Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:4,026
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,513
W tym miesiącu:29,213
W tym roku:0
gości
statystyka

¦rodki ga¶nicze

¦rodki ga¶nicze

• woda
• piana ga¶nicza
• proszki ga¶nicze
• halony
• dwutlenek wêgla (CO2)

RODZAJE PIAN
piana lekka
• liczba spienienia ponad 201
• urz±dzenie wytwarzaj±ce pianê - Agregat Piany Lekkiej (APL) piana ¶rednia
• liczba spienienia 21-200
• urz±dzenie wytwarzaj±ce pianê - Wytwornica pianowa (WP) piana ciê¿ka
• liczba spienienia do 20
• urz±dzenie wytwarzaj±ce pianê - Pr±downica pianowa (PP)

Grupa po¿arówRodzaj p³on±cego materia³u¦rodki ga¶nicze
ACia³a sta³e pochodzenia organicznego, przy spalaniu których wystêpuje zjawisko ¿arzenia (drewno, papier, wêgiel, tworzywa sztuczne, itp.) woda, piana, dwutlenek wêgla, proszki ga¶nicze;
BCiecze palne i substancje sta³e topi±ce siê wskutek wytworzonego przy po¿arze ciep³a (benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, itp.) piana, dwutlenek wêgla, halony, proszki ga¶nicze;
CGazy (metan, aceton, propan, butan, itd.)proszki ga¶nicze, halony;
DMetale (magnez, sód, uran, itd.)specjalne proszki ga¶nicze;
EPo¿ary grupy A - D wystêpuj±ce w obrêbie urz±dzeñ elektrycznych pod napiêciemdwutlenek wêgla, halony, proszki ga¶nicze

Do samodzielnego gaszenia po¿arów w „zarodku” s³u¿± tzw. podrêczne ¶rodki ga¶nicze do których nale¿±: woda, piasek, ga¶nice, koce ga¶nicze, hydronetki, agregaty ga¶nicze, siekiery, ³opaty, wiadra.

Najczê¶ciej wykorzystywane s± koce ga¶nicze i ga¶nice (ze wzglêdu na wygodê u¿ycia, dostêpno¶æ i efektywno¶æ). Posiadaj± one wyra¼ne oznaczenia literowe ¶wiadcz±ce o tym, do gaszenia jakiego rodzaju po¿aru s± przeznaczone:


A Cia³a sta³e pochodzenia organicznego, przy spalaniu których wystêpuje zjawisko ¿arzenia (drewno, papier),
B Ciecze p³ynne i sta³e topniej±ce w skutek ciep³a (benzyna, rozpuszczalniki, smo³a, topi±ce siê tworzywa sztuczne),
C Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan),
D Po¿ary metali (magnez, sód, uran),
E Po¿ary z grup ABCD wystêpuj±ce w obrêbie urz±dzeñ pod napiêciem.

Do gaszenia ka¿dego z nich nale¿y u¿ywaæ odpowiednich ¶rodków ga¶niczych:
do grupy A - woda, piana ga¶nicza, proszek ga¶niczy, dwutlenek wêgla.
do grupy B - piana ga¶nicza, proszek ga¶niczy, dwutlenek wêgla, halon;
do grupy C - proszek ga¶niczy, dwutlenek wêgla, halon;
do grupy D - proszek ga¶niczy, dwutlenek wêgla, halon.

Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e przy u¿yciu ga¶nic (¿adnego typu) nie mo¿na gasiæ p³on±cych na ludziach ubrañ ze wzglêdy na bardzo nisk± temperaturê ¶rodka ga¶niczego (nale¿y to robiæ przy u¿yciu koca ga¶niczego), obowi±zuje równie¿ ca³kowity zakaz gaszenia wod± lub ga¶nicami pianowymi urz±dzeñ pod napiêciem (grozi to pora¿eniem pr±dem), metali oraz karbidu. Przy u¿yciu wody nie nale¿y gasiæ równie¿ t³uszczy, paliw oraz olejów.

Opis ¶rodków ga¶niczych.

Ga¶nica pianowa
Jest przeznaczona do gaszenia po¿arów grupy A i B. Jest wykonana z metalowego pojemnika o kszta³cie cylindrycznym, na którym znajduje siê pyszczek do wytrysku ¶rodka ga¶niczego, zbijak do uruchomienia ga¶nicy, uchwyty i instrukcja jej obs³ugi. Wnêtrze ga¶nicy wype³niaj± ¶rodki alkaliczne w roztworze wodnym ¶rodka pianotwórczego oraz kwas w podwieszonym pojemniku. Po uruchomieniu ga¶nicy, czyli po uderzeniu zbijakiem o twardy przedmiot, nastêpuje zmieszanie obu cieczy, wydzielanie du¿ej ilo¶ci wêgla, tworzenie siê piany i podwy¿szenie ci¶nienia, które wy-rzuca pianê na zewn±trz.
Ga¶nica ¶niegowa
Przeznaczona do gaszenia po¿arów grupy B, C i D. Do wyrzucania ¶rodka ga¶niczego s³u¿y dysza wylotowa po³±czona z korpusem elastycznego wê¿a. W g³ównej czê¶ci ma zawór i d¼wigniê do uruchomienia ga¶nicy, a z boku uchwyt. Wnêtrze ga¶nicy jest wype³nione ciek³ym dwutlenkiem wêgla, który po otwarciu zaworu wydostaje siê na zewn±trz, gwa³townie siê rozprê¿a i przechodzi w stan gazowy. Ga¶nica proszkowa
Zawiera proszek ga¶niczy pod sta³ym ci¶nieniem np. azot lub gaz. Znajduje siê on w dodatkowym zbiorniku.
Hydronetka
Przeno¶ny pojemnik wyposa¿ony w zbiornik, pompkê t³oczn± i wê¿yk z pr±downiczk±. Zawiera ok 15 l wody
Ga¶nica halonowa
Wype³niona ciecz± o bardzo niskiej temperaturze parownia. W trakcie gaszenia wydzielaj± siê gazy, które s± szkodliwe dla zdrowia. Obecnie wycofuje siê z u¿ycia ga¶nice halonowe.

Koc ga¶niczy
Wykonany z tkaniny niepalnej o powierzchni ok. 2 m2. Kocem okrywamy ¼ród³o ognia, a obrze¿a dok³adnie dociskamy do pod³o¿a, dziêki czemu ograniczamy dostêp tlenu do pal±cego siê materia³u

Agregat ga¶niczy
Sprzêt ga¶niczy maj±cy zapas ¶rodków w ilo¶ci wiêkszej ni¿ 20 kg ((od 25 kg do 750 kg). S± wyposa¿one w kó³ka. Dzielimy na agregaty: pianowe, halonowe, proszkowe i ¶niegowe.

Nale¿y pamiêtaæ okresowych przegl±dach. Zabezpieczy to nas przed niemi³ymi niespodziankami i zagwarantuje, ¿e Sprzêt ga¶niczy zadzia³a zawsze, kiedy zajdzie potrzeba jego u¿ycia

Bez wzglêdu na to, jak skuteczne mamy ¶rodki ga¶nicze, nale¿y pamiêtaæ, ¿e lepiej, taniej, ³atwiej i bezpieczniej jest chroniæ ni¿ gasiæ.
Wygenerowano w sekund: 0.01
5,125,191 unikalne wizyty