Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:53
Wczoraj:477
W tym tygodniu:10,550
W tym miesiącu:12,352
W tym roku:0
gości
statystyka

Poradnik dla dzieciWiem, ¿e uwielbiasz p³ywaæ.
Musisz jednak wiedzieæ, ¿e nie ka¿de miejsce nadaje siê do k±pieli. Woda czêsto kryje ró¿ne przedmioty le¿±ce na dnie, a które mog± siê staæ przyczyn± trwa³ego kalectwa, kiedy po skoku do wody uderzysz w nie np. g³ow±. Korzystaj tylko z wyznaczonych k±pielisk pod opiek± doros³ych!
Gra w pi³kê jest ¶wietn± zabaw±.


Je¿eli bawisz siê zbyt blisko drogi, mo¿esz ulec gro¼nemu wypadkowi, a jednocze¶nie mo¿esz byæ przyczyn± wypadku, kiedy kierowca straci panowanie nad kierownic± omijaj±c ciebie wbiegaj±cego na jezdniê za pi³k±.
Wypalanie traw, nie jest najm±drzejszym sposobem spêdzania wolnego czasu.
Nie wiem czy wiesz, ¿e oprócz zagro¿enia po¿arowego jakie stwarzasz podpalaj±c such± trawê, niszczysz organizmy ¿yj±ce tu¿ pod ziemi±.
Petardy nie s± zabawkami i nie powinny siê znale¼æ w twoich rêkach.
Wybuchaj±c nagle mog± spowodowaæ powa¿ne oparzenia r±k i twarzy. Mo¿esz nawet straciæ wzrok. Nie pozwól siê namówiæ kolegom i sklepy z petardami oraz sztucznymi ogniami omijaj z daleka.
Trzepak nie jest najlepszym miejscem do zabawy.
My¶lê, ¿e takie wspania³e fiko³ki bezpieczniej jest wykonywaæ na sali gimnastycznej pod opiek± nauczyciela wychowania fizycznego. Upadek z trzepaka mo¿e zakoñczyæ siê bardzo bolesnymi st³uczeniami, a nawet z³amaniami r±k i nóg. Pamiêtaj o tym podczas swoich zabaw.
Jazda na rolkach dostarcza wielu wra¿eñ.
Pamiêtaj, by uprawiaæ ten sport w kasku i ochraniaczach na nadgarstki i kolana. Nie szusuj po ulicy miêdzy samochodami, ale po wyznaczonych alejkach i chodnikach.
Na pewno drzemie w tobie dusza odkrywcy.
Lubisz kopaæ w ziemi i wydobywaæ z niej ró¿ne ciekawe rzeczy. Nie wszystkie jednak przedmioty które wykopiesz s± bezpieczne. Czêsto pod ziemi± drzemi± pozosta³o¶ci po wojnie - granaty i ró¿nego rodzaju pociski. By nie zrobi³y nikomu krzywdy, musz± siê nimi zaj±æ fachowcy. Pamiêtaj! Nigdy nie wyci±gaj samodzielnie z ziemi podejrzanych przedmiotów, nie próbuj ich rozbieraæ i pod ¿adnym pozorem nie wrzucaj do ognia. Wybuch mo¿e spowodowaæ twoj± ¶mieræ lub trwa³e kalectwo. Gdy znajdziesz przedmiot przypominaj±cy granat lub jakikolwiek pocisk nie dotykaj go! Zawiadom doros³ych.
Lekarstwa maj± ró¿n± postaæ.
Czasami wygl±daj± jak kolorowe cukierki, jednak niew³a¶ciwie stosowane mog± byæ bardzo niebezpieczne dla twojego organizmu. Gdy poczujesz siê ¼le, nie próbuj leczyæ siê sam. Powiedz o tym doros³ym, którzy na pewno pójd± z tob± do lekarza i to on zdecyduje jaki lek powiniene¶ przyjmowaæ. Pamiêtaj, ¿e lekarstwa stosowane niew³a¶ciwie mog± odnie¶æ zupe³nie inny skutek do zamierzonego, a czasami doprowadziæ nawet do ¶mierci.
Istniej± substancje, które wdychane przez d³u¿szy czas powoduj± trwa³e uszkodzenie organizmu.
Do takich nale¿± kleje. Kleje biurowe u¿ywane na codzieñ do klejenia papieru nie zawieraj± niebezpiecznych substancji. Jednak kleje do drewna, skóry itp. jak np. butapren nios± ze sob± niebezpieczeñstwo. Pamiêtaj, nie daj siê namówiæ kolegom i nie w±chaj ¿adnych substancji niewiadomego pochodzenia.
Na pewno wiesz o tym, ¿e istniej± takie substancje, które bardzo ³atwo siê zapalaj±.
Kontakt z nimi jest niebezpieczny. Zaprószenie ognia w pobli¿u ich sk³adowania, mo¿e spowodowaæ wybuch. Bawi±c siê, unikaj miejsc, gdzie le¿± beczki, puszki i pojemniki niewiadomego pochodzenia, nie tylko ze wzglêdu na ³atwozapalne ale równie¿ truj±ce substancje, które mog± siê w nich znajdowaæ. Przede wszystkim jednak nie baw siê zapa³kami.
Lubisz je¼dziæ na ³y¿wach, prawda?!
Uprawiaj ten wspania³y sport w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Unikaj sadzawek, stawów, jezior i rzek. Je¿eli w twojej miejscowo¶ci nie ma sztucznego lodowiska, upewnij siê, ¿e lód po którym masz zamiar siê ¶lizgaæ zosta³ sprawdzony przez doros³ych i nie kryje przykrych niespodzianek (przerêbla, zbyt cienkiej tafli lodowej).
Przedmioty spadaj±ce z du¿ej wysoko¶ci s± zagro¿eniem dla przechodniów.
Dlatego nie wolno niczego wyrzucaæ przez okno. To co Tobie wydaje siê dobr± zabaw± mo¿e byæ przyczyn± gro¼nego wypadku.
W domu u¿ywa siê wielu substancji chemicznych.
S³u¿± one do utrzymania czysto¶ci w kuchni lub ³azience. Nie wolno ich w ¿adnym wypadku piæ! Gdy jednak kto¶ z Twojego m³odszego rodzeñstwa przez pomy³kê wypije truj±c± substancjê, natychmiast powiadom rodziców i zadzwoñ na pogotowie ratunkowe pod numer alarmowy 999 lub do stra¿y po¿arnej – 998. Pamiêtaj! Nie wolno podawaæ w takim przypadku niczego do picia! Zabezpiecz substancjê, która zosta³a spo¿yta i poka¿ j± lekarzowi. Pomo¿e to w szybkim podjêciu w³a¶ciwego leczenia.
Jedn± z ulubionych zabaw dzieci i m³odzie¿y jest je¿d¿enie na rolkach lub ³y¿wach.
Bywa, ¿e zabawy te koñcz± siê z³amaniem, zwichniêciem b±d¼ skrêceniem nogi. Kiedy wiêc zauwa¿ysz, ¿e które¶ z dzieci przewróci³o siê i ma k³opoty z poruszaniem siê, zdejmij mu z nóg buty i ods³oñ miejsce urazu. Zobacz, czy nie dosz³o do rozciêcia skóry. W razie mocno krwawi±cej rany, nie podno¶ poszkodowanego. Je¿eli takiej rany nie ma, popro¶ kogo¶ o pomoc w celu unieruchomienia nogi i szybko powiadom osoby doros³e.
Gdy zauwa¿ysz u kolegi lub kole¿anki krwotok z nosa nie panikuj!
Do chwili nadej¶cia kogo¶ z doros³ych popro¶ tak± osobê, aby usiad³a i wyczy¶ci³a nos, tak jak to robi siê przy katarze. Nastêpnie pochyl jej g³owê do przodu, aby unikn±æ mo¿liwo¶ci zad³awienia siê krwi±. Na czo³o krwawi±cego przy³ó¿ zmoczony zimn± wod± ok³ad. Przygotuj ma³e tamponiki z chusteczki higienicznej i pomó¿ umie¶ciæ je w krwawi±cym nosie.
Je¿eli kto¶ z Twoich rówie¶ników oparzy siê,
troskliwie zaopiekuj siê poszkodowanym, a miejsce poparzenia och³od¼ natychmiast strumieniem zimnej, bie¿±cej wody. Czynno¶æ ta powinna trwaæ oko³o 20 minut lub do momentu, kiedy oparzony przestanie odczuwaæ ból. Tak¿e i w tym przypadku powiniene¶ szybko powiadomiæ doros³ych.
Jesieñ i zima to pory roku, kiedy bardzo ³atwo o przemoczenie i wych³odzenie organizmu.
Dlatego te¿, gdy zdarzy siê taka sytuacja nale¿y przede wszystkim zdj±æ mokre rzeczy i osuszyæ cia³o, szybko za³o¿yæ na nie suche ubranie lub okryæ je ciep³ym kocem. Je¿eli jest to mo¿liwe, daj do wypicia ciep³y napój na przyk³ad herbatê.
Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e kto¶ w Twoim otoczeniu zas³abnie.
U³ó¿ tak± osobê wygodnie na ziemi, opieraj±c jej uniesione nogi na podwy¿szeniu. Sprawd¼ te¿ czy równomiernie oddycha. Taka pozycja pomo¿e w lepszym dop³ywie tlenu do mózgu. Pamiêtaj, je¿eli sta³o siê to w zamkniêtym pomieszczeniu, otwórz szeroko okno, aby nap³ynê³o do niego ¶wie¿e powietrze. Szybko powiadom doros³ych.
Podczas burzy lub wichury nie szukaj schronienia pod wysokimi drzewami, zw³aszcza tymi rosn±cymi w odosobnieniu, czy na wzniesieniach, poniewa¿ spadaj±ce ga³êzie lub wy³adowania atmosferyczne - pioruny mog± byæ zagro¿eniem dla twojego zdrowia, a nawet ¿ycia!
Nie u¿ywaj podczas burzy telefonu komórkowego.
Dla w³asnego bezpieczeñstwa wy³±cz go! Je¿eli znajdujesz siê w terenie zabudowanym odejd¼ od metalowych obiektów takich jak siatki ogrodzeniowe, s³upy energetyczne lub maszty i jak najszybciej ukryj siê w najbli¿szym budynku. Gdy natomiast burza zasta³a ciê w terenie otwartym, nie staraj siê przed ni± uciec.
Nie biegnij!
Oddal siê ma³ymi krokami od wysokich drzew i poszukaj schronienia na obni¿onym terenie (w±wóz, dolina).
Przykucnij i spokojnie przeczekaj nawa³nicê.
Je¿eli jeste¶ w z innymi dzieæmi powinni¶cie siê rozdzieliæ na mniejsze grupy. Pamiêtaj! Odleg³o¶æ burzy do miejsca, w którym siê znajdujesz, oblicza siê mno¿±c liczbê sekund, jaka up³ynê³a od ujrzenia b³yskawicy, do momentu us³yszenia grzmotu przez 330.

Po¿ary w kuchni,
z uwagi na znajduj±ce siê w niej urz±dzenia gazowe i elektryczne, zdarzaj± siê czêsto. Pamiêtaj wiêc, ¿e do ugaszenia ognia powsta³ego wskutek zwarcia w przewodach elektrycznych lub pal±cego siê t³uszczu na kuchence gazowej, w ¿adnym wypadku nie u¿ywaj wody. W pierwszym przypadku pamiêtaj o od³±czeniu wtyczki przewodu z gniazdka. Uga¶ po¿ar sol± kuchenn± lub sod± do pieczenia. Je¿eli za¶ ogieñ jest niedu¿y i pali siê tylko na patelni mo¿esz go ugasiæ przykrywaj±c naczynie. Zrób to jednak bardzo ostro¿nie!Nigdy nie podchod¼ do nieznanych ci psów,
przywi±zanych do ³añcucha, b±d¼ znajduj±cych siê na ogrodzonym terenie.
Musisz mieæ siê na baczno¶ci, gdy pies na ciebie szczeka
,
warczy i pokazuje zêby, ma uszy p³asko po³o¿one po sobie, sztywne nogi, uniesiony ogon i zje¿on± sier¶æ. Nie krzycz w jego kierunku,
lecz stanowczym tonem powiedz „NIE" i zachowuj siê tak, jakby¶ siê go nie ba³.
Nie wpatruj siê w oczy psa
, nie odwracaj siê do niego ty³em i nie uciekaj. Nie wsuwaj r±k przez ogrodzenie, za którym jest pies, aby je pow±cha³.
W przypadku ugryzienia natychmiast powiadom o tym doros³ych
.
Przez 10 - 15 minut ranê przemywaj letni± bie¿±c± wod± lub zdezynfekuj j± wod± utlenion±. Nastêpnie udaj siê do lekarza. Zapamiêtaj jak wygl±da³ pies
i w jakim kierunku odszed³. Zwierze musi byæ odnalezione i poddane obserwacji, w celu zbadania na w¶ciekliznê.

Osy, pszczo³y i szerszenie s± szczególnie niebezpieczne w pobli¿u swoich gniazd.
Dlatego nie wolno do nich siê zbli¿aæ lub ich niszczyæ. Gdy owady ciê zaatakuj±, unikaj gwa³townych ruchów.
Je¿eli to mo¿liwe poszukaj schronienia w ciemnym pomieszczeniu.
Po u¿±dleniu natychmiast powiadom o tym doros³ych. Pszczo³y w odró¿nieniu od os i szerszeni, które mog± ¿±dliæ wielokrotnie, zostawiaj± w miejscu u¿±dlenia ¿±d³o. Nie próbuj samemu go usun±æ, poniewa¿ mo¿esz uszkodziæ znajduj±cy siê na jego koñcu pêcherzyk jadowy. Gdy ¿±d³a nie ma, w celu zmniejszenia bólu i obrzêku, przy³ó¿ zimny ok³ad, przetrzyj bol±ce miejsce octem lub plastrem cebuli. W przypadku u¿±dlenia w szyjê lub jamê ustn± przep³ucz usta roztworem soli kuchennej. Nie drap miejsca u¿±dlenia!.

Je¿eli zgubi³e¶ siê, nie próbuj na w³asna rêkê odnale¼æ miejsca, z którego rozpocz±³e¶ wêdrówkê po lesie.
Nie denerwuj siê i nie p³acz.
Wybierz sobie drzewo - przyjaciela, do którego siê przytul. Gdy poczujesz siê pewniej, pomó¿ doros³ym odnale¼æ siebie. W tym celu, ozdób jak „choinkê" ma³e drzewka i krzaki rosn±ce w okolicy, gdzie siê znajdujesz. Powieszone na nich ró¿ne przedmioty, bêd± sygna³em dla poszukuj±cych, ¿e jeste¶ w pobli¿u. Wykonaj na ca³ej szeroko¶ci le¶nych ¶cie¿ek znaki „STOP" poprzez równolegle u³o¿enie na nich trzech ga³êzi, b±d¼ trzech linii wykonanych z kamieni, szyszek lub patyków. Po ich zrobieniu nie odchod¼ w inne miejsce! Pamiêtaj! Wa¿ne jest, aby¶ utrzymywa³ ciep³o swojego cia³a.
Unikaj kontaktu z zimn± ziemi±!
Z suchych ga³±zek lub trawy zrób pod³ogê, na której bêdziesz móg³ odpocz±æ, a z wiêkszych ga³êzi niedu¿y sza³as chroni±cy ciê od wiatru. Je¿eli znajdujesz siê w okolicach le¶nej polany lub skraju lasu nie oddalaj siê od nich, poniewa¿ dla poszukuj±cych ciê z powietrza, w³a¶nie w takich miejscach bêdziesz najbardziej widoczny.

Je¿eli zauwa¿ysz ogieñ w swoim domu,
natychmiast powiadom o tym fakcie znajduj±ce siê w nim osoby doros³e. Gdy ich nie ma, nie podejmuj sam próby ugaszenia po¿aru, bo mo¿esz ulec poparzeniu lub w zale¿no¶ci od przyczyny jego powstania pora¿eniu pr±dem elektrycznym.
O ile to mo¿liwe, zadzwoñ pod numer alarmowy stra¿y po¿arnej 998,
podaj dok³adny adres zamieszkania, imiê i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.
Nastêpnie, jak najszybciej wyjd¼ z mieszkania i powiadom o po¿arze s±siadów.
Je¿eli natomiast po¿ar zaskoczy ciê, i jego rozmiar bêdzie du¿y, bezzw³ocznie skieruj siê do wyj¶cia. Uczyñ to przesuwaj±c siê do drzwi na czworakach. Uchroni ciê to od szkodliwego dymu i wysokiej temperatury, które skupiaj± siê w górnych partiach pomieszczenia. Do twarzy przy³ó¿ zmoczony wod± rêcznik.
W ¿adnym wypadku nie chowaj siê w szafach, zakamarkach, za firanami lub zas³onami.
Nie uchroni ciê to od ognia, a ratownikom utrudni odnalezienie ciebie. Nie otwieraj okien! Powietrze z zewn±trz spowoduje, ¿e wzro¶nie intensywno¶æ po¿aru.


Wygenerowano w sekund: 0.02
5,525,307 unikalne wizyty