Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:65
Wczoraj:477
W tym tygodniu:10,562
W tym miesiącu:12,364
W tym roku:0
gości
statystyka

Numer 112Numer 112 dzia³a poprawnie na terenie ca³ego kraju! W Polsce po³±czenia alarmowe 112 s± odbierane przez Stra¿ Po¿arn± i Policjê. Zachowane pozostaj± numery 997 - Policja, 998 - Stra¿ Po¿arna, 999 - Pogotowie Ratunkowe.Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowi±zuj±cym na terenie ca³ej Unii Europejskiej. Numer 112 s³u¿y do powiadamiania w sytuacjach zagro¿enia zdrowia, ¿ycia lub mienia.
Przydatne adresy:

www.112.gov.pl- informacje o podejmowanych w Polsce dzia³aniach dotycz±cych funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem.

www.ec.europa.eu/112 - strona Komisji Europejskiej prezentuj±ca aktualne informacje dotycz±ce dzia³ania Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/home/index_pl.htm - wersja dla dzieci z mo¿liwo¶ci± wyboru jêzyka polskiego.
Wygenerowano w sekund: 0.03
5,525,321 unikalne wizyty