Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:47
Wczoraj:335
W tym tygodniu:13,303
W tym miesiącu:1,108
W tym roku:0
gości
statystyka

ICE - in case of emergency

ICE - in case of emergency

ICE to skrót od angielskiego zwrotu
"in case of emergency" - "w nag³ym wypadku" zapisane w naszym telefonie komórkowym mog± u³atwiæ udzielanie pomocy ka¿demu z nas.

Ratownicy medyczni, policjanci, stra¿acy i wszyscy, którzy interweniuj± na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj± na trudno¶ci, kiedy musz± skontaktowaæ siê z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
Czêsto dla uratowania ¿ycia, niezbêdny staje siê kontakt z krewnym lub inn± osob±, która mo¿e udzieliæ informacji dotycz±cych przewlek³ych chorób, przyjmowanych leków lub alergii rannego.

JAK TO ZROBIÆ:
W funkcji „Kontakty" naszego telefonu, w polu „Nazwa" lub „Opis" wpisujemy skrót ICE i osobê któr± chcemy, aby jako pierwsz± poinformowa³y s³u¿by ratownicze o zaistnia³ym zdarzeniu.
Potem wpisujemy numer telefonu kontaktowego do tej osoby np.

ICE siostra
599348713

Je¶li osób takich jest kilka mo¿na wpisaæ w sposób uporz±dkowany (ICE1, ICE2 ...) kilka takich kontaktów np.:

ICE1 siostra
599348713

ICE2 marek
599348714

Skrót ICE jest znany przez ratowników prawie na ca³ym ¶wiecie.
Warto pamiêtaæ, ¿e jedyne co trzeba zrobiæ,
to zapisaæ w swojej li¶cie kontaktów skrót ICE, przy numerze osoby,
która mo¿e udzieliæ s³u¿bom ratowniczym informacji na nasz temat.

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,222,523 unikalne wizyty