takich istot, jak ptaki, s± warte zrezygnowania z naszych codziennych spotkañ z rodzinami, by ruszyæ im na pomoc.


24. Po¿ar poddasza w hali produkcyjnej
W dniu 10.05.2016 roku, o godz. 23:50 zostal¶iœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru poddasza w budynku hali produkcyjnej przy ul. Przemys³owej w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce pierwszego zastêpu OSP i rozpoznaniu podano wewn±trz hali jeden pr±d wody w natarciu na pal±ce siê elementy konstrukcyjne dachu. Przyje¿d¿aj±ce kolejne jednostki SP budowa³y linie zasilaj±ce oraz zosta³ podany jeden pr±d wody z podestu ruchomego nale¿±cego do JRG ¯ywiec. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki poszycia dachowego oraz scian wewnêtrznych w celu wyeliminowania zarzewia ognia. W interwencji udzia³ bra³y wszystkie jednostki z terenu Gminy Wêgierska Górka oraz 3 zastêpy JRG ¯ywiec. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 3 godzinach


23. Niedro¿ny przepust
W dniu 10.5.2016 roku, o godz. 16:50 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do niedro¿nego przepustu w Wêgierskiej Górce przy ul. Przemys³owej. Po doje¼dzie na miejsce zastêpu GBA, zabezpieczono miejsce zdarzenia, przyst±piono do udro¿nienia zatkanego przepustu.
22. Po¿ar trawy
W dniu 25.04.2016 roku, o godzinie 19.55 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy ulicy Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.
21. Plama oleju
15 kwietnia 2016 rok o godzinie 11:40 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju na ul. Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano plamê oleju na d³ugo¶ci oko³o 100 metrów. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zneutralizowaniu substancji ropopochodnej za pomoc± sorbentu. Ruch podczas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. W dzia³aniach udzia³ bra³ jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.


20. Po¿ar trawy
W dniu 5.04.2016 roku, o godzinie 21.55 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy ulicy Granicznej w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.
19. Po¿ar trawy
W dniu 5.04.2016 roku, o godzinie 21.55 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy na nasypie kolejowym w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.
18. Po¿ar trawy

W dniu 4.04.2016 roku, o godzinie 14.04 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy w Ciêcinie przy ulicy Górskiej. Po doje¼dzie pierwszych zastêpów SP na miejsce zdarzenia, przeprowadzono wstêpne rozpoznanie sytuacji i stwierdzono, ¿e objêta po¿arem jest oko³o 1 hektara suchej trawa i zaro¶li. Po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Ciêcina (GBA i SLRr), OSP Wêgierska Górka (GBA).


17. Po¿ar trawy

W dniu 03.04.2016 roku, o godzinie 16:25 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy w Ci¶cu przy ulicy Nad Potokiem, na miejscu dzia³a³ ju¿ zastêp OSP Cisiec oraz OSP Kamesznica. Rze¼ba terenu uniemo¿liwi³a bezpo¶redni dojazd samochodami ga¶niczymi do miejsca po¿aru. Stra¿acy musieli przesi±¶æ siê do pojazdów rozpoznawczych zabieraj±c ze sob± podrêczny sprzêt ga¶niczy w postaci hydronetek plecakowych oraz t³umic. Do po¿aru zadysponowano nastêpuj±ce si³y i ¶rodki. zastêp GBA OSP Wêgierska Górka, zastêpy GBA i SLRr OSP Cisiec, OSP ¯abnica GBA, SLRr, JRG ¯ywiec GCBA, OSP Kamesznica GBA


16. Wypadek na DK 69
W dniu 02.04.2016 roku, o godz. 15:46 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w Wêgierskiej Górce na ulicy Zielonej, w którym uczestniczy³ samochód osobowy marki volkswagen oraz peugeot. Po przyje¼dzie na miejsce naszego zastêpu 2 osoby znajdowa³y siê w karetce pogotowia. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów w pojazdach, kierowaniu ruchem samochodowym oraz pomocy policji w czynno¶ciach dochodzeniowych. Ze wstêpnych ustaleñ Policjantów wynika, ¿e kieruj±cy samochodem Peugeot 307, 38-letni mieszkaniec Bielska-Bia³ej, na prostym odcinku drogi w celu unikniêcia najechania na ty³ innego pojazdu, zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z VW Polo kierowanym przez 39-letniego mieszkañca pow. ¿ywieckiego. W wyniku zdarzenia obra¿eñ cia³a doznali 7-letni pasa¿er oraz 37-letnia pasa¿erka Peugeota.

15. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 18.03.2016 roku, o godz. 21:37 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego w Wêgierskiej Górce przy ul. 3-go Maja. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia okaza³o siê ¿e dosz³o do po¿aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego, o¶wietleniu terenu dzia³añ oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki: OSP Wêgierska Górka GBA, SLRr, OSP Ciêcina GBA, OSP Cisiec GBA SLRr, OSP ¯abnica GBA oraz JRG ¯ywiec GBA, SH-25.

14. Plama oleju po kolizji.
W dniu 17.03.2016 roku, o godz. 16:23 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju po kolizji drogowej w Wêgierskiej Górce na ulicy Obroñców Wêgierskiej Górki, w którym uczestniczy³ dwa samochody osobowe Fiat Seicento oraz Opel Astra. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czenia akumulatorów w pojazdach, zneutralizowaniu p³ynów eksploatacyjnych, które wyla³y siê z uszkodzonego samochodu. Po tych czynno¶ciach stra¿acy przyst±pili do kierowania ruchem i usuniêcia pojazdów z drogi. Na miejscu dzia³a³ jeden zastêp GBA OSP Wêgierska Górka oraz Policja.

13. Niebezpiecznie pochylone drzewo
W dniu 15.03.2016, o godzinie 12.25 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie pochylonego drzewa, które opar³o siê o ga³êzie innych drzew przy ul. Granicznej w Wêgierskiej Górce i stwarza³o zagro¿enie przechodniom oraz samochodom poruszaj±cych siê ulic±. Ze wzglêdu na wysoko¶æ oraz mo¿liwo¶ci± uszkodzenie latarni przy wycince zadysponowano podno¶nik hydrauliczny z JRG ¯ywiec. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamkniêciu ruchu na drodze oraz usuniêciu zagro¿enia. W dzia³aniach uczestniczy³y zastêpy GBA OSP Wêgierska Górka i SH-25 JRG ¯ywiec.

12. Zalana piwnica
W dniu 23.02.2016 roku, o godz. 9:35 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym, przy ul. Obroñców Wêgierskiej Górki. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody za pomoc± pompy p³ywaj±cej. Interwencje zakoñczono o 10.50, bra³ w niej udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


11. Niebezpiecznie zwisaj±cy konar.
W dniu 22.02.2016, o godzinie 10.05 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie zwisaj±cego konaru przy ul. Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce, który zagra¿a³ przechodniom oraz samochodom znajduj±cym siê na przyleg³ym do chodnika parkingu. Ze wzglêdu na wysoko¶æ, na jakiej znajdowa³ siê konar, zadysponowano podno¶nik hydrauliczny z JRG ¯ywiec. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu ruchu wahad³owego na drodze oraz usuniêciu zagro¿enia. W dzia³aniach uczestniczy³y zastêpy GBA OSP Wêgierska Górka i SH-25 JRG ¯ywiec.


10. Powalone drzewo
W dniu 19.02.2016 roku, o godz. 20:09 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na ulicy Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zastêpu GBA OSP Wêgierska Górka zastano przewrócone drzewo na chodnik oraz drogê dojazdow± do osiedla Wyzwolenia. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu, o¶wietleniu terenu dzia³añ a nastêpnie pociêciu drzewa na mniejsze kawa³ki w celu udro¿nienia ruchu pieszego oraz samochodowego.


9. Plama oleju.
W dniu 14.02.2016 roku, o godz. 15:25 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju, na zje¼dzie z drogi S69, Która powsta³a po kolizji trzech samochodów osobowych. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji plamy za pomoc± sorbentu. W dzia³aniach bra³y udzia³ zastêpy OSP Wêgierska Górka GBA i SLRr, JRG ¯ywiec GBA, Policja, ZRM.


8. Plama oleju po wypadku drogowym
W dniu 12.02.2016 roku, o godz. 16:59 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w Wêgierskiej Górce na ulicy Zielonej, w którym uczestniczy³ samochód osobowy marki mazda oraz peugeot. Po przyje¼dzie na miejsce dwóch naszych zastêpów 3 osoby znajdowa³y siê w karetce pogotowia. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów w pojazdach, o¶wietleniu terenu dzia³añ, kierowaniu ruchem samochodowym oraz pomocy policji w czynno¶ciach dochodzeniowych.

Ze wstêpnych ustaleñ Policjantów wynika, ¿e kieruj±cy samochodem marki Peugeot na ³uku drogi utraci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, doprowadzaj±c do zderzenia z prawid³owo jad±c± 23-letni± mieszkank± naszego powiatu

W wyniku zdarzenia poszkodowane zosta³y trzy osoby podró¿uj±ce samochodem marki mazda, w tym 4 letnie dziecko. Dwie z nich zosta³y przetransportowane do szpitala w Bielsku-Bia³ej a jedna do szpitala w ¯ywcu. Kieruj±cy peugeot-em 32-letni mieszkaniec powiatu ¿ywieckiego nie odniós³ obra¿eñ cia³a. Galeria wkrótce.

7. Niebezpiecznie pochylone drzewa

W dniu 11.02.2016 roku, o godzinie 07:41 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie pochylonych drzew w Ciêcinie na ul. ¦w Katarzyny. Po doje¼dzie na miejsce zastali¶my drzewa powalone na linie telefoniczn±, drogê oraz budynek nad zbiornikiem wody pitnej. Dzia³ania polega³y na usuniêciu i posprz±taniu zagra¿aj±cych drzew oraz konarów. W dzia³aniach niezbêdny okaza³ sie sprzêt alpinistyczny. W interwencji trwaj±cej dwie i pó³ godziny, udzia³ bra³y zastêpy OSP Wêgierska Górka GBA, OSP Ciêcina GBA oraz SH-25 z JRG ¯ywiec.


6. Zerwany kabel linii telefonicznej

W dniu 10.02.2016 roku, o godzinie 22:45 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do zerwanej linii telefonicznej na ul. Wi¶niowej w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê, ¿e na wskutek silnych opadów ¶niegu przewód zosta³ zerwany i zagra¿a³ samochodom oraz pieszym poruszaj±cym sie ul. Wi¶niow±. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zdjêcia przewodu linii telefonicznej z dachu budynku gospodarczego i przydro¿nych drzew oraz jego zabezpieczenie. W interwencji udzia³ bra³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


5. Po¿ar trawy
W dniu 7.02.2016 roku, o godzinie 18.37 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Wyzwolenia. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± szybkiego natarcia z GBA. Do interwencji zadysponowano jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.
4. Po¿ar trawy
W dniu 2.02.2016 roku, o godzinie 20.50 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy na nasypie kolejowym w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.
3. Po¿ar sadzy w kominie

W dniu 28.01.2016 roku, o godz. 09:57 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym na ulicy Kamiennej. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu terenu dzia³añ, wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy przy u¿yciu piasku i wyciora kominowego, oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki: OSP Wêgierska Górka GBA, JRG ¯ywiec GBA. Dzia³ania zakoñczono o godz. 10.35


2. Ognisko w lesie
W dniu 9.01.2016 roku, o godz. 15:17 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do pozostawionego bez nadzoru, pal±cego siê ogniska w lesie. Ognisko dogaszono za pomoc± hydronetek. Dzia³ania zakoñczono po 30 minutach. Na miejsce udali¶my siê dwoma zastêpami (GBA i SLRR).
1. Po¿ar trawy
W dniu 4.01.2016 roku, o godzinie 21.55 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy na nasypie kolejowym w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.
Statystyki 2016
Statystyki 2016:
2016 Po¿ary Miejscowe
zagro¿enia
Alarmy
fa³szywe
Razem PT
Gminy
Styczeñ 3 0 0 3 0
Luty 2 7 0 9 0
Marzec 1 2 0 3 0
Kwiecieñ 5 2 0 7 0
Maj 2 4 0 6 0
Czerwiec 1 1 0 2 0
Lipiec 1 5 0 6 0
Sierpieñ 1 3 0 4 0
Wrzesieñ 2 1 0 3 0
Pa¼dziernik 0 3 0 3 0
Listopad 2 5 0 7 0
Grudzieñ 4 2 0 6 0
RAZEM: 24 35 0 59 0

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,115 unikalne wizyty