Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,976
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,463
W tym miesiącu:29,163
W tym roku:0
gości
statystyka

Cia³o obce w oku

CIA£O OBCE W OKU

Postêpowanie w du¿ym stopniu zale¿y od rozmiaru cia³a obcego.
Je¶li jest to du¿y przedmiot np. o³ówek, no¿yczki, nó¿ to nale¿y przyj±æ schemat postêpowania tak jak przy ka¿dym ciele obcym w ranie.

 1. Nie wyci±gaj cia³a obcego z oka.
 2. Wezwij pogotowie ratunkowe!!!
 3. W oczekiwaniu na pogotowie zabezpiecz przedmiot, aby nie wypad z rany. Pozostaj±cy przedmiot w ranie jest takim "korkiem", który ogranicza krwawienie. Aby zabezpieczyæ przedmiot nale¿y wzi±æ dwa zwyk³e banda¿e zbli¿onych rozmiarów wyci±gn±æ z opakowania i bez rozwijania przy³o¿yæ po obu stronach przedmiotu i za pomoc± plastrów przymocowaæ do skóry tak aby przedmiot siê nie porusza³ i nie wypad.
 4. Drugie zdrowe oko nale¿y zakryæ gazikiem ma to na celu ograniczenie ruchu ga³ek ocznych.
 5. Pozostañ z poszkodowanym i nie pozwól mu siê ruszaæ.
 6. Czekaj na ekipê pogotowia.
W przypadku gdy przedmiot wypadnie z rany nie wk³adaj go z powrotem.

Je¶li cia³o obce w oku jest mniejszych rozmiarów np. piasek, muszka, paproch to nale¿y przyj±æ nastêpuj±cy schemat
 1. Nie pozwól, aby poszkodowany pociera³ oko.
 2. Postaraj siê wypukaæ pozostaj±cy w oku przedmiot. Mo¿na to zrobiæ za pomoc± specjalnego aparatu do p³ukania oka, który jest dostêpny na naszym rynku
  Warto mieæ co¶ takiego w domu.

  Zamiast tego mo¿esz u¿yæ kieliszka lub szklanki nape³nionych przegotowan± i wystudzon± do temperatury pokojowej wod±. Zbli¿ oko do naczynia tak by szczelnie przylega³o i ka¿ poszkodowanemu otwieraæ i zamykaæ powiekê ( mrugaæ ).
 3. Je¶li powy¿sze zabiegi nie zadzia³a³y, rozwa¿ usuniêcie cia³a obcego. Je¶li istnieje ryzyko, i¿ drobny przedmiot jest wbity w tkanki oka i nie zdo³asz go samodzielnie usun±æ, natychmiast zas³oñ oczy czystymi opatrunkami, aby ograniczyæ ruch ga³ek ocznych i przewie¼ chorego do szpitala, najlepiej tam gdzie jest ostry dy¿ur okulistyczny.
cia³o obce w oku - pierwsza pomoc - aparat do p³ukania oka


Cia³a obcego nie nale¿y usuwaæ za pomoc± chusteczki, gdy¿ powoduje ona dodatkowe podra¿nienie delikatnych tkanek.
U¿ycie (bardzo ostro¿ne) rogu wilgotnej chustki jest uzasadnione tylko w przypadku, gdy dostrze¿esz cia³o obce na brzegu lub po wewnêtrznej stronie powieki. Wówczas dodatkowo przemyj oko wod±.
Je¶li mimo usuniêcia cia³a obcego poszkodowany wci±¿ skar¿y siê na ból, zg³o¶ siê do okulisty. Nie czekaj, a¿ przejdzie - mo¿e to spowodowaæ powik³ania, które leczy siê du¿o trudniej.

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,141 unikalne wizyty