Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:4,010
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,497
W tym miesiącu:29,197
W tym roku:0
gości
statystyka

Pora¿enie pr±dem

Pora¿enie pr±dem - pierwsza pomoc

Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w ¿yciu codziennym niesie oprócz wielu korzy¶ci równie¿ wiele zagro¿eñ, zarówno dla cz³owieka, jak i dla jego ¶rodowiska pracy i ¿ycia. Niew³a¶ciwie eksploatowane urz±dzenia elektryczne mog± powodowaæ pora¿enia, awarie, po¿ary i wybuchy.

W Polsce wska¼nik liczby wypadków ¶miertelnych, spowodowanych pora¿eniem pr±dem elektrycznym w 2000 r. wyniós³ 7,5 wielokrotnie zatem przewy¿sza wska¼niki w najbardziej uprzemys³owionych pañstwach Europy, które wynosz± od 1,3 do 2,0. Jest to spowodowane m.in. niedoskona³o¶ci± technicznych rozwi±zañ instalacji elektrycznych i urz±dzeñ w milionach mieszkañ, zabudowañ gospodarskich i innych obiektów budowlanych. Przyczyn± jest równie¿ niedostateczna wiedza o wystêpowaniu zagro¿enia i sposobach jego ograniczania.
Poznaj jak pomóc osobie pora¿onej pr±dem...

Objawy pora¿enia pr±dem
• Ból
• Poparzenia skóry
• Zaburzenia w oddychaniu
• Utrata przytomno¶ci

Pierwsza pomoc
1. Nie wolno dotykaæ osoby pora¿onej pr±dem, zanim nie od³±czy siê jej od ¼ród³a pr±du. Od³±cz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkê urz±dzenia elektrycznego, które spowodowa³o pora¿enie. U¿yj do tego przedmiotu który nie przewodzi pr±du (np. drewnianego kija od szczotki), odsuñ kabel elektryczny od poszkodowanego.
2. Sprawd¼ stan poszkodowanego
o Czy jest przytomny
o Czy oddycha
3. Wezwij Pogotowie Ratunkowe nr tel to 999 lub 112
4. Je¶li ratowany nie oddycha przyst±p do reanimacji
5. Je¶li ratowany jest nieprzytomny, ale oddycha, u³ó¿ go w pozycji bocznej.
6. Za³ó¿ opatrunek na oparzone miejsce.
7. Zostañ z poszkodowanym do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego i przejêcia opieki na poszkodowanym.
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,175 unikalne wizyty