Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:1,125
Wczoraj:1,438
W tym tygodniu:7,175
W tym miesiącu:24,397
W tym roku:0
gości
statystyka

U¿±dlenia

U¿±dlenie

Objawy:

• zmiany zabarwienia skóry, zasinienie;
• obrzêk;
• ból;
• zaburzenia w oddychaniu, po³ykaniu;
• wstrz±s;
Pierwsza pomoc

Ustal czy poszkodowany jest alergikiem, czy jest uczulony na u¿±dlenia owadów np. pszczó³, os, szerszeni itp. Je¶li poszkodowany jest uczulony to u¿±dlenie mo¿e byæ zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia. Zagro¿eniem ¿ycia mo¿e byæ u¿±dlenie w szyjê, jêzyk, podniebienie, krtañ, wewnêtrzn± powierzchniê policzka.
Je¶li poszkodowany NIE jest uczulony

1. Wyci±gnij ¿±d³o szczypczykami lub pêset±. Staraj siê nie uciskaæ ¿±d³a.
2. Zdejmij bi¿uteriê, pó¼niej mo¿e okazaæ siê to nie mo¿liwe.
3. Zdezynfekuj ranê.
4. Posmaruj miejsce u¿±dlenia np. Fenistil ¿el. Podaj do picia rozpuszczone w 1/2 szklanki wody 2 tabletki Calcium (wapna medycznego). Zmniejszy to uczucie swêdzenia, bólu, z³agodzi objawy.
5. W przypadku du¿ego obrzêku zastosuj zimne ok³ady lub ok³ady np. z Altacetu.
6. Poszkodowanego nale¿y obserwowaæ przez co najmniej godzinê i w przypadku pogorszenia stanu skonsultowaæ siê z lekarzem.


Je¶li poszkodowany JEST uczulony.

1. Zadzwoñ na pogotowie ratunkowe 999 lub 112. T± czynno¶æ mo¿e wykonaæ osoba któr± poprosisz o pomoc.
2. Wyci±gnij ¿±d³o szczypczykami lub pêset±. Staraj siê nie uciskaæ ¿±d³a.
3. Je¶li poszkodowany ma przy sobie leki, które musi za¿yæ w przypadku
4. Zdejmij bi¿uteriê, pó¼niej mo¿e okazaæ siê to nie mo¿liwe.
5. Zdezynfekuj ranê.
6. Posmaruj miejsce u¿±dlenia np. Fenistil ¿el. Podaj do picia rozpuszczone w 1/2 szklanki wody 2 tabletki Calcium (wapna medycznego). Zmniejszy to uczucie swêdzenia, bólu, z³agodzi objawy.
7. Daj poszkodowanemu kostkê lodu do ssania zmniejszy to obrzêk dróg oddechowych - oczywi¶cie tylko wtedy kiedy poszkodowany jest ¶wiadomy i przytomny.
8. Obserwuj poszkodowanego kontroluj czynno¶ci ¿yciowe w razie konieczno¶ci rozpocznij reanimacje.
9. Czekaj na przybycie pogotowia ratunkowego.

Je¶li u¿±dlenie nast±pi³o w szyje, jêzyk, podniebienie, krtañ, wewnêtrzn± powierzchnie policzka.

1. Zadzwoñ na pogotowie ratunkowe 999 lub 112. T± czynno¶æ mo¿e wykonaæ osoba któr± poprosisz o pomoc.
2. Wyci±gnij ¿±d³o szczypczykami lub pêset±. Staraj siê nie uciskaæ ¿±d³a.
3. Daj poszkodowanemu do picia rozpuszczone w 1/2 szklanki wody 2 tabletki Calcium (wapna medycznego). Zmniejszy to uczucie swêdzenia, bólu, z³agodzi objawy oraz kostkê lodu do ssania zmniejszy to obrzêk dróg oddechowych - oczywi¶cie tylko wtedy kiedy poszkodowany jest ¶wiadomy i przytomny.
4. Obserwuj poszkodowanego kontroluj czynno¶ci ¿yciowe w razie konieczno¶ci rozpocznij reanimacje.
5. Czekaj na przybycie pogotowia ratunkowego.

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,694,237 unikalne wizyty