Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:1,078
Wczoraj:1,438
W tym tygodniu:7,128
W tym miesiącu:24,350
W tym roku:0
gości
statystyka

Zdarzenia 2012r.


57
27 grudzieñ - Po¿ar sadzy w kominie.

W dniu 27 grudnia 2012 roku, o godzinie 22.10 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce na ul. 3 maja. Po przyje¼dzie na miejsce przyst±piono do wygaszenia pieca CO, za³o¿eniu sita kominowego, ugaszeniu komina za pomoc± piasku, przeczyszczeniu oraz na przewietrzeniu pomieszczeñ w budynku. Na miejsce zadysponowano: GBA OSP Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec GBA oraz SHD-25.
56
26 grudzieñ - Po¿ar poddasza.

W dniu 26.12.2012 o godz. 1 ,55 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu powiadomi³o nas o po¿arze budynku mieszkalnego w Ciêcinie na ulicy Bratków. Po przyje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê ze po¿arem objête jest jedno z pomieszczeñ budynku. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu pal±cego siê wyposa¿enia pomieszczenia przy pomocy hydronetki. Na wskutek po¿aru zatruciu uleg³ jeden z mieszkañców, który po udzieleniu KPP przez ratowników zosta³ zabrany przez zespó³ pogotowia ratunkowego. W dzia³aniach udzia³ bra³y zastêpy: JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka, Ciêcina , Cisiec, ¯abnica. Dzia³ania zakoñczono o godz 3:00
55
25 grudzieñ - Poszukiwania.

25 grudnia o godzinie 12.50 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o poszukiwaniach 78-letniego mê¿czyzny na terenie Gminy Wêgierska Górka. W pierwszej kolejno¶ci wszystkie jednostki spotka³y siê w remizie OSP Wêgierska Górka gdzie zosta³ zorganizowany punkt odprawy(OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec). Na odprawie zostali¶my poinformowani, ¿e 78-letni mê¿czyzna opu¶ci³ mieszkanie na ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce i oddali³ siê w nieznanym kierunku. W trakcie poszukiwañ zadysponowano dodatkowo OSP Wieprz w celu przeszukania koryta rzeki So³y. Poszukiwania by³y prowadzone ju¿ w dniu zaginiêcia jt. 24.12 przez policjê.
54
7 grudzieñ - Po¿ar budynku gospodarczego.

7.12.2012r. o godzinie 5.04, Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, zaalarmowa³o i zadysponowa³o nasz± jednostkê do po¿aru budynku gospodarczego, przy ulicy Kolonia w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na ulicê, przy której zlokalizowany by³ po¿ar, okaza³o siê, ¿e stromy podjazd ze wzglêdu na obfite opady ¶niegu, mróz i zlodowacia³± nawierzchniê drogi, stanowi³y ogromn± przeszkodê w dotarciu bezpo¶rednio do miejsca zdarzenia. Wszystkie zastêpy samochodów ga¶niczych przed wykonaniem podjazdu musia³y za³o¿yæ ³añcuchy na ko³a, co spowodowa³o opó¼nienie w dotarciu do miejsca zdarzenia. Pierwszym zastêpem, któremu uda³o pokonaæ niebezpieczny podjazd, by³ zastêp GBA z Wêgierskiej Górki, który po dotarciu do miejsca po¿aru, przyst±pi³ do dzia³añ ga¶niczych. W momencie przyjazdu pierwszego zastêpu stwierdzono, ¿e objête po¿arem jest wnêtrze budynku gospodarczego i po¿ar nie zdo³a³ siê jeszcze rozprzestrzeniæ na zewn±trz, dziêki czemu nie istnia³o wysokie zagro¿enie dla s±siaduj±cego budynku mieszkalnego i go³êbnika zlokalizowanych w odleg³o¶ci oko³o 10m. od miejsca po¿aru. Dzia³ania ga¶nicze polega³y na podaniu dwóch pr±dów wody w natarciu, wykonaniu o¶wietlenia ca³ego terenu akcji ratowniczo-ga¶niczej, przewietrzeniu wnêtrza budynku gospodarczego, wyniesieniu i przelaniu nadpalonych desek, sk³adowanych wewn±trz objêtego po¿arem obiektu. Dzia³ania wewn±trz prowadzone by³y przez stra¿aków w aparatach ochrony dróg oddechowych. W trakcie trwania akcji ga¶niczej zosta³y poinformowane s³u¿by komunalne o potrzebie posypania ulicy sol±, w celu umo¿liwienia bezpiecznego zjechania ciê¿kich wozów bojowych, po zakoñczonej akcji. S³u¿by komunalne równie¿ mia³y utrudnienia z dotarciem na szczyt ulicy, jednak po kilku godzinach uda³o siê skutecznie zesypaæ drogê sol±, co umo¿liwi³o bezpieczny powrót jednostkom do remiz. Do po¿aru zadysponowano nastêpuj±ce zastêpy: OSP Wêgierska Górka – GBA, JRG ¯ywiec – GBA, OSP ¯abnica – GBA, OSP Ciêcina – GCBA. Czas trwania akcji wyniós³ 5 godzin. Galeria.
53
15 listopad - Po¿ar drewnianego budynku mieszkalnego.

15.11.2012r. o godzinie 12.40 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, zaalarmowa³o i zadysponowa³o nasz± jednostkê do po¿aru budynku mieszkalnego w miejscowo¶ci Ciêcina przy ulicy Górskiej. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e po¿arem zosta³a objêta ca³a czê¶æ poddasza budynku mieszkalnego. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu w pierwszej kolejno¶ci 2 pr±dów wody w natarciu. Przyje¿d¿aj±ce nastêpne samochody ga¶nicze budowa³y linie zasilaj±ce i poda³y kolejne 2 pr±dy wody. P³omienie nie dosta³y siê do czê¶ci mieszkalnej dlatego te¿ stra¿acy musieli staraæ siê nie zalaæ pomieszczeñ znajduj±cych siê pod stropem drewnianym. Ratownicy w sprzêcie do ochrony dróg oddechowych przeszukali czê¶æ mieszkaln± w celu wykluczenia osób znajduj±cych siê wewn±trz obiektu. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki spalonej czê¶ci dachowej budynku mieszkalnego, która grozi³a zawaleniem. Dalsze czynno¶ci polega³y na dok³adnym przelaniu nadpalonych elementów budynków. Ca³kowitemu spaleniu uleg³ dach na budynku mieszkalnym. W³a¶ciciele oraz s±siedzi przed przybyciem Stra¿y Po¿arnej ewakuowali znaczn± czê¶æ maj±tku. Na miejscu po¿aru pojawili siê przedstawiciele Urzêdu Gminy Wêgierska Górka na czele z Wójtem Piotrem Tyrlik. W dzia³aniach udzia³ wziêli druhowie z OSP Gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.Galeria.
52
22 pa¼dziernik - Po¿ar kosza.

W dniu 22 pa¼dziernika, o godzinie 22:27, zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru kosza w Ciscu przy ulicy Trakt Cesarski. Po przyje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu.
51
14 pa¼dziernik - kot na drzewie.

14 pa¼dziernika, o godzinie 19.20 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, o ma³ym kocie znajduj±cym siê na drzewie, przy ul. Granicznej w Wêgierskiej Górce, który nie potrafi zej¶æ ze znacznej wysoko¶ci. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpu GBA i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, przyst±piono do dzia³añ maj±cych na celu zdjêcie uwiêzionego na drzewie kota. W tym celu u¿yto drabiny po której jeden stra¿ak wszed³ na wysoko¶æ oko³o 8m i ¶ci±gn±³ kota, który na szczê¶cie nie stawia³ ¿adnego oporu przed ratunkiem. Po bezpiecznym zdjêciu kota przekazano go w³a¶cicielce. W ten oto sposób stra¿acy z naszej jednostki kolejny raz w tym roku udowodnili swoj± odwag±, ¿e nawet ¿ycia takich istot, jak ma³e koty, s± warte zrezygnowania z naszych niedzielnych spotkañ z rodzinami, by ruszyæ im na pomoc.
50
26 wrze¶nia - Po¿ar tartaku.

W dniu 26.09.2012 o godz. 17:15 zostali¶my zadysponowani do po¿aru tartaku w ¯abnicy. Na miejsce zdarzenia zadysponowano w pierwszej kolejno¶ci jednostki z Gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec. Po dojezdzie na miejsce pierwszych zastêpów poproszono o kolejne si³y i ¶rodki z s±siednich Gmin (Milówka, Radziechowy-Wieprz) ze wzglêdów na du¿y obszar po¿aru. P³omieniami objêty by³ ca³y budynek o konstrukcji stalowo drewnianej. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu w pierwszej kolejno¶ci 4 pr±du wody w natarciu na pal±cy siê obiekt oraz 2 pr±dy wody w obronie na wiatê nale¿±c± do tartaku, która uleg³a czê¶ciowemu spaleniu. Przyje¿d¿aj±ce nastêpne samochody ga¶nicze budowa³y linie zasilaj±ce i poda³y kolejne pr±dy wody w natarciu na p³on±cy obiekt. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do czê¶ciowej rozbiórki nadpalonych elementów oraz na wyniesieniu z hali spalonych urz±dzeñ. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 21:00
49
24 wrze¶nia - Po¿ar samochodu.

W dniu 24.09.2012 o godz. 12:11 zostali¶my zadysponowani do po¿aru samochodu osobowego w Wêgierskiej Górce na ul. Zielonej. Na miejsce udali¶my siê zastêpem GBA Star 244. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastêpu z JRG ¯ywiec i rozpoznaniu stwierdzono po¿ar komory silnika w busie. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu po¿aru oraz usuniêciu z samochodu tl±cych siê elementów tapicerki. Na miejsce zadysponowano JRG ¯ywiec oraz OSP Wêgierska Górka.
48
5 wrze¶nia - Po¿ar ga³êzi w lesie.

W dniu 05.09.2012, o godzinie 15:03 wp³ynê³o zg³oszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania w ¯ywcu o p³on±cych ga³êziach w lesie na terenie Wêgierskiej Górki. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Wêgierska Górka samochodem GBA. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu p³on±cych ga³êzi i suchej trawy przy u¿yciu jednego pr±du wody w natarciu oraz przy pomocy podrêcznego sprzêtu ga¶niczego, przegrzebaniu ca³ego obszaru po¿aru i ponownym przelaniu.
47
19 sierpnia -Alarm fa³szywy.

W niedzielê, 19.08, o godzinie 5:15, zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o zadymieniu w hali tartaku znajduj±cej siê w ¯abnicy. Po doje¼dzie na miejsce pierwszego zastêpu i rozpoznaniu stwierdzono, ¿e z pomieszczenia suszarni drzewa wydobywa siê para woda. Alarm okaza³ siê fa³szywy w dobrej wierze.
46
7 sierpnia -Z³amany konar drzewa.

W dniu 7.08.2012 roku, o godz. 08:20, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do zagra¿aj±cego ruchu ulicznemu drzewa na ulicy Zielona Górna w Wêgierskiej Górce. Po przybyciu na miejsce zastali¶my od³amany konar drzewa wisz±cy nad drog±. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz etapowym wycinaniu drzewa przy u¿yciu hydraulicznego wysiêgnika SHD-25 MAN. W akcji brali udzia³ zastêp z JRG ¯ywiec SHD-25 oraz zastêp GLM OSP Wêgierska Górka.
45
2 sierpnia -Po¿ar suchych pozosta³o¶ci ro¶linnych.

W dniu 2.08.2012 roku, o godz. 19:45 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze zaro¶li w pobli¿u lasu. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic oraz ³opat. Na miejsce zadysponowane zosta³y si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA oraz JRG ¯ywiec GBA.
44
2 sierpnia -Po¿ar stolarni.

W czwartek, 2.08, o godzinie 1:20, zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze stolarni w Milówce. Po przybyciu na miejsce zastêpów stra¿y po¿arnej dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch pr±dów wody w obronie budynków mieszkalnych, które znajdowa³y siê obok oraz jeden pr±d wody w natarciu na pal±c± siê stolarniê. Ruch drogowy podczas dzia³añ ga¶niczych by³ prowadzony wahad³owo. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do dok³adnego przelania desek znajduj±cych siê na poddaszu oraz obok budynku, a nastêpnie na rozbiórce spalonej czê¶ci dachowej. Spaleniu uleg³ ca³y dach budynku stolarni. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: OSP Milówka, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP kamesznica, OSP Laliki, OSP Szare, OSP Nieledwia oraz dwa zastêpy JRG ¯ywiec.
43
31 lipca –Po¿ar drzewa.

W dniu 31.08.2012, o godzinie 18:20 wp³ynê³o zg³oszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania w ¯ywcu o po¿arze drzewa przy ulicy Przemys³owej w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê ¿e po¿arem by³o objête wnêtrze drzewa. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na podaniu jednego pr±du wody do ¶rodka spróchnia³ej wierzby. Na miejscu dzia³a³ jeden zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.
42
29 lipca –Po¿ar budynku gospodarczego.

W niedzielê, 29.07, o godzinie 16.00, w Gminie Wêgierska Górka zawy³y syreny. Jednostki zosta³y zaalarmowane i zadysponowane przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, do po¿aru budynku gospodarczego w miejscowo¶ci Ciêcina przy ulicy Rzeczna. Na miejsce udali¶my siê dwoma samochodami GBA i GLM. Po¿ar powsta³ w wyniku uderzenia pioruna, w tym czasie nad miejscowo¶ci± przechodzi³a gwa³towna burza. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê, ¿e po¿arem zosta³a objêta ca³a powierzchnia dachu. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 1 pr±du wody w natarciu na pal±cy siê obiekt oraz jeden w obronie budynku mieszkalnego który znajdowa³ siê obok. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do dok³adnego przelania siana, a nastêpnie na rozbiórce spalonej czê¶ci dachowej. Spaleniu uleg³ ca³y dach budynku gospodarczego. Gospodarze obiektu przed przybyciem Stra¿y Po¿arnej ewakuowali zwierzêta oraz sprzêt ogrodniczy. Na miejscu zdarzenia zadysponowano: OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec, policjê. Galeria tutaj.
41
9 lipca –Po¿ar poszycia le¶nego.

W dniu 09.07.2012, o godzinie 10:45 wp³ynê³o zg³oszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania w ¯ywcu o po¿arze ¶ció³ki w lesie-Wêgierska Górka. Rze¼ba terenu uniemo¿liwi³a bezpo¶redni dojazd samochodami do miejsca po¿aru. Stra¿acy musieli przej¶æ oko³o 600m pieszo, zabieraj±c ze sob± podrêczny sprzêt ga¶niczy w postaci hydronetek plecakowych, t³umic oraz ³opat i kilofów. Dzia³ania polega³y na ugaszeniu p³on±cej ¶ció³ki, przegrzebaniu ca³ego obszaru po¿aru i ponownym przelaniu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Wêgierska Górka oraz OSP Ciêcina. Dzia³ania zakoñczono oko³o godziny 14:00
40
1 lipca –Konar drzewa.

1 lipca, o godzinie 19.55 zostali¶my poinformowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu ¿e na ¶cie¿ce rowerowej w Wêgierskiej Górce przy ul.Pla¿owej le¿y konar drzewa uniemo¿liwiaj±cy ruch rowerów. Po przybyciu na miejsce dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymania ruchu rowerowego i pieszego oraz na usuniêciu drzewa. Na miejsce zadysponowano jeden zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.
39
14 czerwiec -Poszukiwanie dziecka.

14 Czerwca (czwartek) o godzinie 20.57 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o zaginiêciu 13-letniego dziecka w masywie górskim S³owianka. W pierwszej kolejno¶ci udali¶my siê zastêpem GLM na komisariat policji w Wêgierskiej Górce, gdzie zosta³ zorganizowany punkt odprawy dla wszystkich zaanga¿owanych w poszukiwania jednostek (OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec). Na odprawie zostali¶my poinformowani, ¿e 13-letni ch³opiec samowolnie opu¶ci³ schronisko na hali S³owianka i oddali³ siê w las w nieznanym kierunku. Poszukiwania ju¿ w tym czasie by³y prowadzone przez ratowników z GOPR. Dziecko zosta³o odnalezione przez GOPR-owskich ratowników przed przybyciem naszych jednostek na miejsce zdarzenia.
38
29 maj -Po¿ar kosza.

W dniu 29 maja, o godzinie 22:14, zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru kosza w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu.
37
15 maj -Plama oleju.

W dniu 15 maja, o godzinie 9:47, zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu na ulicê Zielon± w Wêgierskiej Górce, gdzie dosz³o do kolizji dwóch samochodów marki Fiat Uno i Opel Astra. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,od³±czeniu akumulatorów, neutralizacji p³ynów eksploatacyjnych oraz usuniêciu z drogi elementów karoserii. Na miejsce uda³ siê zastêp GLM OSP Wêgierska Górka. Galeria tutaj.
36
4 maj -Po¿ar samochodu.

W dniu 04.05.2012 o godz. 8:15 zostali¶my zadysponowani do po¿aru samochodu w komisie znajduj±cym siê w Ciscu. W bezpo¶rednim zagro¿eniu znajdowa³y siê zabudowania oraz inne samochody. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia pierwszego zastêpu GBA, stwierdzono ¿e po¿arem objêta by³a komora silnika seata ibiza. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu po¿aru. Na miejsce zadysponowano OSP Cisiec GBA, OSP Wêgierska Górka GBA oraz JRG ¯ywiec GBA, GCBA.
35
3 maj -Po¿ar poszycia le¶nego.

W dniu 03.05.2012, o godzinie 12:05 wp³ynê³o zg³oszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania w ¯ywcu o po¿arze ¶ció³ki w lesie-Kamesznica Barania Góra. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP Milówka, OSP Kamesznica, OSP Laliki, OSP Szare, OSP Nieledwie oraz JRG ¯ywiec. Rze¼ba terenu uniemo¿liwi³a bezpo¶redni dojazd samochodami do miejsca po¿aru. Stra¿acy musieli przej¶æ oko³o 3 km pieszo, zabieraj±c ze sob± podrêczny sprzêt ga¶niczy w postaci hydronetek plecakowych, t³umic oraz ³opat i kilofów. Dzia³ania polega³y na ugaszeniu p³on±cej ¶ció³ki, przegrzebaniu ca³ego obszaru po¿aru i ponownym przelaniu. Na miejscu zdarzenia Kieruj±cy Dzia³aniami z PSP poprzez Stanowisko Kierowania zadysponowa³ do pomocy w gaszeniu po¿aru samoloty ga¶nicze DROMADER z Raciborza. W sumie samoloty opró¿nia³y swoje zbiorniki wody cztery razy. W interwencji równie¿ bra³a udzia³ s³u¿ba le¶na, która pomog³a w zlokalizowaniu oraz ugaszeniu po¿aru. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 5 godzinach. Galeria tutaj.
34
30 kwiecieñ -Po¿ar lasu.

W dniu 30.04.2012 roku, o godz. 15:10 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze lasu w miejscowo¶ci Ujso³y, przysió³ek Danielki, gdzie od godziny 13:43 dzia³a³y ju¿ jednostki OSP z terenu gminy. Dy¿urny Operacyjny PSP na miejsce zdarzenia dysponowa³ kolejne zastêpy stra¿y po¿arnej PSP i OSP poniewa¿ ogieñ siê bardzo szybko rozprzestrzenia³. Na miejscu zdarzenia Kieruj±cy Dzia³aniami z PSP poprzez Stanowisko Kierowania zadysponowa³ do pomocy w gaszeniu po¿aru samoloty ga¶nicze DROMADER z Raciborza. W sumie samoloty opró¿nia³y swoje zbiorniki wody osiem razy. £±cznie na miejsce zdarzenia zadysponowano 23 zastêpy PSP i OSP w sumie 110 stra¿aków oraz oko³o 50 pracowników le¶nych. Akcja trwa³a ponad 10 godzin, natomiast nasza jednostka wróci³a do bazy o godzinie 20:15. Po¿ar ten by³ trudny do ugaszenia ze wzglêdu na bardzo trudne warunki terenowe, co utrudnia³o rozwiniecie linii wê¿owej do podawania wody oraz silny wiatr. W wyniku po¿aru uleg³o spaleniu oko³o 12 hektarów lasu (m³odnika i doros³ego lasu).
33
26 kwiecieñ -Po¿ar trawy.

W dniu 26.04.2012 roku, o godz. 12:10 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu przy ulicy Za Groniem. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego t³umic oraz hydronetek plecakowych. Na miejsce zadysponowane zosta³y si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GLM oraz OSP Cisiec GBA i SLRr.
32
19 kwiecieñ -Po¿ar piwnicy.

W dniu 19.04.2012 roku, o godz. 16:06 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze piwnicy w budynku mieszkalnym w Ciêcinie ul. Fabisiów. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do po¿aru w jednym z pomieszczeñ piwnicy. Dzia³ania Stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu zasilania elektrycznego, podania jednego pr±du wody w natarciu na pal±ce siê wyposa¿enie, przewietrzeniu pomieszczeñ. Na miejsce zadysponowano OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec.
31
11 kwiecieñ -Po¿ar trawy.

W dniu 11.04.2012 roku, o godz. 19:15 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciêcinie przy ulicy Turystycznej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego t³umic oraz hydronetek plecakowych. Na miejsce zadysponowane zosta³y si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA oraz OSP Ciêcina GCBA i SLRr.
30
4 kwiecieñ -Po¿ar trawy.

W dniu 4.04.2012 roku, o godz. 22:02 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciêcinie przy ulicy Kwiatowej. Dzia³ania OSP polega³y na podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±c± siê trawê. Po¿ar dogaszono t³umicami. Na miejsce zadysponowane zosta³y si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA, GLM oraz OSP Ciêcina GCBA i SLRr.
29
4 kwiecieñ -Po¿ar trawy.

W dniu 4.04.2012 roku, o godz. 21:29 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciêcinie przy ulicy Têczowej. Dzia³ania OSP polega³y na podaniu dwóch pr±dów wody w natarciu na pal±c± siê trawê. Po¿ar dogaszono t³umicami. Na miejsce zadysponowane zosta³y si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA, GLM oraz OSP Ciêcina GCBA i SLRr.
28
1 kwiecieñ -Po¿ar piwnicy.

W dniu 1.04.2012 roku, o godz. 23:04 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze piwnicy w budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej w Ciêcinie.
Po¿arem objête by³y pomieszczenia piwnicy oraz klatki schodowej. Przyby³y na miejsce zdarzenia pierwszy zastêp OSP Wêgierska Górka przyst±pi³ do ewakuacji 2 osób znajduj±cych siê na parterze budynku mieszkalnego poza strefê zagro¿enia. Natomiast zastêp JRG ¯ywiec przyst±pi³ do ewakuacji kolejnych 2 osób znajduj±cych siê na pierwszym piêtrze poza strefê zagro¿enia.
Osobom poszkodowanym stra¿acy z OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina i z JRG ¯ywiec udzielili na miejscu zdarzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia Zespo³ów Ratownictwa Medycznego (Pogotowie Ratunkowe). Osoby poszkodowane zosta³y przewiezione do Szpitala Powiatowego w ¯ywcu.
Po od³±czeniu zasilania elektrycznego zastêpy SP poda³y 1 pr±d wody w natarciu na pal±ce siê materia³y opa³owe zmagazynowane w piwnicy i 1 pr±d wody w obronie czê¶ci mieszkalnej budynku. Podczas dzia³añ wyniesiono z budynku 3 butle 10,5 kg z propan-butanem oraz wypchniêto na bezpieczn± odleg³o¶æ samochód osobowy marki Opel Astra.
Spaleniu uleg³o: ok. 8 m3 materia³u opa³owego (drewno, wêgiel, flot), drobne wyposa¿enie znajduj±ce siê w piwnicy, instalacja elektryczna, uszkodzeniu uleg³a instalacja CO, ponadto spaleniu uleg³y elementy wykoñczeniowe na klatce schodowej oraz ok. 10 m2 elewacji budynku przy wej¶ciu do piwnicy.
Ca³y budynek mieszkalny w wyniku po¿aru zosta³ zadymiony i czê¶ciowo okopcony wraz z wyposa¿eniem. Po zakoñczeniu dzia³añ budynek sprawdzony i przewietrzony. O zaistnia³ym zdarzeniu poinformowano: Komendanta Powiatowego st.bryg. Stanis³awa Kuliñskiego, Kierownika GOPS w gminie Wêgierska Górka oraz Zak³ad Energetyczny.
Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka GBA i GLM, OSP Ciêcina GCBA, OSP Cisiec GBA, JRG ¯ywiec GBA, policja oraz dwa zespo³y pogotowia ratunkowego.
27
29 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W ¶rodê 29.03.2012r. o godzinie 5:30 zostali¶my zaalarmowania przez PSK w ¯ywcu o po¿arze trawy przy ul. Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz ugaszeniu pal±cej siê suchej trawy przy u¿yciu t³umic.
26
28 marzec -Wypadek busa.

W dniu 28.03.2012 roku, o godz. 21:38 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o wypadku busa do którego dosz³o na wê¼le Przybêdza na drodze S69.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpów stra¿y po¿arnej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, ¿e dosz³o do zderzenia busa Mercedes Sprinter z przyczep± samochodu ciê¿arowego, s³u¿±cego do przewozu drewna. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zamkniêciu drogi, ratownicy przyst±pili do segregacji rannych i uwalniania uwiêzionych osób za pomoc± hydraulicznego sprzêtu ratowniczego.
Rannych przekazywano zespo³om pogotowia ratunkowego. O¶miu osobom, przebywaj±cym w chwili przybycia pierwszego zastêpu poza busem, ratownicy udzielili pomocy medycznej.
Z busa ewakuowano ³±cznie 10 osób. Na miejscu wypadku zginê³o 7 osób /8 osoba zmar³a w szpitalu/ , 10 zosta³o rannych.
Po zakoñczeniu dzia³añ ratowniczych i powrocie do bazy druhowie bior±cy udzia³ w akcji skorzystali z pomocy psychologa Komendy Wojewódzkiej PSP Katowice. W akcji ratowniczej uczestniczy³o 5 zastêpów PSP,1 jednostka OSP z KSRG oraz 7 jednostek spoza KSRG, 9 zespo³ów pogotowia ratunkowego oraz policja. Dzia³ania zakoñczono 29 marca o godz.6:24. Galeria tutaj - drastyczne.
25
28 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W ¶rodê 28.03.2012r. o godzinie 20:14 zostali¶my zaalarmowania przez PSK w ¯ywcu o po¿arze trawy przy ul. Wzgórze w Wêgierskiej Górce. Po dotarciu na miejsce zdarzenia jednym zastêpem, po¿arem objêty by³ nasyp kolejowy na d³ugo¶ci ok 10 metrów. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz ugaszeniu pal±cej siê suchej trawy przy u¿yciu t³umic.
24
28 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W ¶rodê 28.03.2012r. o godzinie 14:43 zostali¶my zaalarmowania przez PSK w ¯ywcu o po¿arze trawy przy ul. Grobla w Wêgierskiej Górce. Po dotarciu na miejsce zdarzenia dwoma zastêpami, po¿arem objêty by³ obszar ok. 50a. suchej trawy i suchych ga³êzi w bezpo¶rednim s±siedztwie czterech budynków mieszkalnych. Dzia³ania polega³y na podaniu dwóch pr±dów wody w obronie najbardziej zagro¿onych budynków oraz jednego pr±du wody w natarciu.
23
27 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 27.03.2012 roku, o godz. 21:15 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu przy ulicy Zacisze. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody podanego z vw t-4 oraz podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Na miejsce zadysponowano OSP Cisiec GBA i SLRr oraz OSP Wêgierska Górka GBA i GLM.
22
27 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 27.03.2012 roku, o godz. 20:30 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu przy ulicy Trakt Cesarski. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic oraz hydronetek. Na miejsce udali¶my siê dwoma samochodami.
21
26 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 26.03.2012 roku, o godz. 18:58 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Wzgórze. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.
20
25 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 25.03.2012 roku, o godz. 22:44 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Kolonia. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic oraz hydronetek.
19
25 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 25.03.2012 roku, o godz. 22:03 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielonej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic oraz jednego pr±du wody.
18
25 marzec - Kot na drzewie.

W dniu 25.03.2012 roku, o godz. 18:00 PSK w ¯ywcu otrzyma³o zg³oszenie ¿e w Wêgierskiej Górce przy ulicy Kolejowej na drzewie znajduje siê ma³y kot, który nie potrafi zej¶æ z wysoko¶ci oko³o 10m. Dzielni stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wêgierskiej Górce udali siê na ratunek samochodem GBA. Po przybyciu na miejsce zabezpieczono teren dzia³añ i za pomoc± drabiny D10W zdjêto kota z drzewa i przekazano w³a¶cicielowi.
17
23 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 23.03.2012 roku, o godz. 14:42 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Stawowej. Po doje¼dzie na miejsce po¿arem objête by³o oko³o 0,8 ha suchej trawy, bezpo¶rednio zagro¿ony by³ budynek mieszkalny i gospodarczy. Z tego wzglêdu poproszono o zadysponowanie OSP Ciêcina. Dzia³ania OSP polega³y na podaniu dwóch pr±dów wody w natarciu na pal±c± siê trawê i jednego pr±du w obronie na budynek gospodarczy. Po¿ar dogaszono t³umicami. Na miejsce zadysponowane zosta³y si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA, GLM oraz OSP Ciêcina GCBA
16
23 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 23.03.2012 roku, o godz. 11:58 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciêcinie przy ulicy Za Torem. Na miejsce w pierwszej kolejno¶ci byli zawiadomieni Stra¿acy z OSP Ciêcina, którzy po rozpoznaniu poprosili o kolejne jednostki. Po¿arem by³o objête oko³o 4 ha suchej trawy, w bezpo¶rednim zagro¿eniu by³ pobliski las. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na podaniu 4 pr±dów wody w natarciu na pal±ce siê trawy. Po lokalizacji po¿aru dogaszano za pom±c± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego.
15
21 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 21.03.2012 roku, o godz. 14:50 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Granicznej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka i OSP Ciêcina.
14
20 marzec -Po¿ar budynku mieszkalnego.

20 marca, o godzinie 15.05 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, zaalarmowa³o i zadysponowa³o nasz± jednostkê do po¿aru budynku mieszkalnego w miejscowo¶ci Cisiec przy ulicy G³ogowa. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e dosz³o do po¿aru w jednym z pomieszczeñ budynku. Stra¿acy w sprzêcie ochrony dróg oddechowych podali jeden pr±d wody w natarciu do wnêtrza budynku. Dalsze czynno¶ci Stra¿y Po¿arnej polega³y na usuniêciu tl±cych siê elementów wyposa¿enia mieszkania, udzieleniu pomocy przed medycznej w³a¶cicielce mieszkania, która przebywa³a w ¶rodku gdy dosz³o do zap³onu, przewietrzeniu budynku. Starsza kobieta z lekkimi objawami zatrucia trafi³a do szpitala w celu przebadania. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Wêgierska Górka GBA i GLM, OSP Cisiec GBA, OSP Ciêcina GCBA, JRG ¯ywiec GBA i GCBA oraz pogotowie ratunkowe i pogotowie energetyczne.
13
19 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 19.03.2012 roku, o godz. 8:15 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Fabrycznej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.
12
17 marzec -Po¿ar suchej trawy.

W dniu 17.03.2012 roku, o godz. 15:40 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciêcinie. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka oraz OSP Ciêcina.
11
27 luty -Po¿ar budynku gospodarczego.

W dniu 27 luty, o godzinie 15:46 zostali¶my zadysponowani przez PSK w ¯ywcu do po¿aru budynku gospodarczego w Ciscu przy ulicy Trakt Cesarski. Po doje¼dzie na miejsce pierwszego zastêpu Stra¿y Po¿arnej i wstêpnym rozpoznaniu stwierdzono, ¿e po¿arem jest objêta zewnêtrzna ¶ciana budynku gospodarczego. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±cy siê obiekt oraz sprawdzeniu czy wewn±trz nie dosz³o do zapalenia siê siana. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Cisiec, OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec oraz policjê.
10
27 luty - Zalana piwnica.

W dniu 27.02.2012 roku, o godz. 12:20, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê samochodem GLM do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym znajduj±cym siê przy ulicy Nad Stawem w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy.
9
25 luty - Udra¿nianie przepustu.

Dnia 25 lutego, o godzinie 11:30 zostali¶my zadysponowani do niedro¿nego przepustu przy ulicy Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie zastêpu GBA dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usuniêciu za pomoc± podrêcznego sprzêtu burz±cego zalegaj±cego ¶niegu uniemo¿liwiaj±cego swobodny przep³yw wody oraz na kierowaniu ruchem w miejscu prowadzenia akcji. Dzia³ania zakoñczono po godzinie.
8
23 luty - Po¿ar trocin w silosie.

23 luty, o godzinie 13.00, Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu zawiadomi³o nas o po¿arze w siedzibie firmy "Brixpol", znajduj±cej siê przy ulicy Przemys³owej w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia trzech zastêpów OSP (Wêgierska Górka, Ciêcina, ¯abnica) oraz JRG ¯ywiec i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, ¿e dosz³o do zapalenia siê trocin w silosie znajduj±cym siê wewn±trz budynku oraz zadymienia hali produkcyjnej i przyleg³ych pomieszczeñ. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na ugaszeniu po¿aru za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu, oddymieniu hali produkcyjnej i przyleg³ych pomieszczeñ oraz krótkim dozorze prewencyjnym. Dzia³ania ga¶nicze OSP i JRG by³y prowadzone w sprzêcie ochrony dróg oddechowych. Interwencjê zakoñczono po 1 godzinie.
7
17 luty - Dogaszanie pogorzeliska.

W dniu 17 lutego 2012 roku, o godzinie 15.30 zostali¶my ponownie zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do pogorzeliska przy ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce, gdzie ponownie rozpali³y siê elementy budynku. W czê¶ci mieszkalnej zapali³y siê drewniane belki stanowi±ce ¶cianê obiektu. Dzia³ania polega³y na usuniêciu tynku pod którym dosz³o do zap³onu i za pomoc± jednego pr±du wody ugaszono po¿ar.
6
17 luty - Dogaszanie pogorzeliska.

W dniu 17 lutego 2012 roku, o godzinie 2.58 zostali¶my ponownie zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do budynku przy ulicy Zielonej, gdzie ponownie dosz³o do rozpalenia. Po doje¼dzie na miejsce i rozpoznaniu stwierdzono ¿e pal± siê od do³u podk³ady kolejowe, które znajdowa³y siê w czê¶ci gospodarczej. Dzia³ania polega³y na usuniêciu drzewa opa³owego le¿±cego na podk³adach oraz na przelaniu tych elementów wod±. Na miejscu dzia³a³y dwie jednostki: OSP Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.
5
16 luty - Po¿ar budynku mieszkalnego.

W dniu 16 lutego 2012 roku, o godzinie 3.20 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru opuszczonego budynku mieszkalnego w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce pierwszego zastêpu polega³y na przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania stwierdzono, ¿e po¿arem objêta by³a znaczna czê¶æ budynku mieszkalnego po³±czonego bezpo¶rednio z budynkiem gospodarczym o ³±cznych wymiarach 8x12m.
Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu i o¶wietleniu miejsca zdarzenia, podaniu w pierwszej kolejno¶ci jednego pr±du wody w obronie na budynek mieszkalny znajduj±cy siê w odleg³o¶ci 6m od objêtego ogniem budynku. Przyje¿d¿aj±ce nastêpne samochody ga¶nicze budowa³y linie zasilaj±ce i poda³y dwa pr±dy wody w natarciu na p³on±cy obiekt. Stra¿acy w sprzêcie ochrony dróg oddechowych przyst±pili w miêdzyczasie do przeszukania pomieszczeñ budynku celem wykluczenia osób znajduj±cych siê wewn±trz. Po opanowaniu po¿aru i zapobiegniêciu jego rozprzestrzenianiu siê, przyst±piono do stopniowego rozbierania nadpalonych elementów konstrukcji budynku. Dalsze czynno¶ci stra¿aków polega³y na usuniêciu z wnêtrza czê¶ci mieszkalnej (parter), tl±cych siê elementów odzie¿y i wyposa¿enia domowego. Po wykonaniu powy¿szych czynno¶ci przyst±piono do przerzucenia i dok³adnego przelania s³omy znajduj±cej siê na poddaszu.
Intensywne opady ¶niegu w nocy spowodowa³y utrudnienia podczas prowadzonych dzia³añ ratowniczo-ga¶niczych.
Dzia³ania zakoñczono po 9 godzinach, do zdarzenia zadysponowano jednostki OSP z gminy Wêgierska Górka, dwa zastêpy z JRG ¯ywiec, policjê i pogotowie energetyczne.

O godzinie 16.20 zastêp OSP Wêgierska Górka uda³ siê do pogorzeliska, gdzie dogaszono tl±ce siê elementy konstrukcji dachowej. Galeria tutaj.
4
30 styczeñ - Po¿ar sadzy w kominie.

W dniu 30 stycznia 2012 roku, o godzinie 6.20 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce na ul. Grobla. Po przyje¼dzie na miejsce przyst±piono do wygaszenia pieca CO, za³o¿eniu sita kominowego, ugaszeniu komina za pomoc± piasku, przeczyszczeniu oraz na przewietrzeniu pomieszczeñ w budynku. Na miejsce zadysponowano: GBA OSP Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.
3
26 styczeñ - Po¿ar budynku gospodarczo-mieszkalnego.

26 stycznia o godzinie 12.50 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, zaalarmowa³o i zadysponowa³o nasz± jednostkê do po¿aru budynku mieszkalnego w miejscowo¶ci Cisiec przy ulicy G³ogowa. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e budynek mieszkalny jest po³±czony bezpo¶rednio z budynkiem gospodarczym. Po¿arem zosta³a objêta ca³a czê¶æ gospodarcza oraz dach na budynku mieszkalnym. Z uwagi na brak w pobli¿u sieci hydrantowej by³a konieczno¶æ zadysponowania ciê¿kiego samochodu ga¶niczego z OSP Milówka w celu dowo¿enia wody.
Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu w pierwszej kolejno¶ci 2 pr±dów wody w obronie na budynek mieszkalny. Przyje¿d¿aj±ce nastêpne samochody ga¶nicze budowa³y linie zasilaj±ce i podawa³y kolejne pr±dy wody w obronie oraz jeden w natarciu na budynek gospodarczy. Stra¿acy w sprzêcie do ochrony dróg oddechowych przeszukali czê¶æ mieszkaln± w celu wykluczenia osób znajduj±cych siê wewn±trz obiektu. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki spalonej czê¶ci dachowej budynku mieszkalnego oraz ca³kowitej rozbiórce budynku gospodarczego, która grozi³a zawaleniem. Dalsze czynno¶ci polega³y na dok³adnym przelaniu nadpalonych elementów budynków.
Ca³kowitemu spaleniu uleg³ budynek gospodarczy oraz dach na budynku mieszkalnym. W³a¶cicielk± mieszkania zaopiekowali siê pracownicy gminnego o¶rodka pomocy spo³ecznej. Na miejsce zadysponowano wszystkie jednostki OSP z Gminy Wêgierska Górka, OSP Milówka oraz JRG ¯ywiec. Galeria zdjêæ.
2
9 styczeñ - Po¿ar trocin w silosie.

9 Stycznia, o godzinie 14.00, Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu zawiadomi³o nas o po¿arze w siedzibie firmy "Brixpol", znajduj±cej siê przy ulicy Przemys³owej w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia dwóch zastêpów z OSP Wêgierska Górka i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, ¿e dosz³o do zapalenia siê trocin w silosie znajduj±cym siê wewn±trz budynku oraz zadymienia hali produkcyjnej i przyleg³ych pomieszczeñ. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na udzieleniu pomocy przed medycznej osobie, która na wskutek podjêtych wstêpnie dzia³añ ga¶niczych zosta³a poparzona, ugaszeniu po¿aru za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu, oddymieniu hali produkcyjnej i przyleg³ych pomieszczeñ, usuniêciu znajduj±cych siê w silosie trocin oraz krótkim dozorze prewencyjnym. Dzia³ania ga¶nicze OSP i JRG by³y prowadzone w sprzêcie ochrony dróg oddechowych. Interwencjê zakoñczono po oko³o 3 godzinach. Do akcji ratowniczo-ga¶niczej zadysponowano dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka i jeden z JRG ¯ywiec oraz pogotowie ratunkowe do osoby poszkodowanej.
1
8 styczeñ - Zabezpieczenie imprezy.

8 Stycznia 2012 roku, o godzinie 12:45, zastêp z naszej jednostki bra³ udzia³ w pomocy w organizowaniu i zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym, na terenie naszej gminy, XX Fina³u Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. Impreza odbywa³a siê na hali widowiskowo-sportowej mieszcz±cej siê na os. XX-lecia w Wêgierskiej Górce.Po¿ary
Miejscowe zagro¿enia
Alarmy fa³szywe
45
11
1

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,694,189 unikalne wizyty