Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,971
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,458
W tym miesiącu:29,158
W tym roku:0
gości
statystyka

Pozycja boczna

POZYCJA BOCZNA

Istnieje kilka wariantów pozycji bezpiecznej, ka¿dy z nich ma swoje zalety. ¯adna z pozycji nie jest idealna dla wszystkich poszkodowanych.
Pozycja powinna byæ stabilna, jak najbli¿sza u³o¿eniu na boku z odgiêciem g³owy i brakiem ucisku na klatkê piersiow±, by nie utrudniaæ oddechu.

Zaleca nastêpuj±c± sekwencjê postêpowania w celu u³o¿enia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej:

 1. zdejmij okulary poszkodowanego,
 2. uklêknij przy poszkodowanym i upewnij siê, ¿e obie nogi s± wyprostowane,
 3. rêkê bli¿sz± tobie u³ó¿ pod k±tem prostym w stosunku do cia³a, a nastêpnie zegnij w ³okciu pod k±tem prostym tak, aby d³oñ rêki by³a skierowana do góry,
  podstawy udzielania pierwszej pomocy - pozycja boczna
 4. dalsza rêkê prze³ó¿ w poprzek klatki piersiowej i przytrzymaj stron± grzbietow± przy bli¿szym tobie policzku,
  podstawy udzielania pierwszej pomocy - pozycja boczna
 5. drug± swoj± rêk± z³ap za dalsz± koñczynê doln± tu¿ powy¿ej kolana i podci±gnij j± ku górze, nie odrywaj±c stopy od pod³o¿a,
  podstawy udzielania pierwszej pomocy - pozycja boczna
 6. przytrzymuj±c d³oñ doci¶niêt± do policzka, poci±gnij za dalsz± koñczynê doln± tak, by ratowany obróci³ siê na bok w twoim kierunku,
 7. u³ó¿ koñczynê, za któr± przetacza³e¶ poszkodowanego w ten sposób, zarówno staw kolanowy jak i biodrowy by³y zgiête pod k±tem prostym,

 8. odegnij g³owê ratowanego ku ty³owi by upewniæ siê, ¿e drogi oddechowe s± dro¿ne,
 9. gdy jest to konieczne, u³ó¿ rêkê ratowanego pod policzkiem tak, by utrzymaæ g³owê w odgiêciu,
  podstawy udzielania pierwszej pomocy - pozycja boczna
 10. regularnie sprawdzaj oddech.
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,136 unikalne wizyty