Nie wypalaj

Losowa fotografia

wizyta OSP W-G w gimnazjum
wizyta OSP W-G w gimnazjum
I wizyta OSP W-G w gimnazjum


Odwiedziny gości

Dziś:3,959
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,446
W tym miesiącu:29,146
W tym roku:0
gości
statystyka

Zdarzenia 2010


Lp.
Data:
Godzina:
Miejsce:
Opis zdarzenia:
9424.12.201016:10Ciêcina
Poszukiwania osoby w korycie potoku Ciêcinka. Po odnalezieniu, osoba poszkodowana zosta³a wyci±gniêta na brzeg i udzielono jej pomocy przedmedycznej. Po przyje¼dzie karetki pogotowia mê¿czyzna zosta³ zabrany do szpitala . W poszukiwaniach udzia³ bra³y jednostki: OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.
9319.12.201010:35Ciêcina
ul. Pogodna
Po¿ar mieszkania w budynku. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia podano 2 pr±dy wody w natarciu na pal±ce siê pomieszczenie jednocze¶nie prowadzono przeszukiwanie budynku. W jednym z pomieszczeñ odnaleziono 60-letniego mê¿czyznê. Mimo prowadzonej resuscytacji kr±¿eniowo-oddechowej przyby³y na miejsce kilkana¶cie minut pó¼niej lekarz stwierdzi³ zgon. Podczas dojazdu na miejsce po¿aru samochód GBA 2,5/24 z JRG ¯ywiec zsun±³ siê do rowu z ca³kowicie oblodzonej drogi gminnej. Po zakoñczeniu akcji ga¶niczej zastêpy przy u¿yciu dostêpnego sprzêtu ratowniczego (narzêdzia hydrauliczne) podnios³y samochód z rowu. Dziêki sprawnie przeprowadzonej akcji podnoszenia pojazdu i ofiarno¶ci ratowników samochód uleg³ jedynie drobnym uszkodzeniom. Na miejsce zadysponowano: OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec oraz JRG ¯ywiec. Galeria
9216.12.201023:25Wêgierska Górka
Po¿ar kot³owni. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.
9115.12.201010:35Wêgierska Górka
Usuwanie nawisów ¶nie¿nych ze szko³y.
909.12.201015:20Wêgierska Górka
ul. Zielona
Plama oleju.
894.12.201010:10Wêgierska Górka
ul. Polna
Po¿ar sadzy w kominie. Zadysponowano OSP Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.
886.11.201016:25Wêgierska Górka
ul. Masztowa
Alarm fa³szywy.
871.11.201022:35Wêgierska GórkaPo¿ar trawy.
8623.10.20109:58¯abnicaPo¿ar poddasza w budynku mieszkalnym. Na miejsce zadysponowano si³y i ¶rodki z gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.
8516.10.201014:50Wêgierska Górka
ul. Wyzwolenia
Niebezpiecznie pochylone drzewo nad drog± gminn±.
8416.10.201012:40¯abnicaPo¿ar sk³adu drewna. Po przybyciu jednostek na miejsce zdarzenia, po¿arem objêty by³ ju¿ ca³y stos bali o ³±cznej powierzchni oko³o 100 metrów sze¶ciennych. Na miejsce zadysponowano si³y i ¶rodki z gminy Wêgierska Górka, OSP Milówka oraz JRG ¯ywiec.
835.10.201015:20Wêgierska GórkaZabezpieczenie meczu pi³ki siatkowej kobiet Polska-Japonia.
8228.09.201010:25Wêgierska Górka
ul. Zielona
Zalana piwnica w budynku mieszkalnym.
8110.09.201013:20Wêgierska Górka
ul. Zielona
Plama oleju.
8010.09.201012:00Wêgierska GórkaPo¿ar kuchni w bloku na parterze. Zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP ¯abnica oraz JRG ¯ywiec.
799.09.201013:30MilówkaPomoc przy budowaniu przej¶cia pieszego przez las do osób mieszkaj±cych na terenie odciêtym przez osuwisko oraz usuwaniu niebezpiecznie pochylonych drzew. Zadysponowano si³y i ¶rodki z ca³ej gminy Wêgierska Górka. Galeria.
782.09.201012:20Ciêcina
ul. Ró¿ana
Po¿ar zabudowañ gospodarczych. Zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, OSP Milówka oraz JRG ¯ywiec. Galeria.
771.09.201016:15Cisiec
ul. Wodna
Podmyty brzeg rzeki.
761.09.201015:05Wêgierska Górka
ul. Obroñców Wêg. Górki
Zalana piwnica.
751.09.201012:05Wêgierska Górka ul. Za ToremPodmyty brzeg rzeki.
741.09.201011:27Ciêcina
ul. ¦w. Katarzyny
Podmyty brzeg.
731.09.20109:35¯abnicaPodmyty brzeg rzeki.
721.09.20109:15Wêgierska GórkaPowalone drzewo.
711.09.20108:58Wêgierska Górka
ul. Wyzwolenia
Udra¿nianie przepustu.
701.09.20108:25CisiecPodmyty brzeg rzeki.
6931.08.201022:55Wêgierska Górka
o¶. le¶niczówka
Podtopiony budynek mieszkalny.
6831.08.201020:15Wêgierska Górka
ul. Pla¿owa
Podmyty brzeg rzeki.
6731.08.201019:20Wêgierska Górka
ul. Nad So³±
Powalone drzewo.
6631.08.201019:00CisiecPowalone konary drzew.
6518.08.20102:10Wêgierska Górka
ul. Ko¶ciuszki
Powalone drzewo.
6416.08.201014:50Wêgierska Górka
ul. Ko¶ciuszki
Powalony konar drzewa.
6315.08.201013:57Wêgierska Górka
ul. Stawowa
Udra¿nianie przepustu. Zadysponowano OSP Wêgierska Górka oraz OSP Miêdzybrodzie ¯ywieckie.
6215.08.201013:16Wêgierska GórkaZalana piwnica w budynku mieszkalnym. Zadysponowano GBA Wêgierska Górka oraz GBA Miêdzybrodzie ¯ywieckie.
6115.08.201012:47Wêgierska Górka
ul. Fabryczna
Udra¿nianie przepustu. Zadysponowano SLRr Wêgierska Górka.
6015.08.201012:41Wêgierska Górka Udra¿nianie przepustu. Zadysponowano GBA Wêgierska Górka.
5915.08.201012:05Wêgierska GórkaPo¿ar przy³±cza elektrycznego na budynku mieszkalnym.
5815.08.201011:00Cisiec Po¿ar przy³±cza elektrycznego na budynku mieszkalnym. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, OSP Cisiec oraz JRG ¯ywiec.
5714.08.201011:37¯abnica
ul. £agodna
Po¿ar budynku gospodarczego. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, ¯abnica, Ciêcina, Cisiec oraz JRG ¯ywiec. Galeria.
5610.08.201020:50Wêgierska Górka Poszukiwania zaginionego dziecka. Poszukiwania zakoñczono, dziecko odnalaz³o siê. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, OSP Cisiec oraz JRG ¯ywiec.
5510.08.201014:00CiêcinaPo¿ar budynku mieszkalnego. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, Ciêcina, Cisiec, ¯abnica, Wieprz oraz JRG ¯ywiec.
547.08.201012:00Wêgierska Górka
ul. Zielona
Plama oleju po wypadku motocyklisty. Galeria.
534.08.201014:50Wêgierska Górka
ul. Zielona
Zabezpieczenie wy¶cigu kolarskiego "Tour de Pologne"
5231.07.201022:40Wêgierska Górka
ul. Pla¿owa
Alarm fa³szywy (mia³ siê paliæ budynek mieszkalny).
5130.07.20106:10Ciêcina
ul. ¦w. Katarzyny
Zator na potoku Ciêcinka. Na miejsce zadysponowano: OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka.
5023.07.201014:55Wêgierska Górka
ul. Zielona
Zalana piwnica w budynku mieszkalnym.
4920.07.201019:00¯abnica
ul. Wodospadowa
Po¿ar poddasza w budynku mieszkalnym, udzia³ OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec.
4817.07.201021:01Wêgierska Górka
ul. Zielona
Zalana piwnica w budynku mieszkalnym.
4717.07.201020:18Wêgierska Górka
ul. Zielona
Po¿ar przy³±cza elektrycznego na budynku mieszkalnym. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, Ciêcina oraz JRG ¯ywiec.
4617.07.201010:05Wêgierska Górka Po¿ar poszycia le¶nego.
4516.07.201015:25Wêgierska Górka
Zabezpieczenie meczu pi³ki siatkowej kobiet Polska-Bia³oru¶.
4416.07.201014:15Wêgierska Górka
ul. Zielona
Po¿ar poszycia le¶nego.
4316.07.20109:20Wêgierska Górka
Po¿ar poszycia le¶nego.
4214.07.20109:41Wêgierska Górka
ul. Pla¿owa
Zwisaj±cy konar drzewa nad ¶cie¿k± pieszo-rowerow±. Zadysponowano OSP Wêgierska Górka oraz podno¶nik SHD-25 z JRG ¯ywiec. Galeria.
4111.07.201021:00Cisiec
ul. Turystyczna
Po¿ar kosza.
4030.06.201020:58Wêgierska GórkaPomoc policji. Zwisaj±cy kabel nad jezdni±.
3930.06.201013:10Wêgierska GórkaPompowanie zanieczyszczonej studni.
3813.06.20108:46Wêgierska Górka
ul. Wzgórze
Powalone drzewo.
3713.06.20108:22Wêgierska Górka
os. Wyzwolenia
Powalone drzewo.
3613.06.20100:55CisiecPowalone drzewa. Udzia³ OSP Cisiec, OSP Wêgierska Górka.
356.06.201014:30Wêgierska GórkaZabezpieczenie rajdu rowerowego.
344.06.201012:30Wêgierska GórkaPodmyta droga.
334.06.20108:40Wêgierska GórkaPodmyty brzeg rzeki.
3226.05.20109:20Wêgierska GórkaDogaszenie pogorzeliska.
3125.05.201019:50Wêgierska GórkaDogaszenie pogorzeliska po po¿arze tartaku.
3025.05.201015:45Wêgierska GórkaPo¿ar tartaku.
Po¿ar powsta³ wewn±trz hali produkcyjnej tartaku. Po przybyciu na miejsce jednostek Stra¿y Po¿arnej po¿arem objêty by³ ca³y obiekt o konstrukcji stalowej, ob³o¿enie ¶cian listwy + deskowanie, wiê¼ba stalowa pokrycie ondulina.
Spaleniu uleg³a ca³a hala wraz z wyposa¿eniem tj. pi³a tarczowa karpówka, pi³a poprzeczna, czterostronna strugarka, wrak samochodu VW LT.
Uratowano budynek administracyjny, suszarniê drewna, silos na trociny. Ze wzglêdu na kubaturê pal±cego siê obiektu – 5460 m3 po¿ar zosta³ zakwalifikowany jako bardzo du¿y. Wymiary hali – powierzchnia 780 m2, d³ugo¶æ 52 m, szeroko¶æ 15, wysoko¶æ budynku 7 m.
W interwencji udzia³ bra³o 12 jednostek stra¿y po¿arnej w tym 60 stra¿aków, na miejsce zdarzenia przyby³a policja w celu ustalenia przyczyn po¿aru. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, OSP Ciêcina, OSP Milówka, OSP Radziechowy, OSP Wieprz, JRG ¯ywiec. Galeria.
2920.05.201016:55CisiecDrzewo w korycie rzeki.
2818.05.201013:15Wêgierska GórkaZalana piwnica.
2718.05.201012:30Wêgierska Górka
os. Wyzwolenia
Zalana piwnica bloku.
2618.05.20109:05Wêgierska Górka
ul. Wyzwolenia
Zalana piwnica.
2518.05.20108:40Wêgierska Górka
ul. Wyzwolenia
Udra¿nianie przepustu pod drog±.
2417.05.201020:30Wêgierska Górka
os. Wyzwolenia
Zalana piwnica.
2317.05.201012:25Wêgierska GórkaZalana piwnica.
2217.05.201010:15Wêgierska GórkaZalana piwnica.
2117.05.20105:40Wêgierska Górka
ul. Zielona
Zalana piwnica.
205.05.201019:45Cisiec
Niebezpiecznie zwisaj±ce konary drzew nad jezdni±.
1918.04.201019:40Wêgierska GórkaPo¿ar trawy.
184.04.201020:02Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
171.04.201011:05Cisiec
Fa³szywy alarm (mia³ siê paliæ budynek mieszkalny). Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP Ciêcina i JRG ¯ywiec
161.04.20105:05Z³atna
Po¿ar budynku gospodarczego i mieszkalnego. Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia zastêpów stra¿y po¿arnej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, ¿e po¿arem jest objêty drewniany budynek mieszkalny i gospodarczy. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na podaniu 5 pr±dów ga¶niczych wody w natarciu na pal±ce siê obiekty. Poparzeniu uleg³ w³a¶ciciel budynku, któremu stra¿acy udzielili pomocy przedmedycznej poprzez za³o¿enie opatrunków hydro¿elowych oraz podanie tlenu. Poszkodowany zosta³ przekazany zespo³owi pogotowia ratunkowego, który przewióz³ go do szpitala. Spaleniu uleg³ budynek mieszkalny wraz z wyposa¿eniem oraz budynek gospodarczy. Powa¿nym utrudnieniem podczas prowadzonych dzia³añ, by³ trudny dojazd do miejsca zdarzenia. W akcji uczestniczy³ 1 zastêp PSP, 8 jednostek OSP z KSRG, 7 jednostek spoza KSRG, pogotowie ratunkowe, energetyczne oraz policja. Dzia³ania zakoñczono o godz. 11:28.Galeria
1531.03.201015:05Wêgierska Górka
Po¿ar sadzy w kominie.
1430.03.201021:15¯abnica, Hala Boracza.
Po¿ar budynku gospodarczego i mieszkalnego. Po doje¼dzie pierwszych jednostek stra¿y po¿arnej (GBM i SLRR z OSP ¯abnica) po¿arem objête by³y ca³e zabudowania mieszkalno - gospodarcze. Silny wiatr oraz brak wody bardzo utrudnia³y dzia³ania stra¿aków. Rozpalone kawa³ki lecia³y na odleg³o¶æ ponad 200 metrów. Stra¿acy zmagali siê z po¿arem budynku mieszkalno – gospodarczego, trawami, które momentalnie siê rozpala³y a tak¿e obron± pobliskich zabudowañ. Powa¿nym problemem by³ brak sieci hydrantowych w pobli¿u czy jakiegokolwiek zbiornika lub cieku wodnego. Samochody stra¿y po¿arnej musia³y kursowaæ po kilka razy w celu uzupe³nienia wody w±sk± górsk± drog±, co znacznie opó¼nia³o ca³y proces gaszenia.

Spaleniu uleg³y w ca³o¶ci zabudowania mieszkalno - gospodarcze z wyposa¿eniem. Mieszkañcy wraz z s±siadami prowadzili ewakuacjê mienia jeszcze przed przybyciem jednostek stra¿y po¿arnej.

Uratowano s±siedni, drewniany budynek mieszkalny w odleg³o¶ci 10m od spalonego kompleksu. £±czny czas trwania akcji wyniós³ 6 godzin 33 minuty, na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP Radziechowy, OSP Milówka, OSP Nieledwie, OSP Szare, OSP Kamesznica i JRG ¯ywiec. Galeria
1329.03.201018:15Wêgierska Górka
Po¿ar poddasza w budynku mieszkalnym. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica i JRG ¯ywiec.
1226.03.201023:15Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
1126.03.201019:05Wêgierska Górka
Poszukiwania zaginionego dziecka. Dzia³ania zakoñczono, dziecko odnalaz³o siê. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka i OSP Ciêcina.
1026.03.201016:00Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
923.03.201022:15Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
820.03.201013:15Wêgierska Górka
Udra¿nianie przepustu.
717.03.20107:30Wêgierska Górka
Po¿ar piwnicy w budynku mieszkalnym. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, Ciêcina i JRG ¯ywiec.
628.02.201017:55Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
512.02.201010:00Wêgierska Górka
Zabezpieczenie imprezy.
431.01.20102:00Cisiec
Po¿ar budynku gospodarczego. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, OSP Milówka, JRG ¯ywiec dwa samochody.
322.01.20101:50Milówka
Alarm fa³szywy.
210.01.201012:50Wêgierska Górka
Zabezpieczenie i pomoc w organizowaniu na terenie naszej gminy XVIII Fina³u WO¦P.
14.01.20103:25Ciêcina
Po¿ar budynku gospodarczego. Na miejsce zadysponowano OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec.Po¿ary
Miejscowe zagro¿enia
Alarmy fa³szywe
34
56
4

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,124 unikalne wizyty