Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:4,034
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,521
W tym miesiącu:29,221
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2017

89. Po¿ar wêdzaka
W dniu 23.12.2017r. o godzinie 18:23 zostali¶my zadysponowani do po¿aru wêdzarni w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my ca³y wêdzak w ogniu. Dzia³ania naszego zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±cy siê obiekt, o¶wietleniu terenu dzia³añ, kierowaniu ruchem. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 3 minutach. Na miejsce zadysponowano GBA OSP Wêgierska Górka oraz GBA JRG ¯ywiec.


88. Kolizja drogowa
W dniu 22.12.2017r. o godzinie 8:55 zostali¶my zadysponowani do kolizji drogowej, która mia³a miejsce na drodze DK-1, skrzy¿owanie ulicy Ko¶ciuszki, Zielona. W zdarzeniu udzia³ bra³y dwa samochody osobowe, w których podró¿owa³y w sumie 3 osoby. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów, neutralizacji i sorpcji p³ynów eksploatacyjnych oraz kierowaniu ruchem. Na miejscu obecne by³y SIS: JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka, ZRM, Policja.


87. Otwarcie mieszkania
W dniu 15.12.2017r. o godzinie 11:40 zostali¶my zadysponowani do pomocy pogotowiu ratunkowemu, które nie mog³o dostaæ siê do mieszkania, w którym przebywa³ starszy mê¿czyzna. Dzia³ania naszego zastêpu polega³y na wej¶ciu do mieszkania przez okno znajduj±ce siê na 1 piêtrze bloku a nastêpnie otworzeniu drzwi za pomoc± klucza. Interwencja mia³a miejsce w Wêgierskiej Górce na osiedlu wyzwolenia.


86. Po¿ar kosza
W dniu 12.12.2017r. o godzinie 17:00 zostali¶my zadysponowani do po¿aru kosza na ¶mieci na przystanku autobusowym w Wêgierskiej Górce przy ul. Kolejowej85. Uszkodzony dach
W dniu 12.12.2017r. o godzinie 8:40 zostali¶my zadysponowani do uszkodzonego poszycia dachowego na budynku mieszkalnym w Ciêcinie przy ul. Granicznej. Porywisty wiatr zerwa³ poszycie dachu pokrytego pap± oko³o 10m2. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu naderwanej papy, tak by nie zagra¿a³ i nie ulega³ dalszym podmuchom wiatru. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 1 godzinie.


84. Zerwany dach z budynku gospodarczego
W dniu 12.12.2017r. o godzinie 5:56 zostali¶my zadysponowani do zerwanego poszycia dachowego z budynku gospodarczego w Wêgierskiej Górce przy ul. Parkowej. Porywisty wiatr zerwa³ poszycie dachowe z budynku gospodarczego wraz z elementami konstrukcyjnymi. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu zerwanej konstrukcji poszycia dachowego, tak by nie zagra¿a³a i nie ulega³a dalszym podmuchom wiatru.


83. Niebezpiecznie pochylone drzewo
W dniu 12.12.2017r. o godzinie 5:26 zostali¶my zadysponowani do miejscowo¶ci Wêgierska Górka na ul. Poln± do niebezpiecznie pochylonego drzewa nad budynkiem mieszkalnym. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu miejsca zdarzenia, zamkniêciu ruchu na drodze oraz usuniêciu zagro¿enia. Interwencja trwa³a oko³o 60 minut. W dzia³aniach uczestniczy³y zastêpy GBA OSP Wêgierska Górka oraz SHD JRG ¯ywiec.


82. Dowóz agregatu
W dniu 12.12.2017r. o godzinie 1:20 zostali¶my zadysponowani do miejscowo¶ci Wieprz w celu dowiezienia agregatu pr±dotwórczego który ma zasiliæ respirator. Brak pr±du by³ spowodowany silnymi wiatrami który nawiedzi³ nasz region. Stra¿acy w naszym powiecie podczas wiatru interweniowali oko³o 200 razy.


81. Plama oleju
W dniu 17.11.2017r. o godzinie 14:10 zostali¶my zadysponowani do plamy oleju na jezdni w Wêgierskiej Górce na ulicy Grobla. Na miejsce zadysponowano 1 zastêp stra¿y po¿arnej (OSP Wêgierska Górka). Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Plama mia³a d³ugo¶æ oko³o 200m.
80. Po¿ar poddasza - alarm fa³szywy
W dniu 16.11.2017r. o godzinie 19:00 zostali¶my zadysponowani do po¿aru poddasza w ¯abnicy przy ul. Karola ¦miecha. Po doje¼dzie alarm okaza³ siê fa³szywy w dobrej wierze.

79. Po¿ar gara¿u
W dniu 12.11.2017r. o godzinie 17:42 zostali¶my zadysponowani do po¿aru gara¿u w Wêgierskiej Górce przy ulicy Ko¶ciuszki. Na miejscu zastali¶my pal±ce siê wnêtrze oraz poszycie dachu opuszczonego budynku gara¿u. Dzia³ania polega³y na podaniu dwóch pr±dów wody, usuniêciu zniszczonej konstrukcji, o¶wietleniu terenu dzia³añ oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.


78. Kolizja drogowa
W dniu 8.11.2017r. o godzinie 18:35 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do kolizji drogowej na DK-1 w Wêgierskiej Górce na wysoko¶ci ul. Kamiennej. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê ¿e, kieruj±ca Forda, mieszkanka naszej Gminy nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿no¶ci skutek czego najecha³a na ty³ samochodu marki Audi. Dzia³ania naszego zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz od³±czeniu akumulatorów w pojazdach. Wyniku zdarzenia nikt nie odniós³ obra¿eñ cia³a. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 30 minutach.


77. Wypadek na DK-1
W dniu 5.11.2017r. o godzinie 16:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego na DK-1 w Wêgierskiej Górce na wysoko¶ci ul. Granicznej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my zniszczony motocykl, który znajdowa³ siê poza drog± oraz uszkodzony samochód osobowy. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ policjantów, 20-latek kieruj±c VW Passatem, na prostym odcinku drogi, podczas wykonywania manewru skrêtu w lewo, do posesji, nie zachowa³ szczególnej ostro¿no¶ci, w wyniku czego doprowadzi³ do zderzenia z jad±cym w tym samym kierunku motocyklem BMW, którym kierowa³ 26-latek pochodz±cy z woj. Lubuskiego. Kieruj±cy motocykl trafi³ do ¿ywieckiego szpitala. Dzia³ania naszego zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz od³±czeniu akumulatorów w pojazdach. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 30 minutach.


76. Plama oleju
W dniu 3.11.2017r. o godzinie 18:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia plamy oleju. Wed³ug zg³oszenia zdarzenie mia³o miejsce na ul. Zielonej (rondo). Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji plamy oleju o wielko¶ci oko³o 2m2. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 15 minutach.75. Kolizja drogowa
W dniu 3.11.2017r. o godzinie 16:40 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w Ci¶cu na skrzy¿owaniu ulic Prymasa Stefana Wyszyñskiego i mjr. Kazimierza Czarkowskiego. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów w pojazdach, zakrêceniu instalacji gazowej, o¶wietleniu terenu dzia³añ, kierowaniu ruchem oraz na usuniêciu jednego pojazdu z drogi za pomoc± wyci±garki na samochodzie GBA. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ mundurowych, kieruj±cy Audi, 27-latek, mieszkaniec naszego powiatu, bêd±c w stanie nietrze¼wo¶ci nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿no¶ci skutek czego najecha³ na ty³ samochodu marki Chrysler, którym to porusza³ siê 62-latek, nastêpnie Chrysler wypad³ na przeciwleg³y pas jezdni i zderzy³ siê czo³owo z Fiatem Doblo, którym kierowa³ 22-latek. Wyniku zdarzenia nikt nie zosta³ przetransportowany z miejsca zdarzenia do szpitala.


74. Kolizja drogowa
W dniu 3.11.2017r. o godzinie 11:10 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego na ul. Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów w pojazdach oraz zakrêceniu instalacji gazowej. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ policjantów, kieruj±cy samochodem Audi A4, 39-letni mieszkaniec Cieszyna, na skrzy¿owaniu dróg, nie ust±pi³ pierwszeñstwa przejazdu kieruj±cej Audi 49-letniej mieszkance naszego powiatu. W skutek tego manewru, dosz³o do czo³owego zderzenia a osoby podró¿uj±ce nie wymaga³y hospitalizacji.


73. Po¿ar instalacji elektrycznej
W dniu 29.10.2017r. o godzinie 15:42 zostali¶my zadysponowani do zadymienia w sklepie przy ul. Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê, ¿e dosz³o do zapalenia instalacji elektrycznej a p³omienie przedosta³y siê na dach sklepu. Dzia³ania zastêpu stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji pracowników sklepu. Stra¿acy aby ugasiæ po¿ar musieli rozebraæ czê¶ciowo dach oraz elewacjê sklepu w sumie oko³o 2m2. Nastêpnie po ugaszeniu po¿aru stra¿acy zabezpieczyli uszkodzony dach i dokonali pomiaru tlenku wêgla w pomieszczeniach sklepu. Na miejsce zadysponowano jeden zastêp OSP Wêgierska Górka oraz pogotowie energetyczne.


72. Zalana piwnica
W dniu 29.10.2017r. o godzinie 10:32 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym, przy ul. Obroñców Wêgierskiej Górki w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody za pomoc± pompy p³ywaj±cej. Interwencje zakoñczono o 11.30, bra³ w niej udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


71. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 22.10.2017r. o godzinie 15:39 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce przy ulicy Polnej. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego oraz przewietrzeniu pomieszczeñ.70. Po¿ar sadzy
W dniu 22.10.2017r. o godzinie 12:33 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce przy ulicy Granicznej. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego oraz przewietrzeniu pomieszczeñ.69. Po¿ar tartaku
30 wrze¶nia, oko³o 23:40 do Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w ¯ywcu wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze tartaku w miejscowo¶ci ¯abnica. Na miejsce zosta³o skierowanych 7 zastêpów stra¿y po¿arnej wraz z 32 stra¿akami. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³a kot³ownia wraz z wyposa¿eniem. SIS JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, OSP Ciêcina.


68. Zabezpieczenie niewychuchu
W dniu 30.09.2017, o godzinie 11:49 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do zabezpieczenia wykopanego niewybuchu przy ul. Polna w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a nastêpnie teren przekazano przyby³ej na miejsce policji.67. Powalone drzewo na budynek
W dniu 21.09.2017, o godzinie 21.55 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na budynek mieszkalny przy ul. Polna w Wêgierskiej Górce. Ze wzglêdu na wysoko¶æ, na jakiej znajdowa³y siê konary, zadysponowano podno¶nik hydrauliczny z JRG ¯ywiec. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu dzia³añ oraz usuniêciu zagro¿enia. W dzia³aniach uczestniczy³y zastêpy GBA OSP Wêgierska Górka i SH-25 JRG ¯ywiec.


66. Niebezpiecznie zwisaj±cy konar
W dniu 17.09.2017, o godzinie 11.50 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie zwisaj±cych konarów nad ul. Zielon± (DK1) w Wêgierskiej Górce, które zagra¿a³y przechodniom oraz samochodom poruszaj±cych siê ulic±. Ze wzglêdu na wysoko¶æ, na jakiej znajdowa³ siê konar, zadysponowano podno¶nik hydrauliczny z JRG ¯ywiec. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu ruchu wahad³owego na drodze oraz usuniêciu zagro¿enia. W dzia³aniach uczestniczy³y zastêpy GBA OSP Wêgierska Górka i SH-25 JRG ¯ywiec.


65. Plama oleju
W dniu 16.09.2017r. o godzinie 10:45 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia plamy oleju. Wed³ug zg³oszenia plama by³a na d³ugo¶ci od gazowni w Wêgierskiej Górce (DK1) do wêz³a Browar w Wieprzu (S1). Na miejsce zadysponowano jeden zastêp OSP Wêgierska Górka oraz jeden zstêp JRG ¯ywiec. Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Dzia³ania zakoñczono po oko³o dwóch godzinach.


64. Powalone drzewo
W dniu 15.09.2017r. o godzinie 1:10 zostali¶my zadysponowani do powalonego konaru drzewa na ulicy Kolejowej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu dzia³añ, wstrzymaniu ruchu drogowego i pieszego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni oraz gara¿u. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 2 godzinach. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


63. Niebezpiecznie zwisaj±cy konar
W dniu 13.09.2017, o godzinie 12.30 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie zwisaj±cych konarów przy ul. Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce, które zagra¿a³y przechodniom oraz samochodom poruszaj±cych siê ulic± jak i znajduj±cym siê na przyleg³ym do chodnika parkingu. Ze wzglêdu na wysoko¶æ, na jakiej znajdowa³y siê konary, zadysponowano podno¶nik hydrauliczny z JRG ¯ywiec. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu ruchu wahad³owego na drodze oraz usuniêciu zagro¿enia. Du¿ym utrudnieniem okaza³y siê przewody elektryczne na których opar³y siê konary. Stra¿acy etapowo wycinali drzewo dbaj±c tym samym o nie uszkodzenie przewodu jak i o swoje bezpieczeñstwo. W dzia³aniach uczestniczy³y zastêpy GBA OSP Wêgierska Górka i SH-25 JRG ¯ywiec.


62. Plama oleju
W dniu 25.08.2017r. o godzinie 8:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia plamy oleju. Wed³ug zg³oszenia plama by³a na d³ugo¶ci od przejazdu kolejowego w Wêgierskiej Górce do wysoko¶ci Urzêdu Gminy. Na miejsce zadysponowano 1 zastêp stra¿y po¿arnej (OSP Wêgierska Górka). Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 45 minutach.61. Niebezpiecznie zwisaj±cy konar
W dniu 12.08.2017r. o godzinie 15:15 otrzymali¶my informacjê o niebezpiecznie zwisaj±cym konarze drzewa nad ulic± Obroñców Wêg. Górki w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano z³amany konar drzewa na wysoko¶ci oko³o 7m. Dzia³ania przyby³ego na miejsce zdarzenia zastêpu polega³y na roz³orzeiu drabiny D10W z której usuniêto zagro¿enie..


60. Zabezpieczenie XXIV Dni Wêgierskiej Górki
W niedzielê, 6.08, o godzinie 13.00, na pro¶bê organizatorów udali¶my siê na o¶. XX-lecia II RP gdzie odbywa³a siê masowa impreza "XXIV Dni Wêgierskiej Górki", celem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego. W zabezpieczeniu udzia³ bra³y dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka .
59. Alarm fa³szywy
W dniu 4.08.2017r. o godzinie 21:00 otrzymali¶my informacjê o po¿arze lasu. Po doje¼dzie pod wskazane miejsce okaza³o siê ¿e nie dosz³o do ¿adnego po¿aru. .


58. Potr±cenie dziecka
W dniu 2.08.2017r. o godzinie 17:15 otrzymali¶my informacjê o potr±ceniu dziewczynki w Wêgierskiej Górce na DK1. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia osoba poszkodowana by³a ju¿ pod opiek± ratowników medycznych. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz kierowaniu ruchem. Na miejsce zadysponowano dwa zastêpy JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka, Policja, Pogotowie Ratunkowe.


57. Po¿ar siana
W dniu 1.08.2017r. o godzinie 12:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu ponownie do po¿aru bali z sianem w ¯abnicy przy ul. Bukowina.


56. Po¿ar siana
W dniu 31.07.2017r. o godzinie 22:36 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru bali z sianem w ¯abnicy przy ul. Bukowina. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu dzia³añ oraz ugaszeniu po¿aru. Do pomocy zosta³a zadysponowana koparko-³adowarka nale¿±ca do lokalnego przedsiêbiorcy w celu szybszego przegrzebania i zalania pogorzeliska. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 2:00.


55. Plama oleju
W dniu 29.07.2017r. o godzinie 10:50 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia plamy oleju. Wed³ug zg³oszenia plama by³a na d³ugo¶ci od CPN-u w Wêgierskiej Górce do wysoko¶ci Urzêdu Gminy. Na miejsce zadysponowano 1 zastêp stra¿y po¿arnej (OSP Wêgierska Górka). Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 30 minutach.


54. Wypadek drogowy
W dniu 28.07.2017r. o godzinie 16:50 zostali¶my zadysponowani do wypadku drogowego w Wêgierskiej Górce na ul. Ko¶ciuszki. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usuniêciu plamy p³ynów eksploatacyjnych oraz od³±czeniu akumulatorów. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ policjantów, kieruj±ca pojazdem marki fiat , wyje¿d¿aj±c z ul. Granicznej nie ust±pi³a pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo kieruj±cemu Audi czym doprowadzi³a do zderzenia. Do szpitala zosta³a przetransportowana kobieta jad±ca samochodem marki fiat cinquecento


53. Wypadek drogowy - ¶miertelny
W dniu 24.07.2017r. o godzinie 15:35 zostali¶my zadysponowani do wypadku drogowego w Przybêdzy pod wiaduktem S1. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, ¿e kieruj±cy vw golfem, 43-letni mieszkaniec Wêgierskiej Górki, na prostym odcinku drogi, z nieustalonej przyczyny, zjecha³ na pobocze i uderzy³ w betonowy filar wiaduktu. W wyniku zdarzenia kierowca poniós³ ¶mieræ na miejscu. Dzia³ania przyby³ych na miejsce zastêpów stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu dostêpu do poszkodowanego, który zosta³ uwiêziony w samochodzie.


52. Powalone drzewo
W dniu 23.07.2017r. o godzinie 8:06 zostali¶my zadysponowani do powalonego drzewa na bulwarach przy ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu pieszego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z chodnika. Na miejscu udzia³ bra³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka51. Powalony konar na drogê
W dniu 22.07.2017r. o godzinie 22:36 zostali¶my zadysponowani do powalonego konaru drzewa na ulicy Kolejowej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego i pieszego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 20 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka


50. Po¿ar samochodu
W dniu 11.07.2017r. roku, o godz. 11:53 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru samochodu w Wêgierskiej Górce na ul. Ko¶ciuszki. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my p³on±c± komorê silnika samochodu osobowego. Dzia³ania polega³y na ugaszeniu po¿aru za pomoc± ga¶nicy. Interwencjê zakoñczono po oko³o 40 minutach. Na miejsce zadysponowano po jednym zastêpie z JRG ¯ywiec oraz OSP Wêgierska Górka.


49. Powalone drzewo
W dniu 10.07.2017r. roku, o godz. 18:41 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na przewody telekomunikacyjne w Wêgierskiej Górce na ul. Zielonej Górnej. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego i pieszego oraz usuniêciu powalonego drzewa na linê telekomunikacyjn±. Dzia³ania zosta³y zakoñczone po up³ywie ok 30 min.48. Potr±cenie 8-latka
W dniu 8.07.2017r. roku, o godz. 20:40 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do potr±cenia rowerzysty w Wêgierskiej Górce przy ul. Zacisze. Kieruj±cy rowerkiem 8 letni ch³opczyk wyje¿d¿aj±c z posesji wjecha³ wprost pod nadje¿d¿aj±cy samochód. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany zosta³ rowerzysta. Z ogólnymi pot³uczeniami i zadrapaniami zosta³ zabrany przez Zespó³ Ratownictwa Medycznego do Szpitala. Dzia³ania zastêpów stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleni pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, przekazanie jej ratownikom medycznym. Podczas dzia³añ stra¿acy przekazali dziecku maskotkê misa ratownika. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.


47. Po¿ar budynku mieszklanego
W dniu 6.07.2017r. roku, o godz. 21:22 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego w ¯abnicy przy ul. Rekreacyjnej. Spaleniu uleg³y 2 pomieszczenia parteru pozosta³a czê¶æ budynku uleg³a zadymieniu. Z p³on±cego pomieszczenia zosta³ wyniesiony pies, który zosta³ sch³odzony i obmyty przez stra¿aków, a nastêpnie przekazany w³a¶cicielom. Dzia³ania wewn±trz prowadzone by³y przez stra¿aków w aparatach ochrony dróg oddechowych. W dzia³aniach udzia³ bra³y wszystkie jednostki z Gminy Wêgierska Górka oraz jeden zastêp JRG ¯ywiec.


46. Po¿ar zabudowy zbiornika na olej
W dniu 6.07.2017r. roku, o godz. 17:10 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru obudowy zbiornika w Wêgierskiej Górce na ul. Kamiennej. Po doje¼dzie na miejsce zastali¶my p³on±c± zabudowê zbiornika na olej opa³owy, która by³a wykonana z drzewa. Po¿ar ugaszono za pomoc± 1 pr±du wody. Dzia³ania nasze wspólnie z JRG ¯ywiec trwa³y 30 minut.


45. Uwiêziony ptak
2 lipca 2017 rok o godzinie 20:20 OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana przez SKKP w ¯ywcu do uwiêzionego ptaka na jednym z bloków na o¶. XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpu GBA i przeprowadzeniu wstêpnego rozpoznania sytuacji, przyst±piono do dzia³añ maj±cych na celu zdjêcie uwiêzionego ptaka. W tym celu u¿yto drabiny po której jeden stra¿ak wszed³ na wysoko¶æ oko³o 10m i ¶ci±gn±³ ptaszka, któremu jedna noga zapl±ta³a siê w sznurek, na szczê¶cie poszkodowany nie stawia³ ¿adnego oporu przed ratunkiem. Po bezpiecznym zdjêciu ptaka umo¿liwiono mu aby o w³asnych si³ach odlecia³ do swojej rodziny. W ten oto sposób stra¿acy z naszej jednostki kolejny raz udowodnili swoj± odwag±, ¿e nawet ¿ycia takich istot, jak ptaki, s± warte zrezygnowania z naszych codziennych spotkañ z rodzinami, by ruszyæ im na pomoc.


44. Zerwany dach
W dniu 29.06.2017r. roku, o godz. 15:39 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zerwanego dachu z budynku mieszkalnego w Wêgierskiej Górce na ul. Kamiennej. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê ¿e dach zosta³ zerwany tylko i wy³±cznie z tarasu budynku mieszkalnego. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na usuniêciu zwisaj±cych elementów dachu. Interwencjê zakoñczono po 40 minutach.


43. Po¿ar sk³adowiska kartonów
W dniu 28.06.2017r. roku, o godz. 11:42 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru kartonów w Wêgierskiej Górce na ul. Ko¶ciuszki. Po doje¼dzie na miejsce zastali¶my podpalon± stertê kartonów oddalon± od zabudowañ oko³o 1m. Po¿ar ugaszono za pomoc± jednego pr±du wody. Do remizy wrócili¶my po 30 minutach.42. Kolizja drogowa
W dniu 23.06.2017r. roku, o godz. 05:50 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do kolizji drogowej w Wêgierskiej Górce na DK 1. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stra¿acy zastali samochód wbity w bariery energoch³onne a podró¿uj±ca kobieta znajdowa³a siê pod opiek± zespo³u ratownictwa medycznego. Dzia³ania nasze polega³y na zabezpieczeniu miejsce zdarzenia oraz kierowania ruchem oraz na od³±czeniu akumulatora w poje¼dzie oraz zakrêceniu instalacji gazowej.


41. Powalone drzewo
W dniu 23.06.2017r. roku, o godz. 04:39 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa w Wêgierskiej Górce na DK 1. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego i pieszego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 20 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


40. Plama oleju
W dniu 17.06.2017r. roku, o godz. 15:40 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia plamy oleju. Wed³ug zg³oszenia plama by³a na d³ugo¶ci od ronda w Wêgierskiej Górce do ronda w Przybêdzy. Na miejsce zadysponowano 2 zastêpy stra¿y po¿arnej (OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina). Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 1 godzinie.39. Wypadek drogowy
W dniu 14.06.2017r. roku, o godz. 22:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do Wypadku samochodowego w Wêgierskiej Górce na ul. Ko¶ciuszki. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usuniêciu plamy p³ynów eksploatacyjnych oraz od³±czeniu akumulatorów. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ policjantów, kieruj±cy pojazdem marki VW Passat, 19-latek pochodz±cy z Wilkowic, wyje¿d¿aj±c z ul. Granicznej nie ust±pi³ pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo kieruj±cej Renault Sceniciem 42-letniej mieszkance naszego powiatu czym doprowadzi³ do zderzenia. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, 701[s]21, ZZOZ ¯ywiec- ambulans (P), KP Wêgierska Górka


38. Wypadek drogowy
W dniu 03.06.2017r. roku, o godz. 10:45 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do Wypadku samochodowego w Wêgierskiej Górce na ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce zastali¶my zderzenie dwóch samochodów osobowych. Samochody Skoda oraz Ford Fokus. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usuniêciu plamy p³ynów eksploatacyjnych. Wyniku zdarzenia 1 osoba zosta³a poszkodowane r11; 36 letni mê¿czyzna.


37. Kolizja drogowa
W dniu 02.06.2017r. roku, o godz. 21:40 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do kolizji drogowej w Wêgierskiej Górce na ul. Ko¶ciuszki. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my dwa rozbite samochody osobowe. Dzia³ania polega³y na usuniêciu samochodów z drogi oraz uprz±tniêciu miejsca zdarzenia. Dzia³ania trwa³y 30 minut i bra³ w nich udzia³ jeden zastêp OSP Wêgierska Górka.


36. Wypadek samochodowy
W dniu 30.05.2017r. roku, o godz. 9:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w Wêgierskiej Górce na ul. Granicznej. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ mundurowych, 20-latek pochodz±cy z Bielska-Bia³ej, kieruj±cy pojazdem marki Rover, doje¿d¿aj±c do skrzy¿owania nie ust±pi³ pierwszeñstwa prawid³owo jad±cemu Peugeotem 301, 35-latkowi. W wyniku zdarzenia 5 osób zosta³o odwiezionych do szpitala- kierowca oraz 4 pasa¿erów z Rovera.


35. Po¿ar samochodu
Dzi¶ tj. 25-05-2017r. o godzinie 9:25 zostali¶my zadysponowani do po¿aru samochodu w Wêgierskiej Górce na parkingu przy ul. Wyzwolenia. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my p³on±c± komorê silnika samochodu osobowego. Dzia³ania polega³y na ugaszeniu po¿aru za pomoc± ga¶nicy. Interwencjê zakoñczono po oko³o 40 minutach. Na miejsce zadysponowano po jednym zastêpie z JRG ¯ywiec oraz OSP Wêgierska Górka


34. Zalana piwnica
W dniu 10.05.2017 roku, o godz. 00:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym, przy ul. Zielonej. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody za pomoc± pompy p³ywaj±cej oraz zakrêceniu uszkodzonej instalacji wodnej w budynku. Interwencje zakoñczono o 00.50, bra³ w niej udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


33. Zalana piwnica
W dniu 30.04.2017 roku, o godz. 11:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym, przy ul. Obroñców Wêgierskiej Górki. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody za pomoc± pompy p³ywaj±cej. Interwencje zakoñczono o 11.40, bra³ w niej udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.


32. Alarm fa³szywy
W dniu 26.4.2017 roku, o godz. 8:41 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na bulwarach w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê ¿e drzewo znajduje siê w korycie rzeki i nie zagra¿a bezpieczeñstwu pieszych.
31. Po¿ar poddasza
W dniu 10.04.2017r. o godzinie 10:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru poddasza w budynku mieszkalnym w ¯abnicy. GALERIA

30. Powalone drzewo
W dniu 9.04.2017r. o godzinie 19:45 zostali¶my zadysponowani do powalonego drzewa na ulicy Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego i pieszego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 20 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka


29. Po¿ar hali produkcyjnej BRIXPOL
W dniu 9.04.2017r. o godzinie 00:40 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku hali produkcyjnej przy ul. Przemys³owej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, obronie s±siedniej hali, ewakuacji z czê¶ci biurowej (przyleg³ej do hali) sprzêtu komputerowego, mebli i dokumentacji, któr± zabezpieczy³ w³a¶ciciel, ugaszeniu po¿aru, rozbiórce zawalonego dachu, usuwaniu brykietu i trocin oraz na oddymianiu pomieszczeñ. Spaleniu i zniszczeniu uleg³o: wiê¼ba dachowa wraz z pokryciem o powierzchni 525 m2 oraz ca³e wyposa¿enie hali produkcyjnej. Po¿ar zak³adu przez ponad 6 godzin gasi³o 17 jednostek stra¿y po¿arnej. Stra¿acy dzia³ania na miejscu zakoñczyli o godzinie 6.50. W zdarzeniu nikt nie ucierpia³. GALERIA


28. Powalone drzewo
W dniu 7.04.2017r. o godzinie 18:50 zostali¶my zadysponowani do powalonego drzewa na ulicy Kolejowej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego i pieszego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 20 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka


27. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 5.04.2017r. o godzinie 21:55 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce przy ulicy Kamiennej. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca co. ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego, o¶wietleniu terenu dzia³añ oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. Na miejsce zadysponowano dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka oraz jeden zastêp JRG ¯ywiec


26. Po¿ar trawy - Cisiec
W dniu 1.4.2017 roku, o godz. 13:00 zostali¶my zadysponowani do po¿aru suchej trawy w Ci¶cu przy ulicy Trakt Cesarski. Po doje¼dzie pierwszych zastêpów SP na miejsce zdarzenia, przeprowadzono wstêpne rozpoznanie sytuacji i stwierdzono, ¿e objêta po¿arem jest oko³o 20 arów suchej trawy i zaro¶li. W bezpo¶rednim zagro¿eniu znajdowa³ siê pobliski m³odnik. Po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka (GBA).


25. Wypadek drogowy
W dniu 1.4.2017 roku, o godz. 13:00 zostali¶my zadysponowani do wypadku drogowego w Przybêdzy zjazd z drogi ekspresowej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastano rozbity samochód magi peugeot. 24-letnia mieszkanka naszego powiatu, na prostym odcinku drogi, w skutek nieuwagi utraci³a panowanie nad pojazdem, zjecha³a na lewe pobocze i skosi³a przydro¿n± latarniê. samochodem wraz z 24-latk± podró¿owa³o 2 letnia dziewczynka. Obie osoby zosta³y przetransportowane do szpitala na obserwacjê. Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, usuniêciu samochodu poza obrys pasa ruchu oraz od³±czeniu akumulatora. dzia³ania trwa³y 1,5 godziny. GALERIA


24. Po¿ar trawy - Wêgierska Górka
W dniu 28.3.2017 roku, o godz. 16:25 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy w Wêgierskiej Górce na os. Le¶niczówka. Po doje¼dzie pierwszych zastêpów SP na miejsce zdarzenia, przeprowadzono wstêpne rozpoznanie sytuacji i stwierdzono, ¿e objêta po¿arem jest oko³o 15 arów suchej trawa i zaro¶li. W bezpo¶rednim zagro¿eniu znajdowa³ siê budynek gospodarczy. Po¿ar ugaszono za pomoc± wody ze samochodu GBA oraz podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek.23. Kolizja drogowa
W dniu 22.03.2017r. o 18:40 zostali¶my zadysponowani do zdarzenia drogowego w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej (DK1). Po przyje¼dzie na miejsce zdarzenia okaza³o siê ¿e kierowca utraci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w barierki energoch³onne. Dzia³ania polega³y na od³±czeniu akumulatora w poje¼dzie, kierowaniu ruchem oraz uprz±tniêciu jezdni z pozosta³o¶æ po kolizji.22. Ognisko w lesie
W dniu 21.3.2017 roku, o godz.16:20 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do pozostawionego ogniska w lesie bez dozoru w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia podano jeden pr±d wody w natarciu i ugaszono ognisko oraz 1m2 poszycia le¶nego. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.
21. Po¿ar trawy - Wêgierska Górka
W dniu 16.3.2017 roku, o godz.21:05 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.

20. Niebezpiecznie pochylone drzewo - Wêgierska Górka
W dniu 15.03.2017, o godzinie 8.15 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do niebezpiecznie pochylonego drzewa, które opar³o siê o ga³êzie innych drzew przy ul. kpt. Semika w Wêgierskiej Górce i stwarza³o zagro¿enie przechodniom oraz samochodom poruszaj±cych siê ulic±. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamkniêciu ruchu na drodze oraz usuniêciu zagro¿enia. Interwencja trwa³a oko³o 40 minut. W dzia³aniach uczestniczy³y zastêpy GBA OSP Wêgierska Górka.

Wygenerowano w sekund: 0.03
5,125,199 unikalne wizyty