Nie wypalaj

Losowa fotografia

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Po¿ar budynku Ciêcina


Odwiedziny gości

Dziś:54
Wczoraj:335
W tym tygodniu:13,310
W tym miesiącu:1,115
W tym roku:0
gości
statystyka

W obliczu powodzi

B±d¼ ¶wiadomy niebezpieczeñstwa powodzi, zw³aszcza je¶li mieszkasz na nisko po³o¿onym terenie, w pobli¿u strumienia, rzeki lub poni¿ej zapory wodnej. Ka¿da nawet najmniejsza rzeka mo¿e spowodowaæ podtopienie lub zalanie terenu wokó³ niej. Zagro¿enie powodziowe mo¿liwe jest równie¿ na innych obszarach podczas wyst±pienia obfitych opadów...

Przeczytaj ulotkê opracowan± przez Komendê G³ówn± Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - wersja PDF.

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,222,530 unikalne wizyty