Nie wypalaj

Losowa fotografia

Kuchnia
Kuchnia
Sala OSP


Odwiedziny gości

Dziś:1,092
Wczoraj:1,438
W tym tygodniu:7,142
W tym miesiącu:24,364
W tym roku:0
gości
statystyka

Wezwanie pogotowia

CO POWINNO ZAWIERAÆ ZG£OSZENIE GDY WZYWAMY POGOTOWIE
1. dok³adny adres z nazw± miejscowo¶ci
2. co siê sta³o
3. ilo¶æ osób poszkodowanych
4. stan poszkodowanego
5. nazwisko i telefon

Wezwanie pogotowia ratunkowego niby nic trudnego - a jednak znaczna czê¶æ dzwoni±cych robi to niepoprawnie.

O czym nale¿y pamiêtaæ i dlaczego w tej kolejno¶ci.

1.Podaj dok³adny adres z nazw± miejscowo¶ci
Dlaczego ten punkt jest na pierwszym miejscu i jest a¿ tak wa¿ny? Czêsto jest tak ¿e ludzie dzwoni± na pogotowie i mówi± wszystko oprócz adresu gdzie ma pojechaæ zespó³ karetki i siê roz³±czaj±. Je¶li numer dzwoni±cego siê wy¶wietla to dyspozytor dzwoni i dowie siê o dok³adny adres, ale to wyd³u¿a reakcjê i czas dojazdu karetki. A czêsto o ¿yciu czy ¶mierci decyduj± minuty.

Kolejny powód dla którego nale¿y podawaæ ADRES na pierwszym miejscu to ¿e nigdy nie wiemy czy nie zdarzy siê co¶ co przerwie nam po³±czenie z dyspozytorem np. roz³aduje nam siê bateria w telefonie, telefon ulegnie uszkodzeniu lub np. nie stracimy przytomno¶ci. Powodów mo¿e byæ mnóstwo.

Zwróæ uwagê równie¿ na to aby podaj±c adres podaæ nazwê miejscowo¶ci. W dobie telefonów komórkowych zdarza siê tak ¿e mo¿emy siê po³±czyæ z dyspozytorem pogotowia w innym mie¶cie ni¿ jeste¶my. Do¶æ g³o¶ny przyk³ad tego mieli¶my w czasie katastrofy budowlanej w Katowicach, kiedy to du¿a liczba osób dzwoni³a na pogotowie ratunkowe. Zablokowano centralê i automatycznie prze³±czano ludzi do dyspozytorów z innych miast. Pech chcia³ ¿e akurat w tych miejscowo¶ciach by³a ulica o tej samej nazwie co Katowicach i karetki wysy³ano...

2. Co siê sta³o W krótki i rzeczowy sposób powiedz co siê sta³o np. wypadek samochodowy, upadek z wysoko¶ci itp.

3. Ilo¶æ osób poszkodowanych Od tej informacji zale¿y ile przyjedzie zespo³ów ratowniczych. Przyjmuje siê ¿e jeden zespó³ pogotowia ratunkowego zajmuje siê jednym pacjentem. Przy zdarzeniach z kilkorgiem poszkodowanych wysy³anych kilka karetek naraz i wszyscy otrzymuj± od razu pomoc.

4. Stan poszkodowanego Informacja o stanie poszkodowanego mo¿e siê okazaæ bardzo istotna. Dyspozytor wie jak wyposa¿on± karetkê ma wys³aæ. Np. przy zatrzymaniu kr±¿enia wysy³a siê tzw R (karetkê reanimacyjn±) do wypadków komunikacyjnych wysy³a siê karetkê wypadkow± "W" obydwie te karetki ró¿ni± siê wyposa¿eniem. Taka informacja przydaje siê równie¿ przy decyzji jaki zespó³ ma przyjechaæ czy sami ratownicy czy zespó³ z lekarzem.

5. Nazwisko i telefon Koniecznie podaj swoje nazwisko i nr telefonu. Nieraz karetka ma problem z dojazdem np. nie mo¿na odnale¼æ adresu lub potrzebne s± dodatkowe informacje. Odmowa podania tych danych mo¿e zostaæ zinterpretowana przez dyspozytora ¿e nasz telefon to g³upi ¿art.

Nigdy nie odk³adaj pierwszy telefonu. Dyspozytor mo¿e mieæ dodatkowe pytania
Wygenerowano w sekund: 0.01
5,694,203 unikalne wizyty