Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,978
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,465
W tym miesiącu:29,165
W tym roku:0
gości
statystyka

Zdarzenia
Lp.
Data:
Godzina:
Miejsce:
Opis zdarzenia:
5812.12.200913:10Wêgierska GórkaZanieczyszczona studnia. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody z zanieczyszczonej studni za pomoc± pompy szlamowej.
5725.11.200912:40Wêgierska GórkaNiebezpiecznie zwisaj±ce konary drzew nad jezdni±.
5624.11.200919:20Wêgierska Górka
ul. Zielona
Pomoc policji po ¶miertelnym potr±ceniu cz³owieka przez samochód osobowy.
5522.11.200921:50CisiecPo¿ar budynku gospodarczego.
5422.10.200920:30Wêgierska GórkaPo¿ar hali Firmy "B£ACHUT".
Po przybyciu na miejsce zdarzenia po¿arem objêta by³a jedna hala o wymiarach 60 x 40. W pierwszej kolejno¶ci podano 3 pr±dy w natarciu na pal±cy siê obiekt. Przyje¿d¿aj±ce nastêpne samochody ga¶nicze budowa³y linie zasilaj±ce i podawa³y kolejne pr±dy wody w natarciu i obronie s±siedniej hali. W sumie podano 8 pr±dów w natarciu i 4 w obronie. Spaleniu uleg³a hala produkcyjna o warto¶ci oko³o 700 000 z³ bêd±ca w³asno¶ci± Firmy "B£ACHUT" Produkcja Tworzyw Sztucznych wraz z tworzywami sztucznymi o warto¶ci oko³o 200 000 z³, urz±dzenia technologiczne o warto¶ci oko³o 250 000 z³ oraz konstrukcja dachu s±siedniej hali o warto¶ci oko³o 80 000 z³ wraz z materia³em do produkcji lin o warto¶ci oko³o 20 000 z³. Podczas dzia³añ lekkiemu wypadkowi przy pracy uleg³ jeden ze stra¿aków, cz³onek OSP Wêgierska Górka, dozna³ on zerwania torebki stawowej prawej nogi.

Z uwagi na du¿y rozmiar po¿aru zadysponowano ciê¿kie plutony ga¶nicze spoza powiatu. Na miejsce zdarzenia przyby³ Zastêpca Dowódcy JRG ¯ywiec st. asp. Marek Tet³ak, Komendant Powiatowy PSP ¯ywiec bryg. Stanis³aw Kuliñski, nieetatowa grupa operacyjna z KP PSP ¯ywiec m³. bryg. Adam Lach i st. kpt. Ryszard Semik. Ze strony KW PSP Katowice na miejsce zdarzenia przyby³a Grupa Operacyjna w sk³adzie st. kpt. J. ¦losarczyk, asp. P. Kustra. W celu wzmocnienia obsady osobowej PSK ¯ywiec przyby³ Dy¿urny Operacyjny Powiatu asp. sztab. Roberta G³owacz W celu zabezpieczenia powiatu do KP PSP ¯ywiec zadysponowano OSP Miêdzybrodzie ¯ywieckie.

W interwencji udzia³ bra³o: 35 jednostek w tym 157 stra¿aków z JRG ¯ywiec, JRG nr1 Bielsko Bia³a, JRG nr2 Bielsko Bia³a, JRG Cieszyn, JRG Pszczyna, JRG Tychy, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, OSP Radziechowy, OSP Wieprz, OSP Milówka, OSP Nieledwia, OSP Przybêdza, OSP Juszczyna, OSP Rajcza, OSP Miêdzybrodzie Bialskie.
Czas trwania akcji wyniós³ 6 godzin 43 minuty.
Galeria
5322.10.200917:02Wêgierska Górka
ul. Wyzwolenia
Niebezpiecznie zwisaj±ce konary drzew nad jezdni±.
5210.09.20099:15Wêgierska GórkaNiebezpiecznie zwisaj±ce konary drzew.
516.09.200923:10CisiecPo¿ar budynku gospodarczego. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec.
505.09.200915:00Wêgierska GórkaWypadek rowerzysty w górach.
4928.08.200918:30¯abnicaGniazdo szerszeni.
4826.08.200915:20Wêgierska Górka
ul. Ko¶ciuszki
Po¿ar odpadów papy znajduj±cych siê wewn±trz hali. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec.
4724.08.200910:30Wêgierska Górka
ul. Zielona
Zalana piwnica przedszkola. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka.
4620.08.20098:55Wêgierska Górka
ul. Przemys³owa
Pochylone drzewo.
4519.08.200912:55Wêgierska Górka
ul. Zielona
Gniazdo szerszeni.
4417.08.200918:45Wêgierska Górka
ul. Ko¶ciuszki
Powalone drzewo. Galeria
4317.08.200917:15Wêgierska Górka
ul. Pla¿owa
Zabezpieczenie terenu l±dowiska LPR. Galeria
4217.08.200915:03Wêgierska Górka
ul. Przemys³owa
Powalone drzewo.
4111.08.200913:00Wêgierska Górka
ul. Zielona
Zalana piwnica przedszkola. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina.
4007.08.200916:05Wêgierska Górka
ul. Przemys³owa
Po¿ar poddasza hali produkcyjnej-Brixpol. Na miejsce zadysponowano OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec.
3902.08.200920:45RadziechowyGniazdo os.
3801.08.200912:55Wêgierska Górka
ul. Wyzwolenia
Powalone drzewa.
3721.07.200911:18Wêgierska Górka
ul. Kosciuszki
Powalone drzewo.
3618.07.200914:36RadziechowyGniazdo os.
3518.07.200911:36Wêgierska GórkaZabezpieczenie prac spawalniczych.
3417.07.200920:20Wêgierska GórkaGniazdo os.
338.07.200919:30Wêgierska GórkaGniazdo os.
326.07.200919:10PrzybêdzaGniazdo os.
316.06.200911:35Wêgierska GórkaSprawdzenie zg³oszenia.
305.06.200919:30¯abnicaUdro¿nienie przepustu pod drog±.
2925.05.200917:50Wêgierska GórkaNiebezpiecznie pochylone drzewa.
2822.05.200910:00Wêgierska GórkaNiebezpiecznie pochylone drzewa.
2719.05.20099:00Wêgierska GórkaNiebezpiecznie pochylone drzewa.
2613.05.20099:55¯abnicaPo¿ar suchej trawy pod lasem.
2511.05.200919:30PrzybêdzaPlama oleju na odcinku 200m. Galeria
2411.05.200918:25Wêgierska GórkaPowalone drzewo. Galeria
2327.04.200911:45Wêgierska Górka
Pochylone drzewo.
2227.04.20092:25¯abnica
Po¿ar poszycia le¶nego. Po¿ar powsta³ w dwóch oddzia³ach le¶nych tj. 111b,94d. Pierwszy po¿ar spali³ oko³o 0,5 ha poszycia le¶nego oraz oko³o 10 arów 2 metrowego m³odnika. Drugi po¿ar swoim zasiêgiem obj±³ oko³o 0,5 ha poszycia le¶nego oraz 1 ha m³odnika. Na miejsce zadysponowano OSP ¯abnica, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP Milówka, OSP Nieledwia, OSP Radziechowy, OSP Wieprz, OSP Juszczyna, JRG ¯ywiec 2 samochody. Wielkim utrudnieniem by³ silny wiatr i trudno dostêpny teren dla samochodów ga¶niczych. Dzia³ania zakoñczono o 11:30 Galeria
2126.04.200920:25Wêgierska Górka
Po¿ar opon.
2021.04.200913:35Cisiec
Po¿ar poszycia le¶nego.Ogieñ obj±³ oko³o 1 ha powierzchni. Do ugaszenia lasu zu¿yto 24 tysi±ce litrów wody. W interwencji wziê³o udzia³ 5 jednostek stra¿y po¿arnej w tym 26 stra¿aków z Wêgierskiej Górki, ¯abnicy, Ciêciny i ¯ywca. Spaleniu uleg³o 0,5 ha m³odnika jod³owego oraz 0,5 ha poszycia le¶nego.Galeria
1915.04.200918:20Ciêcina
Po¿ar kontenera na ¶mieci.Galeria
1813.04.200920:25¯abnica
Po¿ar trawy.
1712.04.200918:05¯abnica
Po¿ar trawy.
1608.04.200922:22Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
1508.04.200921:28Cisiec
Po¿ar trawy.
1407.04.200921:30Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
1306.04.200917:02Wêgierska Górka
Niebezpiecznie pochylone drzewa.
1205.04.200921:50Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
1105.04.200912:10Cisiec
Po¿ar trawy, na miejsce zadysponowano OSP Cisiec, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica.
1004.04.200921:00Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
923.03.200919:00Wêgierska Górka
Udro¿nienie przepustu pod drog±.
823.03.200918:35Wêgierska Górka
Udro¿nienie przepustu pod drog±.
708.03.200910:20Wêgierska Górka
Powalone drzewo.
608.03.20099:33Cisiec
Powalone drzewo.
508.03.20099:00Wêgierska Górka
Powalone drzewo.
419.02.200910:58Wêgierska Górka
Usuwanie nawisów ¶nie¿nych ze szko³y.
312.02.200918:00Wêgierska Górka
Po¿ar sadzy w kominie.
207.02.200918:00Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.
107.02.200916:02Wêgierska Górka
Po¿ar trawy.

Po¿ary
Miejscowe zagro¿enia
Alarmy fa³szywe
21
36
1

Archiwum
Zdarzenia w roku 2007

Zdarzenia w roku 2008

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,143 unikalne wizyty