Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,965
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,452
W tym miesiącu:29,152
W tym roku:0
gości
statystyka

Historia

Pierwsze zebranie Zarz±du Stra¿y Fabrycznej odby³o siê 24.01.1907 r. Jednostka liczy³a w tym czasie 27 stra¿aków. Pierwszy sztab jednostki tworzyli: Krestian Ludwik, Ska³ka Julian, Egner Norbert.

W 1912 r. komendantem zosta³ Wiktor P³oszek. Stra¿ dysponowa³a ju¿ stra¿nic± mieszcz±c± siê na terenie Odlewni ¯eliwa, która s³u¿y³a stra¿akom do czerwca 2007r.
Do roku 1926 wydarzenia z ¿ycia i dzia³alno¶ci Stra¿y ( w tym zaistnia³e po¿ary i æwiczenia ) notowano w jêzyku niemieckim.
1929 r. Stra¿ bierze udzia³ w uroczysto¶ciach:
17 III - Imieniny Marsza³ka Pi³sudskiego
3 III - Konstytucja 3-go Maja
16 VI - ¶w. Floriana - udekorowanie stra¿aków medalami za s³u¿bê liniow±, w okresie XX - lecia. 1930 - po¿ar krêgielni w ogrodzie gospody. Udzia³ 20 oficerów i 10 stra¿aków. Sp³on±³ ca³y budynek. 27 06. 1930 r.- po¿ar w Ci¶cu Ma³ym. Sp³onê³y 32 budynki mieszkalne i 62 gospodarstwa. 216 osób pozosta³o bez dachu nad g³ow±. Czerwiec 1945 r. - rozpoczêcie dzia³alno¶ci po okresie wojennym. Stan pocz±tkowy 12 a pó¼niej 24 stra¿aków. Æwiczenia obowi±zkowe odbywa³y siê 2 razy w tygodniu. Przy Stra¿y dzia³a³o amatorskie Kó³ko Teatralne, które da³o przedstawienia w Ciêcinie, Milówce i Rajczy. Pó¼niej Kó³ko przejê³y Zwi±zki Zawodowe. Czerwiec 1958 r.
Czerwiec 1959 r.
Lipiec 1960 r. - wielkie powodzie w ca³ym rejonie ¯ywiecczyzny. Przerwano pracê w Hucie, zosta³y zerwane mosty, zniszczone drogi, zalane pola i zabudowania. Aktywny udzia³ w akcjach powodziowych wszystkich stra¿aków. Marzec 1959 r. -Reaktywowanie dzia³alno¶ci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przy Odlewni ¯eliwa Wêgierska Górka. 1960 r. -Gaszenie po¿arów: lasy w ¯abnicy ( Prusowie ), domy w Ci¶cu, Glince. 02.12 1961 r. -W miejsce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej powo³ano Obowi±zkow± Stra¿ Po¿arn± licz±c± 41 cz³onków. 1962 r. i lata nastêpne. Gaszenie po¿arów na terenie zak³adu, gminy oraz w miejscowo¶ciach: Rycerka Górna, Sporysz / Fabryka ¦rub /, ¯abnica, Ciêcina. Rajcza, Milówka, Brzu¶nik i Przybêdza. Likwidacja zagro¿eñ zwi±zanych z wylaniem Ciêcinki i ¯abniczki. Stra¿acy bior±, udzia³ z nara¿eniem w³asnego ¿ycia w ratowaniu ludzi z p³on±cych domów, dobytku, zwierz±t. 02.05.1990 r. -Uroczysto¶æ wrêczenia ZOSP sztandaru, który ufundowa³a za³oga Odlewni ¯eliwa. Po¶wiêcenia sztandaru dokona³ miejscowy proboszcz Ks. Kan. Tadeusz Masny Jednostka OSP zosta³a odznaczona ,,Z³otym Medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa." 06 05.1990 r. - Uroczysta Msza ¶w. z udzia³em stra¿aków Zak³adowej OSP oraz OSP Ciêcina – zosta³a odprawiona w ko¶ciele Przemienienia Pañskiego.

Zak³adowa OSP poza udzia³em w akcjach bojowych przeprowadza na terenie zak³adu przegl±dy budynków, hal produkcyjnych doprowadzaj±c do likwidacji zagro¿enia po¿arowego.

Stra¿acy z pocztem sztandarowym brali i bior± udzia³ u uroczysto¶ciach pañstwowych i ko¶cielnych, w tym w uroczystych procesjach Wielkanocnych i Bo¿ego Cia³a.
Po II wojnie ¶wiatowej Stra¿ Po¿arna nadal dzia³a³a jako Zawodowa Stra¿ Po¿arna, albo jako Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Ostatnia zmiana to 19 lipiec 2000 r., kiedy to z powodu przekszta³ceñ w³asno¶ciowych w Odlewni ¯eliwa, powstaje Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wêgierskiej Górce, podlegaj±ca bezpo¶rednio w³adzom gminy. Powsta³ nowy Zarz±d, którego prezesem zosta³ Stanis³aw Duraj, a naczelnikiem Mieczys³aw Zawada. W dniu zebrania jednostka liczy³a 20 cz³onków za³o¿ycieli. Przy wsparciu w³adz gminy zakupiono budynek po ZOSP i sprzêt bojowy przekazuj±c go nowej jednostce. W 2003 r. Rada Gminy przekaza³a dzia³kê pod budowê nowej stra¿nicy. 3 maja 2005 r. po¶wiêcono teren pod budowê i po³o¿ono kamieñ wêgielny. W dniu 4.10.2005r. odby³o siê spotkanie Spo³ecznego Komitetu Budowy Remizy w którym uczestniczyli: Duraj Stanis³aw, Gawe³ Wojciech, Ru³ka Kazimierz, ZawadaMieczys³aw, Pawlus Józef, Suchoñski Czes³aw, Antoni Juraszek, Fester Stanis³aw, Dyrlaga Stanis³aw, Kuliñski Stanis³aw, Wiewióra Maciej, Kania Piotr, Tyrlik Piotr, Walaszek W³odzimierz, Józef Brañka. Na zebraniu Prezes OSP Stanis³aw Duraj przedstawi³ przebieg prac wykonanych w 2005r. oraz poinformowa³ o planach na rok 2006. Komitet Spo³eczny jednog³o¶nie zatwierdzi³ uchwa³ê o przyjêciu planu na 2006r. Budowê w stanie surowym wed³ug planu zakoñczono 29 listopada 2006 r. 8 wrze¶nia 2007r. jednostka OSP Wêgierska Górka obchodzi³a jubileusz 100-lecia istnienia, podczas uroczysto¶ci odby³o siê otwarcie oraz po¶wiêcenie nowo wybudowanej stra¿nicy.WIÊCEJ ZDJÊÆ TUTAJ
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,130 unikalne wizyty