Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,970
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,457
W tym miesiącu:29,157
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2014

72. Po¿ar tartaku

72
19 grudzieñ - Po¿ar tartaku.

W dniu 19.12.2014 oko³o godziny 1:00 do SKKP w ¯ywcu wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze suszarni oraz przyleg³ego do niej gara¿u o metalowej konstrukcji. Na miejsce po¿aru dyspozytor zadysponowa³ w pierwszej kolejno¶ci jednostki OSP z gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec. Po doje¼dzie na miejsce pierwszego zastêpu GBA OSP Cisiec i rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e po¿ar bardzo szybko siê rozprzestrzenia. W bezpo¶rednim zagro¿eniu by³ magazyn, który by³ po³±czony z p³on±c± suszarni±. W pierwszej kolejno¶ci podano 2 pr±dy wody w obronie hali produkcyjnej oraz magazynu i jeden pr±d wody w natarciu. Przyje¿d¿aj±ce nastêpne samochody ga¶nicze budowa³y linie zasilaj±ce. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do rozbiórki ¶cian wewnêtrznych suszarni w celu usuniêcia zarzewia ognia. Spaleniu ca³kowitemu uleg³a suszarnia (ok. 5x10m) wraz z gara¿em (ok. 3x2m) o konstrukcji metalowej wykorzystywany jako pomieszczenie socjalne. Uratowano halê produkcyjn±, a tak¿e magazyn wyrobów gotowych. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 3,5 godzinach. GALERIA


71 Po¿ar budynku drewnianego.

71
30 listopad - Po¿ar budynku.

W dniu 30.11.2014 roku, o godz. 7:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru drewnianego budynku mieszkalnego W ¯abnicy - P³one. Po przyje¼dzie pierwszego zastêpu i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, stwierdzono objête po¿arem poddasze budynku mieszkalnego oraz upewnienia siê czy mieszkañcy samodzielnie ewakuowali siê przed przyjazdem zastêpów SP. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego pr±du wody w natarciu do wewn±trz budynku na pal±ce siê elementy konstrukcji dachu. Po przyje¼dzie kolejnych zastêpów, podano trzy pr±dy wody w obronie czê¶ci mieszkalnej oraz budynku gospodarczego znajduj±cego siê oko³o 2m od budynku mieszkalnego. Z p³on±cego budynku zosta³a wyniesiona butlê z gazem. Czê¶æ mieszkalna nie zosta³a objêta po¿arem, w zwi±zku z tym stra¿acy musieli staraæ siê tak prowadziæ dzia³ania, ¿eby nie zalaæ pomieszczeñ znajduj±cych siê pod stropem. Dalsze czynno¶ci polega³y na dok³adnym przelaniu nadpalonych elementów budynku oraz usuniêciu z pomieszczeñ spalonego materia³u budowlanego znajduj±cego siê na poddaszu. Dzia³ania wewn±trz prowadzone by³y przez stra¿aków w aparatach ochrony dróg oddechowych. Ca³kowitemu spaleniu uleg³ dach budynku mieszkalnego oraz nadpaleniu uleg³y ¶ciany zewnêtrzne. Dzia³ania zakoñczono oko³o 10:00. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka (GBA), Cisiec (GBA), Ciêcina (GCBA), ¯abnica (GBA), Milówka (GCBA), Radziechowy (GCBA) Oraz JRG ¯ywiec (GBA, GCBA) Dodatkowo Policja i Pogotowie Energetyczne.

GALERIA

70. Wypadek samochodowy.

70
17 listopad - Wypadek samochodowy.

W dniu 17.11.2014 roku, o godz. 6:00 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku samochodowego w Wêgierskiej Górce na ul. Ko¶ciuszki. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych zastêpów SP i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, ustalono, ¿e dosz³o do zderzenia dwóch samochodów marki Renault Master i Dacia Lodgy, w wyniku którego poszkodowana zosta³a 1 osoba. Dzia³ania zastêpów SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu wahad³owo ruchem, od³±czeniu akumulatorów w obydwu pojazdach, neutralizacji p³ynów eksploatacyjnych, po zakoñczonym dochodzeniu i odholowaniu samochodu na pobocze przyst±piono do uprz±tniêcia jezdni z elementów karoserii i rozbitych szyb. Osoba poszkodowana, po zaopatrzeniu ran na miejscu zdarzenia, zosta³a przetransportowana do Szpitala Powiatowego w ¯ywcu na dalsze leczenie i obserwacjê. Dzia³ania trwa³y prawie 1 godzinê. Na miejsce zdarzenia zosta³y zadysponowane nastêpuj±ce si³y i ¶rodki: - JRG ¯ywiec, - OSP Wêgierska Górka, - 2x Patrol policji i 1 x Zespó³ Ratownictwa Medycznego,- Pogotowie Energetyczne. GALERIA


69. Po¿ar w kuchni

69
7 listopad- Po¿ar w kuchni.

W dniu 07.11.2014 r o godzinie ok. 22:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze w budynku mieszkalnym w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu po¿aru za pomoc± ga¶nicy, przewietrzeniu pomieszczeñ oraz wyniesieniu spalonego wyposa¿enia z budynku. Nastêpnie za pomoc± detektora zmierzono poziom tlenku wêgla (CO). Mieszkañcy opu¶cili budynek przed przybyciem zastêpów Stra¿y Po¿arnej. Jednej osobie zosta³a udzielona pomoc medyczna (kobieta w ci±¿y) przez przyby³y na miejsce Zespó³ Ratownictwa Medycznego. Ca³kowitemu spaleniu uleg³a kuchenka gazowa. Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Zespó³ Ratownictwa Medycznego.


68. Zerwana reklama.

68
5 listopad - Zerwana reklama.

W dniu 5.11.2014 roku, o godz. 11:05 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do naderwanej reklamy przy ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu GBA polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a nastêpnie dociêciu nad³amanej konstrukcji reklamy.


67. Zadymienie - alarm fa³szywy

67
23 wrzesieñ - alarm fa³szywy.

W dniu 23.9.2014 roku, o godz. 8:56 zostaliœ¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zadymienia w hali produkcyjnej przy ulicy Przemys³owej w Wêgierskiej Górce. Po rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e jest to alarm fa³szywy. Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec, Policja.


66. Po¿ar budynku letniskowego.

66
12 wrzesieñ - Po¿ar domku letniskowego.

W dniu 12 wrze¶nia o godzinie 5:50 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku letniskowego w Ciêcinie - Matlakówka. Po doje¼dzie na miejsce, dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu pogorzeliska. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³ ca³y budynek wraz z wyposa¿eniem. Du¿ym utrudnieniem okaza³ siê brak dojazdu do miejsca zdarzenia dlatego stra¿acy po pokonaniu pieszo ok 1500 metrów dogasili pogorzelisko przy u¿yciu podrêcznego sprzêtu ga¶niczego oraz burz±cego. Akcjê zakoñczono o godz 9:00. W dzia³aniach brali udzia³: JRG ¯ywiec, OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, OSP Cisiec. Policja. GALERIA


65. Zanieczyszczona studnia

65
21 sierpieñ - Zanieczyszczona studnia.

W dniu 21.08.2014 roku, o godz. 16:35 zostali¶my zadysponowani do zanieczyszczonej studni w Wêgierskiej Gorce przy ulicy Kamiennej. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody z zanieczyszczonej studni za pomoc± elektrycznej pompy.


64. Niedro¿ny przepust.

64
20 sierpieñ - Niedro¿ny przepust.

W dniu 20.8.2014 roku, o godz. 13:00 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do niedro¿nego przepustu w Wêgierskiej Górce przy ul. Przemys³owej. Po doje¼dzie na miejsce zastêpu SLRR, zabezpieczono miejsce zdarzenia, przyst±piono do udro¿nienia zatkanego przepustu i wypompowaniu zalegaj±cego rozlewiska przy hali produkcyjnej.


63. Naderwana ozdoba ¶wi±teczna nad jezdni±.

63
5 sierpieñ - Naderwana ozdoba ¶wi±teczna nad jezdni±.

W dniu 5.08.2014 roku, o godz. 12:30 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do Naderwanej ozdoby ¶wi±tecznej nad jezdni± w Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielonej. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej Polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a nastêpnie zdjêciu zagra¿aj±cych elementów ozdoby na ziemiê i przekazaniu w³a¶cicielowi.


62. Autokar w rowie.

62
3 sierpieñ - Autokar w rowie.

W dniu 3.08.2014 roku, o godz. 18:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do pomocy kierowcy autokaru, który wpad³ do rowu. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i za pomoc± samochodu GBA wyci±gniêciu autobusu.


61. Zalana piwnica.

61
1 sierpieñ - Zalana piwnica.

W dniu 1.08.2014 roku, o godz. 13:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy przy ulicy Grobla w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp SLRR. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy p³ywaj±cej.


60. Zalana piwnica.

60
1 sierpieñ - Zalana piwnica.

W dniu 1.08.2014 roku, o godz. 11:35 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy przy ulicy Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp SLRR. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy p³ywaj±cej.


59. Zalana piwnica.

59
1 sierpieñ - Zalana piwnica.

W dniu 1.08.2014 roku, o godz. 9:10 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy przy ulicy Obroñców Wêg. Górki w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp SLRR. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy p³ywaj±cej.


58. Zalana piwnica.

58
1 sierpieñ - Zalana piwnica.

W dniu 1.08.2014 roku, o godz. 9:10 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy przy ulicy Fabrycznej w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


57. Zalana piwnica.

57
1 sierpieñ - Zalana piwnica.

W dniu 1.08.2014 roku, o godz. 8:25 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy przy ulicy Stawowej w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp SLRR. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


56. Zalana piwnica.

56
1 sierpieñ - Zalana piwnica.

W dniu 1.08.2014 roku, o godz. 8:25 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy przy ulicy Stawowej w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


55. Zalana piwnica.

55
31 lipiec - Zalana piwnica.

W dniu 31.07.2014 roku, o godz. 22:00 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy przy ulicy Stawowej w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp SLRR. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


54. Zalana hala produkcyjna.


54
31 lipiec - Zalana hala produkcyjna.

W dniu 31.07.2014 roku, o godz. 20:11 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej hali produkcyjnej przy ulicy Kolejowej w Wêgierskiej Górce.


53. Podmyta droga.

53
31 lipiec - Podmyta droga.

W dniu 31.07.2014 roku, o godz. 19:46 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do podmytej drogi Nad Stawem w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu osuwiska, które powsta³o na wskutek silnych opadów.


52. Zalana piwnica.

52
31 lipiec - Zalana piwnica.

W dniu 31.07.2014 roku, o godz. 19:27 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy przy ulicy Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


51. Niedro¿ny przepust

51
31 lipiec - Niedro¿ny przepust.

W dniu 31.07.2014 roku, o godz. 18:25 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do niedro¿nego przepustu w Wêgierskiej Górce przy ulicy Fabrycznej. Dzia³ania zastêpów (GBA, SLRR) polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, utworzeniu prowizorycznej zapory w celu zabezpieczenia budynku mieszkalnego przed zalaniem.


50. Niedro¿ny przepust.

50
31 lipiec - Niedro¿ny przepust.

W dniu 31.07.2014 roku, o godz. 18:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do niedro¿nego przepustu w Wêgierskiej Górce przy ulicy Granicznej. Dzia³ania zastêpów (GBA, SLRR) polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, utworzeniu prowizorycznej zapory w celu zabezpieczenia budynku mieszkalnego przed zalaniem.


49. Z³amany konar nad drog±.

49
12 lipiec - Z³amany konar nad drog±.

W dniu 12.7.2014 roku, o godz. 9:25 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do z³amanego konaru, zwisaj±cego niebezpiecznie nad drog± i przewodami wysokiego napiêcia w Wêgierskiej Górce przy ul. Wzgórze. Po przyje¼dzie zastêpu zabezpieczono miejsce dzia³añ i ze wzglêdu na wysoko¶æ, na której znajdowa³ siê konar, zadysponowano do pomocy podno¶nik SH-25 z JRG ¯ywiec, nastêpnie przyst±piono do usuniêcia zwisaj±cego konaru. Na czas dzia³añ droga zosta³a zamkniêta dla ruchu samochodów.W dzia³aniach uczestniczy³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka i SH-25 JRG ¯ywiec.


48. Plama oleju po kolizji drogowej.

48
9 lipiec - Plama oleju po kolizji drogowej.

W dniu 9.7.2014 roku, o godz. 15:59 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju po kolizji drogowej, w Wêgierskiej Górce na ulicy Ko¶ciuszki, w której uczestniczy³y dwa samochody osobowe marki Skoda Octavia i Volvo XC60 oraz jeden samochód ciê¿arowy marki MAN. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu ruchu wahad³owo, od³±czeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach i neutralizacji rozlanych p³ynów eksploatacyjnych. Dzia³ania zakoñczono po 35 minutach. Na miejsce zdarzenia zosta³ zadysponowany zastêp GBA OSP Wêgierska Górka i patrol policji.


47. Z³amany konar

47
4 lipiec - Z³amany konar.

W dniu 4.7.2014 roku, o godz. 9:15 zastêp stra¿aków uda³ siê samochodem SLRR do z³amanego konaru drzewa na bulwary przy Sole w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania polega³y na usuniêciu zalegaj±cego drzewa na ¶cie¿ce pieszo-rowerowej a nastêpnie uprz±tniêciu terenu dzia³añ.


46. Plama oleju

46
12 czerwiec - Plama oleju.

W dniu 12.06.2014 roku, o godz. 14:55 zostaliœ¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju w Wêgierskiej Górce przy ul. Obroñców Wêgierskiej Górki. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia, przeprowadzeniu rozpoznania sytuacji i zebrania informacji od ¶wiadków, stwierdzono, ¿e dosz³o do wycieku oleju hydraulicznego z koparko-³adowarki. Plama oleju zaczyna³a siê na ul. Obroñców Wêgierskiej Górki, ci±gnê³a siê w kierunku ronda w Wêgierskiej Górce, dalej ul. Zielon± do stacji paliw i ul. Kolejow± do siedziby firmy METALPOL, ³±cznie na d³ugo¶ci ok. 1 km. Dzia³ania zastêpów stra¿y po¿arnej polega³y na neutralizacji plamy za pomoc± sorbentu i wahad³owym kierowaniu ruchem na czas prowadzonych dzia³añ. Do neutralizacji zu¿yto 200kg sorbentu. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 16.20. W dzia³aniach bra³y udzia³ zastêpy GBA Wêgierska Górka i GCBA Ciêcina


45. Pochylone drzewo

45
19 maj - Niebezpiecznie pochylone drzewo.

W dniu 19.5.2014 roku, o godz. 8:15 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie pochylonego drzewa nad budynkiem gospodarczym. Dzia³ania zastêpu GBA polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz etapowym wycinaniu drzewa.


44. Zalana piwnica

44
19 maj - Zalana piwnica.

W dniu 19.5.2014 roku, o godz. 8:15 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym przy ulicy Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


43. Zalana piwnica

43
17 maj - Zalana piwnica.

W dniu 17.05.2014 roku, o godz. 13:26 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku restauracji przy ulicy Pla¿owej w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA i SLRR. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy elektrycznej.


42. Podmyty most

42
16 maj - Podmyty most.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 15:55 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do podmytego mostu kolejowego w Wêgierskiej Górce przy ulicy Za Torem. Dzia³ania Stra¿y po¿arnej przy wspó³pracy z Gmin± Wêg. Górka oraz pracownikami PLK polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dostarczeniu na torowisko podk³adów betonowych a nastêpnie drutowaniu 3 podk³adów w jedn± "paczkê". Kolejno drezyna z wysiêgnikiem HDS transportowa³a podk³ady pod most. Do prawid³owego u³o¿enia podk³adów w miejscu podmywanego filaru wykorzystano koparkê. Przy zabezpieczeniu mostu dzia³ali: OSP Wêgierska Górka, W³adze Gminy, pracownicy PLK oraz firma budowlana.


41. Zalana piwnica

41
16 maj - Zalana piwnica.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 13:26 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym przy ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy elektrycznej.


40. Zalana piwnica

40
16 maj - Zalana piwnica.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 13:26 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym przy ulicy Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp SLRR. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy p³ywaj±cej.


39. Zalana piwnica

39
16 maj - Zalana piwnica.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 11:26 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym przy ulicy Obroñców Wêg. Górki w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


38. Niedro¿ny przepust

38
16 maj - Niedro¿ny przepust.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 9:12 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do niedro¿nego przepustu w Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielonej. Dzia³ania zastêpów (GBA, SLRR) polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wypompowaniu wody oraz usuniêciu zalegaj±cych kamieni.


37. Zalana piwnica

37
16 maj - Zalana piwnica.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 8:26 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym znajduj±cym siê przy ulicy Trakt Cesarski w Ciscu. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


36. Zalana piwnica

36
16 maj - Zalana piwnica.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 8:16 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy na Osiedlu Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


35. Zalana piwnica

35
16 maj - Zalana piwnica.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 7:46 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym znajduj±cym siê przy ulicy Liliowej w Ciscu. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej.


34. Pochylone drzewo

34
16 maj - Pochylone drzewo.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 7:00 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do pochylonego drzewa nad lini± niskiego napiêcia w Ciscu. Dzia³ania naszego zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu pieszego i samochodowego na czas dzia³añ oraz wyciêciu pochylonego drzewa.


33. Zalana piwnica

33
16 maj - Zalana piwnica.

W dniu 16.05.2014 roku, o godz. 0:40 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym znajduj±cym siê przy ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej. Interwencjê zakoñczono o 1:30.


32. Podmyty brzeg

32
15 maj - Podmyty brzeg rzeki.

W dniu 15.05.2014 roku, o godz. 21:05 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do podmytego brzegu rzeki - ¯abniczka. Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu akcji oraz zabezpieczeniu brzegu przed dalszym podmywaniem.


31. Zalana piwnica

31
15 maj - Zalana piwnica.

W dniu 15.05.2014 roku, o godz. 20:45 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym znajduj±cym siê przy ulicy Obroñców Wêgierskiej Górki w Wêgierskiej Górce. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA oraz SLRR. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy za pomoc± pompy szlamowej. Interwencjê zakoñczono o 21:00.


30. Powalone drzewo

30
15 maj - powalone drzewo.

W dniu 15.05.2014 roku, o godz. 17:00 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na ulicy Kolejowej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Dzia³ania zakoñczono po up³ywie ok 30 min. W interwencji bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka


29. Wypadek samochodowy

29
7 maj - Wypadek Samochodowy.

W dniu 07.5.2014 roku, o godz. 9:10 zostaliœ¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku samochodowego w Wêgierskiej Górce na ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych zastêpów SP i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, ustalono, ¿e dosz³o do czo³owego zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Ford i BMW, w wyniku którego poszkodowanych zosta³o 5 osób, w tym 2-letnie dziecko. Dzia³ania zastêpów SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów w obydwu pojazdach, neutralizacji p³ynów eksploatacyjnych, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przybycia Zespo³ów Ratownictwa Medycznego, wytyczenia wspólnie z patrolem policji objazdu dla ruchu drogowego, pomocy w czynno¶ciach dochodzeniowych Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w ¯ywcu oraz, po zakoñczonym dochodzeniu i odholowaniu samochodów przez pomoc drogow±, uprz±tniêciu jezdni z elementów karoserii i rozbitych szyb. Osoby poszkodowane, po zaopatrzeniu ran na miejscu zdarzenia, zosta³y przetransportowane do Szpitala Powiatowego w ¯ywcu na dalsze leczenie i obserwacjê. Dzia³ania trwa³y prawie 2 godziny. Na miejsce zdarzenia zosta³y zosta³y zadysponowane nastêpuj±ce si³y i ¶rodki: - SLRt i GBA JRG ¯ywiec, - GBA OSP Wêgierska Górka, - 2x Patrol policji i Wydzia³ Ruchu Drogowego KPP, - 4x Zespó³ Ratownictwa Medycznego.

Galeria

28. Alarm fa³szywy

28
29 kwiecieñ - Alarm fa³szywy.

W dniu 28.4.2014 roku, o godz. 11:55 zostaliœ¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku gospodarczego w Ciscu. Po doje¼dzie na miejsce alarm okaza³ siê fa³szywy.


27. Udra¿nianie przepustu

27
28 kwiecieñ - Udra¿nianie przepustu.

Dnia 28 kwietnia, o godzinie 19:03 zostali¶my zadysponowani do niedro¿nego przepustu przy ulicy Nad So³± w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie zastêpu GBA dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usuniêciu za pomoc± podrêcznego sprzêtu burz±cego zalegaj±cego betonowego krawê¿nika uniemo¿liwiaj±cego swobodny przep³yw wody oraz na kierowaniu ruchem w miejscu prowadzenia akcji. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 30 minutach.


26. Kolizja drogowa

26
9 kwiecieñ - Kolizja drogowa.

W dniu 9 kwietnia, o godzinie 9:11 dosz³o do zderzenia dwóch pojazdów na ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. W kolizji wziê³y udzia³ samochody osobowe marki, Ford i Opel, którymi podró¿owa³o w sumie 5 osób. Pasa¿erowie oraz kierowcy opu¶cili pojazdy przed przybyciem Stra¿y Po¿arnej. Dzia³ania nasze polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów oraz zakrêceniu instalacji gazowej w samochodzie Ford. Nastêpnie przyst±piono do postawienia na ko³a oraz wyci±gniêcia samochodu Ford z rowu za pomoc± wyci±garki zamontowanej na samochodzie GBA oraz usuniêciu z drogi elementów karoserii. W wyniku zderzenia nikt nie poniós³ obra¿eñ. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka (GBA), JRG ¯ywiec (GBA, SLRT), Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pomoc drogowa. Galeria


25. Po¿ar trawy

25
29 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 29.03.2014 roku, o godz. 16.40 zostaliœ¶my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu do po¿aru trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielonej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego.


24. Po¿ar samochodu ciê¿arowego

24
28 marzec - Po¿ar samochodu ciê¿arowego.

W dniu 28.3.2014 roku, o godz. 8:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru samochodu ciê¿arowego na drodze DK69 w Wêgierskiej Górce ulica Zielona. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastêpu Stra¿y Po¿arnej i rozpoznaniu okaza³o siê ¿e dosz³o do zap³onu maty wyg³uszaj±cej w samochodzie marki MAN. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu ruchu wahad³owego na czas dzia³añ ratowniczo-ga¶niczych oraz podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±ce siê maty. Nastêpnie przyst±piono do zerwania niedopalonych materia³ów. Po oko³o 30 minutach ruch zosta³ wznowiony. Galeria

Si³y i ¶rodki:
GBA OSP Wêgierska Górka
GBA JRG ¯ywiec
GCBA JRG ¯ywiec
Policja 2x23. Zanieczyszczona studnia

23
26 marzec - Zanieczyszczona studnia.

W dniu 26.3.2014 roku, o godz. 16:29 stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do zanieczyszczonej studni. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody z zanieczyszczonej studni za pomoc± elektrycznej pompy szlamowej.22. Plama oleju po wypadku

22
26 marzec - Plama oleju po wypadku.

W dniu 26 Marca 2014 o godzinie 11.45 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju po wypadku na ul. Ko¶ciuszki, w którym uczestniczy³ samochód osobowy marki Volkswagen i motocykl marki Suzuki. Po przyje¼dzie na miejsce zastêpów SP przyst±piono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i pomocy policji w prowadzeniu czynno¶ci dochodzeniowych. Po zakoñczonych czynno¶ciach policji, przyst±piono do usuniêcia z drogi pojazdów i elementów karoserii i zneutralizowaniu wycieku p³ynów eksploatacyjnych. Poszkodowany motocyklista zosta³ zabrany przez Zespó³ Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Powiatowego w ¯ywcu przed przybyciem jednostek SP. Na miejsce zdarzenia zadysponowano GBA OSP Wêgierska Górka, GBA JRG ¯ywiec, Policjê i Pogotowie Ratunkowe. Galeria


21. Po¿ar trawy

21
22 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 22.03.2014 roku, o godz. 19.10 zostaliœ¶my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu do po¿aru trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy wyzwolenia. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.20. Po¿ar trawy

20
22 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 22.03.2014 roku, o godz. 18.40 zostaliœ¶my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu do po¿aru trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Kolonia. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu19. Po¿ar sadzy w kominie

19
22 marzec - Po¿ar sadzy w kominie.

W dniu 22.03.2014 roku, o godz. 17.30 zostaliœ¶my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce przy ulicy Wi¶niowej. Po przyje¼dzie na miejsce przyst±piono do wygaszenia pieca CO,ugaszeniu komina za pomoc± piasku, przeczyszczeniu przewodu kominowego oraz na przewietrzeniu pomieszczeñ w budynku. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka GBA oraz JRG ¯ywiec GBA.18.Po¿ar trawy

18
21 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 21.03.2014 roku, o godz. 20.40 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu oraz podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.17. Powalone drzewo.

17
16 marzec - Powalone drzewo.

W dniu 16.03.2014 roku, o godz. 22.27 zostali¶œmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na ulicy Kolejowej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Dzia³ania zakoñczono po up³ywie ok 30 min. W interwencji bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka16. Powalone drzewo

16
16 marzec - Powalone drzewo.

W dniu 16.03.2014 roku, o godz. 18.36 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na ulicy Wyzwolenia. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu, wstrzymaniu ruchu drogowego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 30 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka15. Zerwany baner

15
16 marzec - Zerwany baner.

W dniu 16.03.2014 roku, o godz. 18.05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zerwanego baneru w Wêgierskiej Górce przy ul. Pla¿owej. Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu oraz o¶wietleniu terenu dzia³añ. Nastêpnie przyst±piono do zdjêcia zerwanej reklamy z budynku. Uszkodzony baner przekazano w³a¶cicielowi.14.Plama oleju

14
16 marzec - Plama oleju.

W dniu 16.03.2014 roku, o godz. 17.15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju po wypadku samochodowym przy ulicy Obroñców Wêg.Górki w Wêgierskiej Górce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz od³±czeniu akumulatorów. Nastêpnie przyst±piono do neutralizacji p³ynów eksploatacyjnych oraz usuniêciu z drogi uszkodzonego pojazdu i elementów karoserii. Galeria13. Po¿ar budynku letniskowego

13
15 marzec - Po¿ar budynku letniskowego.

W dniu 15.3.2014 roku, o godz. 23:55 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru domku letniskowego w Ciscu. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastêpów SP, dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu i o¶wietleniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech pr±dów wody w natarciu na pal±cy siê obiekt, nastêpnie przyst±piono do rozbiórki spalonej konstrukcji, przelaniu pogorzeliska . Spaleniu uleg³ ca³y budynek wraz z wyposa¿eniem. W wyniku po¿aru jedna osoba zosta³a poszkodowana. Mê¿czyzna dozna³ oparzenia twarzy 1 stopnia oraz 3 stopnia rêki. Stra¿acy udzielili na miejscu zdarzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia Zespo³ów Ratownictwa Medycznego (Pogotowie Ratunkowe). Osoba poszkodowana zosta³a przewieziona do Szpitala Powiatowego w ¯ywcu. Dzia³ania zakoñczono 16.03.14r. o 2:15. Do po¿aru zadysponowano nastêpuj±ce zastêpy: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec, Policja, Pogotowie Ratunkowe. Galeria12.Po¿ar trawy

12
14 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 14.03.2014 roku, o godz. 19:35 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Obroñców Wêg. Górki. Po przybyciu na miejsce podano jeden pr±d wody w natarciu na pal±ce siê trawy. Zagro¿ona by³a hala produkcyjna.


11. Po¿ar trawy

11
14 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 14.3.2014 roku, o godz. 18:03 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy w Ciscu. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu oraz podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.


10. Po¿ar trawy

10
14 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 14.03.2014 roku, o godzinie 14.15 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy w Ciêcinie przy ulicy Górskiej. Po doje¼dzie pierwszych zastêpów SP na miejsce zdarzenia, przeprowadzono wstêpne rozpoznanie sytuacji i stwierdzono, ¿e objêta po¿arem jest 0,5 hektara suchej trawa i zaro¶li. Po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Ciêcina (GCBA i SLRr), OSP Wêgierska Górka (SLRr).


9. Po¿ar trawy

9
13 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 13.03.2014 roku, o godzinie 14.50 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Granicznej. Po doje¼dzie pierwszych zastêpów SP na miejsce zdarzenia, przeprowadzono wstêpne rozpoznanie sytuacji i stwierdzono, ¿e objêta po¿arem jest sucha trawa i zaro¶la. Po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu i podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka (GBA) i OSP Ciêcina (GCBA i SLRr).


8. Po¿ar budynku mieszkalnego

8
13 marzec - Po¿ar budynku mieszkalnego.

W dniu 13.03.2014 roku, o godz. 12:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego w Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielonej. Po przyje¼dzie pierwszego zastêpu i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, stwierdzono ca³kowicie objête po¿arem poddasze budynku mieszkalnego oraz upewnienio siê czy mieszkañcy samodzielnie ewakuowali siê przed przyjazdem zastêpów SP. Wstêpne dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego pr±du wody w natarciu do wewn±trz budynku na pal±ce siê elementy konstrukcji dachu. Po przyje¼dzie kolejnych zastêpów, podano 1 pr±d wody w obronie budynku mieszkalnego znajduj±cego siê 10 m obok oraz 1 pr±d wody w obronie budynku gospodarczego oddalonego o 3m. Czê¶æ mieszkalna nie zosta³a objêta po¿arem, w zwi±zku z tym stra¿acy musieli staraæ siê tak prowadziæ dzia³ania, ¿eby nie zalaæ pomieszczeñ znajduj±cych siê pod stropem. Dalsze czynno¶ci polega³y na dok³adnym przelaniu nadpalonych elementów budynku oraz usuniêciu z pomieszczeñ poddasza du¿ej ilo¶ci sk³adowanego siana. Dzia³ania wewn±trz prowadzone by³y przez stra¿aków w aparatach ochrony dróg oddechowych. Na wskutek silnego wiatru p³omienie przedosta³y siê do pobliskiego lasu oddalonego o 10m od pal±cego siê budynku co spowodowa³o spaleniu siê 3arów poszycia le¶nego. Po¿ar ugaszono za pomoc± 1 pr±du wody w natarciu oraz podrêcznego sprzêtu ga¶niczego. Ca³kowitemu spaleniu uleg³ dach budynku mieszkalnego oraz nadpaleniu uleg³y elementy konstrukcji dachowej. W³a¶ciciele oraz s±siedzi ewakuowali przed przybyciem Stra¿y Po¿arnej czê¶æ maj±tku. Ponadto na miejsce zdarzenia przyby³ wójt gminy z przedstawicielami Gminnego O¶rodka Pomocy Spo³ecznej. Dzia³ania zakoñczono o 14:25. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka (GBA), Cisiec (GBA), Ciêcina (GCBA), ¯abnica (GBA) Oraz JRG ¯ywiec (GBA, GCBA, SHD-23) Dodatkowo Policja i Pogotowie Energetyczne. Galeria


7. Po¿ar trawy

7
10 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 10.3.2014 roku, o godz. 12,57 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy w Wêgierskiej Górce przy os.XX-lecia II RP. Po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody w natarciu.


6. Po¿ar budynku mieszkalnego.

6
7 marzec - Po¿ar budynku mieszkalnego.

W dniu 7.3.2014 roku, o godz. 12:51 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego W Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielonej. Po przyje¼dzie pierwszego zastêpu i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, stwierdzono objête po¿arem poddasze budynku mieszkalnego oraz upewnienia siê czy mieszkañcy samodzielnie ewakuowali siê przed przyjazdem zastêpów SP. Wstêpne dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego pr±du wody w natarciu do wewn±trz budynku na pal±ce siê elementy konstrukcji dachu. Po przyje¼dzie kolejnych zastêpów, podano trzy pr±dy wody w obronie czê¶ci mieszkalnej oraz wyniesiono butlê z gazem z budynku. Czê¶æ mieszkalna nie zosta³a objêta po¿arem, w zwi±zku z tym stra¿acy musieli staraæ siê tak prowadziæ dzia³ania, ¿eby nie zalaæ pomieszczeñ znajduj±cych siê pod stropem. Dalsze czynno¶ci polega³y na dok³adnym przelaniu nadpalonych elementów budynku oraz usuniêciu z pomieszczeñ spalonego wyposa¿enia . Dzia³ania wewn±trz prowadzone by³y przez stra¿aków w aparatach ochrony dróg oddechowych oraz przy pomocy specjalistycznego sprzêtu w postaci samochodu z drabin± hydrauliczn±. Ca³kowitemu spaleniu uleg³ dach budynku mieszkalnego oraz nadpaleniu uleg³y elementy konstrukcji dachowej. W³a¶ciciele oraz okoliczni mieszkañcy, w tym Wójt Gminy Piotr Tyrlik ewakuowali przed przybyciem Stra¿y Po¿arnej znaczn± czê¶æ maj±tku. Dzia³ania zakoñczono o 14:50. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka (GBA), Cisiec (GBA), Ciêcina (GCBA), ¯abnica (GBA), Milówka (GCBA), Oraz JRG ¯ywiec (GBA, GCBA, SHD-23) Dodatkowo Policja i Pogotowie Energetyczne. Galeria


5. Po¿ar ³adowarki

5
5 marzec - Po¿ar ³adowarki.

W dniu 5 marzec o godzinie 15:10 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru ³adowarki przy ulicy Obroñców Wêgierskiej Górki w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce, dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz podaniu jednego pr±du piany ciê¿kiej na pal±c± siê ³adowarkê. Na wskutek du¿ej temperatury jedna z opona wystrzeli³a. Spaleniu uleg³a ca³a komora silnika, oraz wnêtrze ³adowarki. Dzia³ania zakoñczono o godz. 16:25. W akcji brali udzia³: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica oraz JRG ¯ywiec.

Galeria

4. Po¿ar trawy

4
3 marzec- Po¿ar trawy.

W dniu 3.03.2014 roku, o godz. 21:03 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru w Wêgierskiej Górce przy ulicy Wyzwolenia. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.


3. Po¿ar trawy na nasypie kolejowym

3
2 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 2.03.2014 roku, o godz. 17:30 zostaliœmy zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy na nasypie kolejowym w Wêgierskiej Górce przy ulicy Wyzwolenia. Po przybyciu na miejsce, podano jeden pr±d wody w natarciu na pal±ce siê trawy.

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,125,135 unikalne wizyty