Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:1,102
Wczoraj:1,438
W tym tygodniu:7,152
W tym miesiącu:24,374
W tym roku:0
gości
statystyka

Zdarzenia 2011r.


79
29 grudzieñ - Po¿ar budynku gospodarczego.

W czwartek, 29.12, o godzinie 18.53, zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, do po¿aru budynku gospodarczego w miejscowo¶ci Radziechowy. Na miejsce udali¶my siê samochodem GBA. Po doje¼dzie dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu akcji oraz podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±cy siê obiekt oraz jeden w obronie budynku mieszkalnego, który znajdowa³ siê obok. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do dok³adnego przelania siana. Uratowano znaczn± czê¶æ budynku gospodarczego wraz z wyposa¿eniem. Na miejscu zdarzenia zadysponowano: OSP Radziechowy, OSP Wêgierska Górka, OSP Wieprz oraz JRG ¯ywiec.

78
29 grudzieñ - Rozsypany kamieñ na drodze.

29 Grudnia, o godzinie 10.35, Powiatowe Stanowisko Kierowania zadysponowa³o nasz± jednostkê do rozsypanego kamienia na ulicy zielonej w kierunku Cisca od ronda w centrum Wêgierskiej Górki na odcinku 30m. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastêpów stra¿y po¿arnej przyst±piono do usuniêcia rozsypanego kamienia z drogi, zabezpieczeniu drogi na czas zebrania kamienia przez firmê odpowiedzialn± za transport oraz kierowaniu ruchem. Na miejscu zdarzenia dzia³a³ zastêp JRG ¯ywiec i dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka.

77
17 grudzieñ - Niebezpiecznie pochylone drzewa.

W dniu 17.12.2011 roku, o godz. 09:00, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do zagra¿aj±cych ruchu ulicznemu drzew na ulicy Wyzwolenia w Wêgierskiej Górce. Do oko³o godziny 13.00 ruch drogowy by³ prowadzony wahad³owo. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz etapowym wycinaniu drzew przy u¿yciu hydraulicznego wysiêgnika SHD-25 MAN. W akcji brali udzia³ zastêp z JRG ¯ywiec SHD-25 oraz zastêp GLM OSP Wêgierska Górka.

76
5 grudzieñ - Alarm fa³szywy.

W dniu 5.12.2011r. o godzinie 20:21 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu otrzyma³o zg³oszenie i zadysponowa³o nas do po¿aru, którego nie by³o. Alarm fa³szywy z³o¶liwy.

75
2 grudzieñ - Po¿ar w lesie.

W dniu 2.12.2011, o godzinie 12:58 wp³ynê³o zg³oszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania w ¯ywcu o po¿arze w lesie na terenie Wêgierskiej Górki. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Wêgierska Górka samochodem GLM. Rze¼ba terenu uniemo¿liwi³a bezpo¶redni dojazd samochodem do miejsca po¿aru. Stra¿acy musieli przej¶æ oko³o 1 km pieszo, zabieraj±c ze sob± podrêczny sprzêt ga¶niczy w postaci hydronetek plecakowych, t³umic oraz ³opat i kilofów. Dzia³ania polega³y na ugaszeniu p³on±cej ¶ció³ki, przegrzebaniu ca³ego obszaru po¿aru i ponownym przelaniu. W interwencji równie¿ bra³a udzia³ s³u¿ba le¶na, która pomog³a w zlokalizowaniu oraz ugaszeniu po¿aru. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 2 godzinach.

74
25 listopad - Po¿ar trawy.

W dniu 25.11.2011 roku, o godz. 13:15 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy na nasypie kolejowym w Ciêcinie. Po przybyciu na miejsce po¿ar ugaszono jednym pr±dem wody w natarciu podanym z samochodu GLM VW-T4 OSP Wêgierska Górka oraz za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego, w postaci t³umic.

73
16 listopad - Plama oleju.

16 listopada o godzinie 20.17, zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu oraz poinformowani o plamie oleju znajduj±cej siê w Wêgierskiej Górce na ul. Ko¶ciuszki. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my plamê oleju na odcinku jezdni o d³ugo¶ci ok. 80m. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zneutralizowaniu plamy za pomoc± sorbentu. Na miejsce udali¶my siê zastêpem GLM.

72
15 listopad - Plama oleju.

15 listopada o godzinie 10.41, zostali¶my zaalarmowani przez PSK w ¯ywcu oraz poinformowani o plamie oleju znajduj±cej siê w Ciscu na ul. Prymasa Stefana Wyszyñskiego. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my plamê oleju na odcinku jezdni o d³ugo¶ci ok. 100m. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zneutralizowaniu plamy za pomoc± sorbentu.

71
11 listopad - Zadymienie w bloku.

11 listopada o godzinie 16:27 zostali¶my poinformowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o zadymieniu w bloku na osiedlu XX-lecia II RP w Wêgierskiej Górce. Na miejsce udali¶my siê zastêpem GBA Star 244. Po przybyciu na miejsce udali¶my siê na rozpoznanie w wyniku którego ustalono, ¿e na parterze bloku z mieszkania wydobywa siê dym na klatkê schodow±. Drzwi do mieszkania by³y zamkniête i dopiero po kilku próbach przywo³ania w³a¶ciciela dostali¶my siê do ¶rodka, gdy¿ w³a¶cicielka uciê³a sobie drzemkê. W mieszkaniu by³o spore zadymienie spowodowane po¿arem garnka z miêsem, który pali³ siê na kuchence gazowej. Dzia³ania stra¿y polega³y na wyniesieniu z mieszkania spalonego garnka, wyprowadzeniu w³a¶cicielki, zakrêceniu gazu, powiadomieniu pogotowia ratunkowego i Policji, oraz przewietrzeniu mieszkania. W dzia³ania udzia³ bra³y jednostki . OSP Wêgierska Górka GBA , JRG ¯ywiec GBA, GCBA, SHD25.

70
7 listopad -Po¿ar samochodu ciê¿arowego.

7 listopada o godzinie 9:06 zostali¶my poinformowani oraz zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru samochodu ciê¿arowego w Wêgierskiej Górce na ul. Zielonej. Na miejsce udali¶my siê zastêpem GBA Star 244. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastêpu z JRG ¯ywiec i rozpoznaniu stwierdzono po¿ar komory silnika samochodu ciê¿arowego. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu po¿aru oraz usuniêciu z samochodu tl±cych siê elementów tapicerki.

69
5 pa¼dziernik -Po¿ar budynku gospodarczego.

5 pa¼dziernika o godzinie 18.40 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, zaalarmowa³o i zadysponowa³o nasz± jednostkê do po¿aru budynku gospodarczego w miejscowo¶ci ¯abnica przy ulicy Szkolna. Po doje¼dzie na miejsce pierwszego zastêpu OSP ¯abnica i wstêpnym rozpoznaniu podano jeden pr±d wody w natarciu do wnêtrza obiektu. Dzia³ania pierwszego zastêpu polega³y równie¿ na udzieleniu pomocy przed medycznej oparzonej osobie. Oparzeniu lewej rêki uleg³a kobieta, która próbowa³a st³umiæ p³omienie przed przybyciem Stra¿y Po¿arnej. Interwencjê zakoñczono po oko³o 30 minutach. Na miejsce zadysponowano jednostki OSP z ca³ej Gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec, pogotowie ratunkowe, policjê.

68
1 pa¼dziernik -Zabezpieczenie imprezy.

W sobotê, 1.10, o godzinie 7.00, na pro¶bê organizatorów udali¶my siê do Miêdzybrodzia ¯ywieckiego, gdzie odbywa³y siê zawody "Red Bull Road Rage", celem zabezpieczenia trasy zjazdowej. W zabezpieczeniu udzia³ bra³y jednostki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Miêdzybrodzie ¯ywieckie, OSP Czernichów.

67
21 wrzesieñ - Pochylone drzewo.

W dniu 21.09.2011 roku, o godz. 17:05, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do niebezpiecznie pochylonego drzewa nad ul. Wyzwolenia. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu pieszego oraz samochodowego na czas akcji oraz na usuniêciu pochylonego drzewa. W dzia³aniach uczestniczy³ jeden zastêp GLM.

66
9 wrzesieñ - Po¿ar budynku mieszkalnego.

9 wrze¶nia o godzinie 23.00 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, zaalarmowa³o i zadysponowa³o nasz± jednostkê do po¿aru budynku mieszkalnego w miejscowo¶ci Radziechowy przy ulicy Studzienna. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek i wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e po¿arem zosta³a objêta znaczna czê¶æ budynku mieszkalnego. Nastêpnie zadysponowano kolejne si³y i ¶rodki do ugaszenia po¿aru. Po doje¼dzie na miejsce, dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu i o¶wietleniu terenu akcji. Podaniu 3 pr±dów wody w natarciu na pal±cy siê budynek mieszkalny oraz jednego pr±du wody w obronie na budynek s±siedni . Przeszukano pomieszczenia w celu wykluczenia osób poszkodowanych oraz ewakuowano mienie. Po zlokalizowaniu po¿aru przyst±piono do dogaszania, oddymienia pomieszczeñ i czê¶ciowej rozbiórki spalonego stropu budynku. Dodatkowo wraz z JRG prowadzili¶my dzia³ania w sprzêcie ochrony dróg oddechowych. Spaleniu uleg³ ca³y budynek mieszkalny wraz z wyposa¿eniem. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: JRG ¯ywiec 3 samochody, OSP Radziechowy, OSP Wieprz, OSP Juszczyna, OSP Bystra, OSP Przybêdza, OSP Wêgierska Górka, OSP Lipowa, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, policjê. Galeria zdjêæ tutaj.

65
1 wrzesieñ - Zabezpieczenie wizyty Prezydenta.

W dniu 1.09.2011r. o godzinie 7:40 jednostki OSP z Gminy Wêgierska Górka bra³y udzia³ w zabezpieczeniu wizyty Prezydenta Polski Bronis³awa Komorowskiego. Spotkanie mia³o miejsce przed Fortem Wêdrowiec, gdzie zosta³a upamiêtniona 72. rocznica wybuchu II wojny ¶wiatowej.

64
30 sierpieñ - Plama oleju.

30 Sierpnia o godzinie 19.10, zostali¶my zaalarmowani przez PSK w ¯ywcu oraz poinformowani o plamie oleju znajduj±cej siê na ul. Wyzwolenia. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my plamê oleju na odcinku jezdni o d³ugo¶ci ok 50m. Dzia³ania polega³y na zneutralizowaniu plamy za pomoc± sorbentu. Na miejscu dzia³a³ zastêp GBA.

63
20 sierpieñ - Poszukiwania kobiety.

W sobotê, 20.08, o godzinie 14.15, zostali¶my powiadomieni oraz zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do poszukiwañ kobiety której zaginiêcie zg³osili cz³onkowie rodziny. Miejscem zbiórki jednostek by³ Komisariat Policji w Wêgierskiej Górce sk±d zostali¶my skierowani na teren poszukiwañ. Kobieta zosta³a odnaleziona w okolicach ulicy Pla¿owej w Wêgierskiej Górce. W poszukiwaniach udzia³ bra³y wszystkie jednostki OSP z Gminy Wêgierska Górka, zastêp JRG ¯ywiec oraz Policja.

62
18 sierpieñ - Gniazdo os w miejscu publicznym.

W dniu 18.08.2011 roku, o godz. 17:30, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê samochodem GLM do usuwania gniazda os przy schronie bojowym "Wêdrowiec" znajduj±cym siê w Wêgierskiej Górce.

61
13 sierpieñ - Pompowanie wody z wnêtrza zatopionej barki.

13 Sierpnia o godzinie 18.30 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, zaalarmowa³o i zadysponowa³o nas do zatopionej barko-pog³êbiarki typu KOBRA-KR-03-0151 na terenie Pietrzykowic. Barka zatonê³a 8 Sierpnia, nad ranem i z informacji uzyskanych od w³a¶ciciela ustalono, ¿e w zbiornikach z paliwem pod wod± mo¿e siê znajdowaæ od 8000 do 10000 litrów oleju napêdowego. Do 12 Sierpnia dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na usypywaniu wa³u oddzielaj±cego zatokê z zatopion± bark± od Jeziora ¯ywieckiego. Dzia³ania naszej jednostki oraz innych jednostek OSP w dniu zaalarmowania polega³y na wypompowywaniu za pomoc± pomp szlamowych wody z wnêtrza zatopionej barki oraz z odgrodzonej zatoki. W ten czas plutony chemiczne PSP zbiera³y z powierzchni wody substancje ropopochodne. Po wypompowaniu wody z zatoczki sprawdzono zbiornik paliwa. Oko³o godziny 20:00 teren przekazano w³a¶cicielowi Zak³adu. W sumie przez czas trwania akcji zebrano z powierzchni zatoki 4310 litrów mieszaniny wody z olejem napêdowym oraz 7 ton nasi±kniêtych zapór i mat sorpcyjnych. W interwencji bra³o udzia³ 91 zastêpów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (w tym dwie grupy specjalistyczne ratownictwa chemicznego), 8 jednostek OSP. W sumie w dzia³aniach udzia³ bra³o 305 stra¿aków. 13 Sierpnia przy zatopionej barko-pog³êbiarce dzia³a³y: JRG ¯ywiec, JRG Bielski Bia³a, JRG Katowice, JRG Cieszyn, JRG Gliwice, JRG Ruda ¦l±ska, JRG Zawiercie, JRG Jastrzêbie Zdrój, OSP Pietrzykowice, OSP £odygowice, OSP Bierna, OSP Wêgierska Górka, OSP Radziechowy, OSP Czernichów-Tresna. Galeria zdjêæ tutaj

60
7 sierpieñ - Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe masowej imprezy.

W niedzielê, 7.08, o godzinie 14.00, na pro¶bê organizatorów udali¶my siê na o¶. XX-lecia II RP gdzie odbywa³a siê masowa impreza "XVIII Dni Wêgierskiej Górki", celem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego. W zabezpieczeniu udzia³ bra³y dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka oraz dwa zastêpy OSP ¯abnica.

59
6 sierpieñ - Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe masowej imprezy.

W sobotê, 6.08, o godzinie 17.00, na pro¶bê organizatorów udali¶my siê na o¶. XX-lecia II RP gdzie odbywa³a siê masowa impreza "XVIII Dni Wêgierskiej Górki", celem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego. W zabezpieczeniu udzia³ bra³ zastêpy OSP Wêgierska Górka oraz OSP ¯abnica.

58
3 sierpieñ - Gniazdo os.

W dniu 3.08.2011 roku, o godz. 14:55, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê samochodem GLM do usuwania gniazda os na terenie hali widowiskowo-sportowej mieszcz±cej siê na os. XX-lecia w Wêgierskiej Górce.

57
3 sierpieñ- Zabezpieczenie wy¶cigu kolarskiego.

W ¶rodê 3 sierpnia 2011r. przez Gimnê Wêgierska Górka przebiega³a trasa IV etapu “68. Tour de Pologne UCI World Tour”. W godzinach: 12.15 – 14.30 na trasie przejazdu wy¶cigu kolarskiego wprowadzone zosta³y ograniczenia w ruchu. Stra¿acy z ca³ej Gminy wspólnie z policj± zabezpieczali trasê na pro¶bê organizatorów wy¶cigu.

56
24 lipiec - Zabezpieczenie meczu reprezentacji Polski.

W niedzielê, 24.07, o godzinie 17.30, dwa zastêpy z naszej jednostki bra³ udzia³ w zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym meczu siatkówki. Reprezentacja Polski zmierzy³a siê w sparingu ze siatkarkami z Japonii. Zawodniczki przygotowuj± siê do tegorocznych turniejów World Grand Prix. Mecz odbywa³ siê na hali widowiskowo-sportowej mieszcz±cej siê na os. XX-lecia w Wêgierskiej Górce. Na mecz przyby³o oko³o 600 kibiców. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 21:20

55
23 lipiec - Zabezpieczenie meczu reprezentacji Polski.

23 lipca 2011 roku, o godzinie 16:30, dwa zastêpy z naszej jednostki bra³ udzia³ w zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym meczu siatkówki reprezentacji Polski. Mecz odbywa³ siê na hali widowiskowo-sportowej mieszcz±cej siê na os. XX-lecia w Wêgierskiej Górce. Na mecz przyby³o oko³o 600 kibiców. Dzia³ania zakoñczono o godzinie 20:00

54
23 lipiec - Powalone drzewo na cmentarzu parafialnym.

W sobotê, 23.07, o godzinie 9.50, zostali¶my powiadomieni oraz zadysponowani do powalonego drzewa na cmentarzu parafialnym w Ciêcinie. Po przybyciu na miejsce zastali¶my powalone drzewo na kilka pomników powoduj±ce du¿e zniszczenia. Dzia³ania stra¿aków polega³y na usuniêciu drzewa oraz na uprz±tniêciu terenu z ga³êzi. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka GBA, OSP Ciêcina SLRr oraz JRG ¯ywiec samochodem SLKw. Galeria zdjêæ tutaj

53
22 lipiec - Zalana piwnica.

W dniu 22.07.2011 roku, o godz. 15:25, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê samochodem GBA do zalanej piwnicy w budynku sklepu znajduj±cego siê przy ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy.

52
19 lipiec - Powalone drzewo.

19 lipca o godzinie 20:05 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu zadysponowa³o samochód GLM vw-t4 do powalonego drzewa przy ul. Granicznej w Ciêcinie na budynek mieszkalny. Po przyje¼dzie na miejsce zastali¶my drzewo, które czêsciowo znajdowa³o siê na budynku. Dzia³ania zastêpu GLM polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usuniêciu powalonego drzewa.

51
19 lipiec - Powalone drzewo.

19 lipca o godzinie 19.00 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu zadysponowa³o samochód GLM vw-t4 do powalonego drzewa przy ul. Zarêbek w Ciêcinie, w tym czasie nad miejscowo¶ci± przechodzi³a gwa³towna burza wraz silnym wiatrem. Dzia³ania zastêpu GLM polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usuniêciu powalonego drzewa znajduj±cego siê tu¿ przy budynku.

50
19 lipiec - Powalone drzewo.

19 lipca o godzinie 17.40 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu zadysponowa³o samochód GLM vw-t4 do powalonego drzewa w Wêgierskiej Górce przy ul. Kamiennej, w tym czasie nad miejscowo¶ci± przechodzi³a gwa³towna burza wraz silnym wiatrem. Dzia³ania zastêpu GLM polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usuniêciu powalonego drzewa.

49
19 lipiec - Zerwany dach z budynku mieszkalnego.

19 lipca o godzinie 16.45 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu zaalarmowa³o nas do zerwanego, pod wp³ywem gwa³townej burzy, dachu na budynku mieszkalnym, znajduj±cego siê w Ciêcinie, przy ulicy Têczowej. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia, na ulicy ¶w. Katarzyny, drogê zagrodzi³o nam powalone na ulicê drzewo. Przyst±piono do usuwania zagro¿enia, które zosta³o szybko opanowane. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia, zastali¶my budynek mieszkalny z prawie ca³kowicie zerwanym dachem wykonanym z blachy. Jedna czê¶æ dachu spad³a na ogrodzenie i wystawa³a nad drogê, druga równie¿ spad³a na ogrodzenie, w niewielkiej odleg³o¶ci od s±siedniego budynku mieszkalnego, jednak nie uleg³ on w ¿adnym stopniu uszkodzeniu. Trzecia cze¶æ dachu, niesiona silnym podmuchem wiatru, wyl±dowa³a na znajduj±cych siê w odleg³o¶ci ok. 40m polach. Po przybyciu na miejsce oficera z JRG ¯ywiec, przyby³e zastêpy z ca³ej gminy zosta³y podzielone na dwie grupy, maj±ce wykonaæ poszczególne zadania. Pierwszej grupie zlecono rozebranie zerwanych elementów dachu oraz usuniêcie ich w bezpieczne miejsce. Druga grupa zosta³a skierowana do zabezpieczenia niezerwanego elementu dachu oraz komina. Nastêpnie przyst±pili oni do nakrycia budynku za pomoc± plandeki, w celu zabezpieczenia przed opadami deszczu. Do interwencji zosta³y zadysponowane wszystkie jednostki z ca³ej gminy Wêgierska Górka oraz zastêp z JRG ¯ywiec. Jednak ze wzglêdu na du¿a ilo¶æ szkód spowodowanych przez przechodz±c± nad gmin± burz±, zastêp GBA z OSP ¯abnica oraz zastêp GLM z OSP Wêgierska Górka zosta³y zadysponowane do innych dzia³añ na terenie gminy. Galeria zdjêæ tutaj oraz wideo relacja z miejsca zdarzenia.

48
17 lipiec - Zabezpieczenie imprezy.

17 lipca 2011, o godzinie 12.35 zastêp GLM uda³ siê na zabezpieczenie imprezy, na pro¶bê organizatorów.

47
13 lipiec - Pochylone drzewo.

W dniu 13.06.2011 roku, o godz. 16:25, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do niebezpiecznie pochylonego drzewa nad ul. Ko¶ciuszki. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu pieszego oraz samochodowego na czas akcji oraz na usuniêciu pochylonego drzewa. W dzia³aniach uczestniczy³ jeden zastêp GBA star 244.

46
3 lipiec - Powalone drzewo.

W dniu 3.07.2011 roku, o godz. 12:30 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do powalonego drzewa na ulicy Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce zastali¶my powalone drzewo na chodnik oraz czê¶ciowo na drogê. Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem (na czas akcji ruch odbywa³ siê wahad³owo) oraz na usuniêciu powalonego drzewa.

45
12 czerwiec - Zabezpieczenie imprezy.

W niedzielê, 12.06, o godzinie 13.40, zastêp GLM OSP Wêgierska Górka uda³ siê na pro¶bê organizatorów na o¶. XX-lecia II RP, gdzie odbywa³a siê masowa impreza "100-lecie banku spó³dzielczego w Wêgierskiej Górce" w celu zabezpieczenia rajdu rowerowego.

44
11 czerwiec - Plama oleju po kolizji.

W dniu 11 czerwiec, o godzinie 21:28, zostali¶my zadysponowani przez PSK w ¯ywcu na ulicê Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce, gdzie dosz³o do kolizji dwóch samochodów. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji p³ynów eksploatacyjnych oraz usuniêciu z drogi elementów karoserii. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA OSP Wêgierska Górka.

43
11 czerwiec - Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe masowej imprezy.

W sobotê, 11.06, o godzinie 15.00, na pro¶bê organizatorów udali¶my siê na o¶. XX-lecia II RP gdzie odbywa³a siê masowa impreza "100-lecie banku spó³dzielczego w Wêgierskiej Górce", celem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego. W zabezpieczeniu udzia³ bra³y dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka.

42
4 czerwiec -Przepust pod drog±.

4.06.2011 o godzinie 17.01 udali¶my siê na polecenie dyspozytora z PSK ¯ywiec, do niedro¿nego przepustu w Wêgierskiej Górce na ul. Stawowej. Po przybyciu na miejsce zastêpu GBA i GLM z OSP Wêgierska Górka i przeprowadzeniu rozpoznania sytuacji, przyst±piono do dzia³añ, polegaj±cych na udro¿nieniu nagromadzonych zanieczyszczeñ przy wlotach do przepustu, za pomoc± bosaka ciê¿kiego i sztychówek.

41
4 czerwiec -Przepust pod drog±.

4.06.2011 o 16.31 zostali¶my poinformowani przez PSK w ¯ywcu o niedro¿nym przepu¶cie pod drog± na ul. Fabrycznej w Wêgierskiej Górce, po przybyciu na miejsce zastêpu ustalono, ¿e przyczyn± niedro¿no¶ci by³o nagromadzenie ró¿nego rodzaju odpadów na siatce, która znajdowa³a siê przed wlotem do przepustu. Dzia³ania polega³y na usuniêciu siatki i nagromadzonych zanieczyszczeñ z wlotu do przepustu. Na miejsce zdarzenia uda³y siê zastêpy GBA i GLM z OSP Wêgierska Górka.

40
4 czerwiec - Po¿ar budynku gospodarczego

W sobotê, 4.06, o godzinie 15.25, w ca³ej Gminie Wêgierska Górka zawy³y syreny. Jednostki zosta³y zaalarmowane i zadysponowane przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, do po¿aru budynku gospodarczego w miejscowo¶ci Ciêcina przy ulicy ¦w. Katarzyny. Na miejsce udali¶my siê dwoma samochodami GBA i GLM. Po¿ar powsta³ w wyniku uderzenia pioruna, w tym czasie nad miejscowo¶ci± przechodzi³a gwa³towna burza. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê, ¿e po¿arem zosta³a objêta znaczna czê¶æ budynku. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 4 pr±dów wody w natarciu na pal±cy siê obiekt oraz jeden w obronie budynku mieszkalnego który znajdowa³ siê obok. Po st³umieniu p³omieni przyst±piono do dok³adnego przelania s³omy oraz siana, a nastêpnie na rozbiórce spalonej czê¶ci dachowej. Spaleniu uleg³ ca³y budynek gospodarczy. Gospodarze obiektu przed przybyciem Stra¿y Po¿arnej ewakuowali zwierzêta oraz sprzêt rolniczy. Na miejscu zdarzenia zadysponowano: OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec, policjê oraz pogotowie energetyczne. Galeria zdjêæ tutaj.

39
21 maj - Zanieczyszczone ujecie wody pitnej.

W sobotê, 21.05, o godzinie 16.51, zostali¶my zaalarmowani i zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, do zanieczyszczonych zbiorników wody pitnej w Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielona Górna. Po przybyciu na miejsce, zastêpem GBA i GLM, przyst±piono do rozpoznania sytuacji zdarzenia. Pod wp³ywem nadmiernych opadów, zanieczyszczeniu uleg³y trzy zbiorniki, jeden o pojemno¶ci 30 m3 i dwa po 15 m3. Po rozpoznaniu przyst±piono do wypompowywania wody za pomoc± spalinowej i elektrycznej pompy szlamowej. W miêdzyczasie na miejsce zdarzenia przyby³ zastêp stra¿aków z OSP Przybêdza, którzy udali siê na sprawdzenie sytuacji, w znajduj±cym siê w lesie kolejnym zbiorniku wody pitnej. Jednak ze wzglêdu na brak wystêpowania jakiegokolwiek zagro¿enia udali siê z powrotem do remizy.

38
13 maj - Po¿ar ga³êzi w lesie.

W dniu 13.05.2011, oko³o godziny 18:00 wp³ynê³o zg³oszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania w ¯ywcu o p³on±cych ga³êziach w lesie na terenie Wêgierskiej Górki, pozostawionych bez dozoru. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Wêgierska Górka samochodem GLM i OSP Ciêcina SLRr. Osoba zg³aszaj±ca oczekiwa³a na pierwszy przyby³y zastêp stra¿y, po czym skierowa³a nas bezpo¶rednio do miejsca zdarzenia. Rze¼ba terenu i du¿a wilgotno¶æ pod³o¿a, uniemo¿liwi³a bezpo¶redni dojazd samochodami do miejsca po¿aru. Stra¿acy musieli przej¶æ oko³o 1 km pieszo, zabieraj±c ze sob± podrêczny sprzêt ga¶niczy w postaci hydronetek plecakowych, t³umic oraz ³opat i kilofów. Dzia³ania polega³y na ugaszeniu p³on±cych ga³êzi, przegrzebaniu ca³ego obszaru po¿aru i ponownym przelaniu. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 1,5 godziny.

37
12 maj - Poszukiwania zaginionego dziecka.

W dniu 12.05.2011 roku, o godz. 19:50 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do poszukiwañ 13-letniego dziecka. Poszukiwania zakoñczono, dziecko odnalaz³o siê. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka GBA oraz GLM, OSP Ciêcina SLRr, JRG ¯ywiec SLRr oraz Policja.

36
10 maj - Niebezpiecznie pochylone drzewa.

W dniu 10.05.2011 roku, o godz. 17:00, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do niebezpiecznie pochylonych drzew na ul. Zielonej. Na miejsce udali¶my siê samochodem GLM.

35
2 maj - Zanieczyszczona studnia.

W dniu 2.05.2011 roku, o godz. 15:00, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do zanieczyszczonej studni. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody z zanieczyszczonej studni za pomoc± elektrycznej pompy szlamowej. Na miejsce udali¶my siê samochodem GLM.

34
20 kwietnia - Po¿ar trawy.

W dniu 20.04.2011 roku, o godz. 21:25 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru trawy w Ciêcinie, przy ul. Turystycznej. Po przybyciu na miejsce po¿ar ugaszono t³umicami oraz jednym pr±dem wody w natarciu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Ciêcina GCBA i SLRr oraz OSP Wêgierska Górka GBA i GLM.

33
9 kwiecieñ – Powalone drzewo na liniê wysokiego napiêcia.

W dniu 9.04.2011 roku, o godz. 0.24, Stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do powalonego drzewa na ulicy Obroñców Wêgierskiej Górki. Po przybyciu na miejsce okaza³o siê, ¿e powalone drzewo zerwa³o liniê wysokiego napiêcia która spadaj±c spowodowa³a po¿ar ok. 0,5 ha suchej trawy. Dzia³ania stra¿y rozpoczê³y siê od ca³kowitej blokady drogi i zabezpieczeniu terenu dzia³añ, gdzie znajdowa³y siê zerwane druty wysokiego napiêcia, jednocze¶nie przyst±piono do gaszenia suchej trawy. Kolejny podmuch silnego wiatru podczas dzia³añ zerwa³ znaczn± czê¶æ pokrycia dachu na budynku gospodarczym, znajduj±cym siê od terenu akcji w odleg³o¶ci ok. 50 metrów. Na miejsce zadysponowano pogotowie energetyczne i policjê, która zajê³a siê ustaleniem to¿samo¶ci w³a¶ciciela obiektu. Po ugaszeniu po¿aru i usuniêciu powalonego drzewa z jezdni, przyst±piono do zabezpieczenia zerwanych elementów pokrycia dachowego. Dzia³ania zakoñczono o godz. 3:00. Na miejsce zadysponowano: OSP Wêgierska Górka GBA, OSP Ciêcina GCBA, Pogotowie energetyczne, Policja.

32
5 kwiecieñ - Po¿ar sadzy w kominie.

W dniu 5 kwietnia 2011 roku, oko³o godziny 21.16 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce na ul. Zielonej. Po przyje¼dzie na miejsce przyst±piono do gaszenia pal±cej siê sadzy w kominie. Dzia³ania polega³y na za³o¿eniu sita kominowego, ugaszeniu komina za pomoc± piasku, przeczyszczeniu oraz na przewietrzeniu pomieszczeñ w budynku. Na miejsce zadysponowano: GBA OSP Wêgierska Górka.

31
3 kwiecieñ - Po¿ar trawy.

W dniu 3.04.2011 roku, o godz. 11:10 zostali¶my zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu do po¿aru trawy w Wêgierskiej Gorce, przy ul. Granicznej. Po przybyciu na miejsce po¿ar ugaszono t³umicami oraz jednym pr±dem wody w natarciu. Na miejsce zdarzenia uda³ siê zastêp GLM.

30
2 kwiecieñ - Po¿ar trawy.

W dniu 2.04.2011 roku, o godz. 20:40 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic.

29
31 marzec - Po¿ar trawy ¯abnica.

W dniu 31.03.2011r. o godzinie 22:05 zostali¶my zadysponowani do po¿aru trawy w miejscowo¶ci ¯abnica. Przyby³a na miejsce jednostka OSP ¯abnica po rozpoznaniu poprosi³a Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o wsparcie, na miejsce zadysponowano kolejne dwie jednostki: OSP Wêgierska Górka oraz OSP Cisiec. Pal±c± siê trawê, stra¿acy ugasili za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego, w postaci t³umic.

28
31 marzec - Po¿ar trawy w ¯abnicy - P³one.

W dniu 31.03.2011r. o godzinie 12:25 zostali¶my zadysponowani do po¿aru trawy w miejscowo¶ci ¯abnica - P³one. Po przybyciu na miejsce jednostek OSP zosta³ podany jeden pr±d wody, w obronie dwóch domków letniskowych, z samochodu GBA. Pal±c± siê trawê, stra¿acy z zadysponowanych jednostek, ugasili za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego, w postaci t³umic oraz hydronetek plecakowych. Spaleniu uleg³o: 1.5 hektara suchej trawy oraz nadpaleniu uleg³o drewniane ogrodzenie. Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu na miejsce zadysponowa³o: OSP ¯abnica GBA i SLRr, OSP Wêgierska Górka GBA, OSP Cisiec GBA.

27
31 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 31.03.2011 roku, o godz. 9:06 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce przy ulicy Zielonej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego t³umic oraz hydronetek plecakowych. W dzia³aniach udzia³ bra³y jednostki: OSP Wêgierska Górka GBA i GLM oraz OSP Ciêcina SLRr.

26
30 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 30.03.2011 roku, o godz. 22:00 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w ¯abnicy przy ul. Rowerowej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic. Na miejsce zadysponowano OSP Cisiec GBA i SLRr oraz OSP Wêgierska Górka GBA.

25
30 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 30.03.2011 roku, o godz. 21:28 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic. Na miejsce zadysponowano OSP Cisiec GBA i SLRr oraz OSP Wêgierska Górka GBA.

24
29 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 29.03.2011 roku, o godz. 20:37 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w ¯abnicy przy ul. Rowerowej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic oraz pr±du wody ze samochodu GLM. Na miejsce uda³y siê dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka GBA i GLM.

23
26 marzec - Niebezpiecznie pochylone drzewo.

W dniu 26.03.2011 roku, o godz. 9:25, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do niebezpiecznie pochylonego drzewa na o¶. Wyzwolenia. Z pomoc± na miejsce przyby³ samochód z Jednostki Ratowniczo-Ga¶niczej w ¯ywcu SHD-25

22
25 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 25.03.2011 roku, o godz. 21:48 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu przy ul. Widokowej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic oraz pr±du wody ze samochodu GLM. W dzia³aniach udzia³ bra³y jednostki: OSP Cisiec GBA i SLRr, OSP Wêgierska Górka GBA i GLM.

21
23 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 23.03.2011 roku, o godz. 13:20 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciêcinie. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic oraz pr±du wody ze samochodu GLM. W dzia³aniach udzia³ bra³y jednostki: OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka.

20
14 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 14.03.2011 roku, o godz. 17:23, zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy, w Wêgierskiej Górce. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic oraz pr±du wody. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka GBA i GLM.

19
14 marzec - Niebezpiecznie pochylone drzewo.

W dniu 14.03.2011 roku, o godz. 15:10, stra¿acy z OSP Wêgierska Górka udali siê do niebezpiecznie pochylonego drzewa na ul. Nad So³±. Z pomoc± na miejsce przyby³ samochód z Jednostki Ratowniczo-Ga¶niczej w ¯ywcu SHD-25

18
14 marzec - Po¿ar trawy na nasypie kolejowym.

W dniu 14.03.2011 roku, o godz. 9:24, zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, o po¿arze trawy na nasypie kolejowym w Wêgierskiej Górce, przy ul. Granicznej. Po przybyciu na miejsce po¿ar ugaszono jednym pr±dem wody w natarciu. Udzia³ GLM VW-T4 OSP Wêgierska Górka.

17
13 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 13.03.2011 roku, o godz. 21:56 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu przy ulicy Polnej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic oraz pr±du wody. W dzia³aniach udzia³ bra³y jednostki: OSP Cisiec GBA i SLRr, OSP Wêgierska Górka GBA i GLM.

16
13 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 13.03.2011r. o godzinie 20:17 zostali¶my zadysponowani do po¿aru trawy w miejscowo¶ci Cisiec. Pal±c± siê trawê, stra¿acy z zadysponowanych jednostek, ugasili za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego, w postaci t³umic. Spaleniu uleg³o oko³o 2 hektarów suchej trawy. Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu na miejsce zadysponowa³o: OSP Cisiec GBA, OSP Wêgierska Górka GLM.

15
13 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 13.03.2011r. o godzinie 17:40 zostali¶my zadysponowani do po¿aru trawy w miejscowo¶ci Cisiec . Pal±c± siê trawê, stra¿acy z zadysponowanych jednostek, ugasili za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego, w postaci t³umic. Spaleniu uleg³o oko³o 2 hektarów suchej trawy. Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu na miejsce zadysponowa³o: OSP Cisiec GBA i SLRr, OSP Wêgierska Górka GBA i GLM, OSP Ciêcina GCBA.

14
12 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 12 marca 2011 roku, oko³o godziny 15.55 zostali¶my powiadomieni o po¿arze trawy w Wêgierskiej Górce. Po przyje¼dzie na miejsce dwóch zastêpów GBA i GLM OSP Wêgierska Górka, po¿ar zosta³ ugaszony za pomoc± t³umic.

13
12 marzec - Po¿ar sadzy w kominie.

W dniu 12 marca 2011 roku, oko³o godziny 8.25 zostali¶my powiadomieni o po¿arze sadzy w kominie w Ciscu na ul. Wspólnej. Po przyje¼dzie na miejsce przyst±piono do gaszenia pal±cej siê sadzy w kominie Dzia³ania polega³y na za³o¿eniu sita kominowego, ugaszeniu komina za pomoc± piasku oraz jego przeczyszczeniu. Na miejsce zadysponowano: OSP Cisiec, OSP Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.

12
12 marzec - Plama oleju ul. Zielona.

W dniu 12 marzec o godzinie 8:10 dosz³o do kolizji dwóch samochodów osobowych na drodze S69 w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania polega³y na neutralizacji p³ynów eksploatacyjnych oraz usuniêciu z drogi elementów karoserii. Na miejsce uda³ siê zastêp GBA STAR 244.

11
9 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 9.03.2011 roku, o godz. 20:18 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciscu przy ulicy Polnej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic oraz pr±du wody. W dzia³aniach udzia³ bra³y jednostki: OSP Cisiec, OSP Wêgierska Górka.

10
9 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 9.03.2011 roku, o godz. 19:05 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w Ciêcinie przy ulicy Górskiej. Po przybyciu na miejsce, po¿ar ugaszono za pomoc± t³umic. W dzia³aniach udzia³ bra³y jednostki: OSP Ciêcina, OSP Wêgierska Górka.

9
9 marzec - Po¿ar trawy i m³odnika.

W dniu 9.03.2011r. o godzinie 14:45 zostali¶my zadysponowani do po¿aru trawy i m³odnika w miejscowo¶ci Cisiec. Po przybyciu na miejsce GBA oraz GLM OSP Wêgierska Górka zosta³ podany jeden pr±d wody, w natarciu, z samochodu GLM VW- T4 na objêty po¿arem m³odnik. Pal±c± siê trawê, stra¿acy z zadysponowanych jednostek, ugasili za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego, w postaci t³umic. Spaleniu uleg³o: 1 hektar suchej trawy oraz 5 arów m³odnika. Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu na miejsce zadysponowa³o: OSP Cisiec GBA i SLRr, OSP Wêgierska Górka GBA i GLM, OSP Ciêcina GCBA. Galeria zdjêæ tutaj.

8
8 marzec - Po¿ar trawy na nasypie kolejowym.

W dniu 8.03.2011 roku, o godz. 19:41 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy na nasypie kolejowym w Wêgierskiej Górce, przy ul. Wyzwolenia. Po przybyciu na miejsce po¿ar ugaszono jednym pr±dem wody w natarciu. Udzia³ GLM VW-T4 OSP Wêgierska Górka.

7
8 marzec - Po¿ar trawy.

W dniu 8.03.2011 roku, o godz. 18:05 zostali¶my zaalarmowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu o po¿arze trawy w ¯abnicy. Po przybyciu na miejsce po¿ar ugaszono t³umicami oraz jednym pr±dem wody w natarciu. W dzia³aniach udzia³ bra³y jednostki: OSP ¯abnica, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec.

6
1 marzec - Wypadek samochodowy.

W dniu 1 marca, o godzinie 16.11 dosz³o do zderzenia dwóch pojazdów na ul. Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce. W kolizji wziê³y udzia³ samochody osobowe, volkswagen golf i audi. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów oraz zakrêceniu instalacji gazowej w samochodzie volkswagen. Nastêpnie przyst±piono do neutralizacji p³ynów eksploatacyjnych oraz usuniêciu z drogi uszkodzonych pojazdów i elementów karoserii.
W wyniku wypadku poszkodowana zosta³a 1 osoba znajduj±ca siê w samochodzie osobowym volkswagen golf. Osoba ta zosta³a zaopatrzona medycznie przez zespó³ pogotowia ratunkowego, a nastêpnie przewieziona do Szpitala Powiatowego w ¯ywcu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Pogotowie Ratunkowe, Policjê. Galeria

5
4 luty - Po¿ar przy³±cza na budynku.

4 lutego 2011, o godzinie 18.47, Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu zaalarmowa³o nasz± jednostkê do po¿aru przy³±cza na budynku mieszkalnym w Wêgierskiej Górce przy ul. 3 Maja. Po doje¼dzie na miejsce naszego zastêpu GBA star 244, zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz udzielono pomocy przyby³emu na miejsce pogotowiu energetycznemu. Zadysponowano: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec oraz pogotowie energetyczne.

4
30 styczeñ - Zabezpieczenie imprezy.

30 stycznia 2011, o godzinie 9.30 zastêp GLM uda³ siê na zabezpieczenie imprezy, na pro¶bê organizatorów.

3
27 styczeñ - Po¿ar budynku gospodarczego.

27 Stycznia 2011, o godzinie 15.00 Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu zaalarmowa³o nasz± jednostkê do po¿aru budynku gospodarczego w Ciscu na ul. Tynionki. Po¿ar zosta³ opanowany przez OSP Cisiec, przed przybyciem pozosta³ych jednostek. Dzia³ania polega³y na podaniu jednego pr±du wody do wnêtrza budynku, wyrzuceniu nadpalonej s³omy i przelaniu jej oraz rozebraniu nadpalonego stropu. W dzia³aniach bra³y udzia³ si³y i ¶rodki z ca³ej gminy Wêgierska Górka oraz JRG ¯ywiec.
2
25 styczeñ - Po¿ar zasobnika na trociny.

25 Stycznia 2011 roku, o godzinie 11.35, nasza jednostka zosta³a zadysponowana przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w ¯ywcu, do po¿aru zasobnika na trociny, bêd±cego w³asno¶ci± tartaku w ¯abnicy. Po doje¼dzie na miejsce naszego zastêpu, podano jeden pr±d wody do wnêtrza zasobnika. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP ¯abnica, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec.
1
9 styczeñ - Zabezpieczenie imprezy.

9 Stycznia 2011 roku, o godzinie 13:45, zastêp z naszej jednostki bra³ udzia³ w pomocy w organizowaniu i zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym, na terenie naszej gminy, XIX Fina³u Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. Impreza odbywa³a siê na hali widowiskowo-sportowej mieszcz±cej siê na os. XX-lecia w Wêgierskiej Górce.Po¿ary
Miejscowe zagro¿enia
Alarmy fa³szywe
36
42
1

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,694,213 unikalne wizyty