Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:3,946
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,433
W tym miesiącu:29,133
W tym roku:0
gości
statystyka

Zdarzenia 2007

ZDARZENIA W ROKU 2007

Data:
Godzina:
Miejsce
Opis zdarzenia:
14-12-2007 12.24Wêgierska Górka
Po¿ar drewnianego baraku w Wêgierskiej Górce na osiedlu XX lecia, na miejsce zadysponowano GCBA z JRG ¯ywiec oraz OSP Wêgierska Górka, akcja trwa³a 48 minut.
26-11-200715:17Ciêcina
Zanieczyszczona studnia. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody z zanieczyszczonej studni za pomoc± pompy szlamowej.
16-11-200720:50Wêgierska Górka
ul. Przemys³owa.
Po¿ar hali produkcyjnej - firma produkuj±ca brykiet. W wyniku zdarzenia 1 osoba zosta³a poszkodowana. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, obronie s±siedniej hali, ewakuacji z czê¶ci biurowej (przyleg³ej do hali) sprzêtu komputerowego, mebli i dokumentacji, któr± zabezpieczy³ w³a¶ciciel, ugaszeniu po¿aru, rozbiórce zawalonego dachu, usuwaniu brykietu i trocin oraz na oddymianiu pomieszczeñ. Spaleniu i zniszczeniu uleg³o: wiê¼ba dachowa wraz z pokryciem o powierzchni 525 m2, linia technologiczno podawcza, dwie linie brykieciarek, zbiornik na trociny, dwa wentylatory, filtr powietrza, rozdrabniacz-M£OT, 70 ton brykietu, ok.4000 worków do pakowania brykietu, kocio³ elektryczny CO. Uratowano: s±siaduj±c± hale magazynu, podajnik liniowo-podawczy,12 ton brykietu. Straty ok.1500 tys.z³. W dzia³aniach udzia³ brali: PSP 5/14, OSP 10/52, Pogotowie Ratunkowe 1/3, Pogotowie Energetyczne 1/2, Policja 2/4 OSP Wêgierska Górka zakoñczy³a dzia³ania dnia 17.11.07 o godzinie 7:30
24-10-200713:50Wêgierska Górka
Alarm fa³szywy ( mia³ siê paliæ kontener na ¶mieci)
21-10-200716:55Wêgierska Górka
OSP Wêgierska Górka zosta³a zaalarmowana do po¿aru sadzy w kominie. Dzia³ania polega³y na za³o¿eniu sita kominowego oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Akcja trwa³a do godz 17:50.
13-10-200716.02Bystra
Dzia³ania polega³y na podaniu 5 pr±dów wody w natarciu oraz 2 w obronie na pal±ce siê zabudowania gospodarcze. Po¿arem objete by³y zabudowania gospodarcze usytuowane w kszta³cie litery "L" o powierzchni oko³o 350 m2, w wyniku po¿aru spaleniu uleg³y nastêpuj±ce pomieszczenia o wymiarach drewniana stodo³a 16 x 6m, wiata 7,5 x 5 m dach na stajni o wymiarach 18 x 12 m, ponadto spaleniu uleg³o wyposa¿enie obiektów min. dmuchawa, zgrabiarka, sieczkarnia, glebogryzarka, 500 kg owsa i oko³o 20 m3 siana. Straty wyceniono na 500 tys. z³. Na miejsce zdarzenia przyby³a grupa operacyjna z KP PSP ¯ywiec oraz Oficer Operacyjny Województwa z KW PSP Katowice. Dzia³ania ga¶nicze zakoñczono o godz. 0:08 dnia 14.10.2007 r. W dzia³aniach bra³o udzia³ samochodów PSP 3 osób 14, samochodów OSP 13 ludzi 57. Do ugaszenia tego po¿aru zu¿yto oko³o 200 m3 wody.
07-09-20077:45Gmina Wêgierska Górka
Akcja powodziowa. Dzia³ania zakoñczone zosta³y 08-09-2007 o godzinie 01:00
12-08-200714:00Wêgierska Górka
Zabezpieczenie festynu
11-08-200714:00Wêgierska Górka
Zabezpieczenie festynu
02-08-200714:30Wêgierska Górka
Po¿ar butli 11 kg z gazem propan butan
01-08-200700:22Wêgierska Górka
Pozar Kosza
18-07-200700:20¯abnica
Po¿ar drewnianej szopy
18-06-200719:05Wêgierska Górka
Zanieczyszczona studnia
10-06-200712:20Wêgierska Górka
MZ powalone drzewo
10-06-200711:50Cisiec
Uderzenie pioruna w budynek mieszkalny. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przewietrzeniu pomieszczeñ
09-06-200720:00Wêgierska Górka
MZ
06-06-200715:00Wêgierska Górka
Powalone drzewo. Dzia³ania polega³y na usuniêciu powalonego drzewa.
18-05-200717:30Wêgierska Górka
Zanieczyszczona studnia. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody z zanieczyszczonej studni za pomoc± pompy szlamowej.
02-05-200714:50¯abnica
Po¿ar lasu spaleniu uleg³o oko³o 3 ha 15 letniego m³odnika straty do¶æ du¿e, w dzia³aniach bra³o udzia³ 10 samochodów oraz 49 stra¿aków, ponadto s³u¿by le¶ne. Dzia³ania trwa³y 5 godz. 48 min. Wielkim utrudnieniem by³ silny wiatr i trudnodostêpny teren dla samochodów ga¶niczych.
13-04-200712:35¯abnica
Po¿ar lasu
06-04-200720:20Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
03-04-200717:30Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
01-04-200721:50Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
31-03-200722:00Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
28-03-200720:30Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
28-03-200718:15Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
27-03-200722:00Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
18-03-200720:15Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
16-03-200720:15Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
15-03-200718:50Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
14-03-200719:00Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
13-03-200719:20Ciêcina
Po¿ar trawy
12-03-200719:10Wêgierska Górka
Po¿ar trawy
30-01-200715:20Ciêcina
MZ
28-01-200711:30Wêgierska Górka
MZ
24-01-200720:15Wêgierska Górka
Po¿ar piwnicy
19-01-20079:15Wêgierska Górka
MZ
19-01-200717:30Wêgierska Górka
MZ powalone drzewo
17-01-20078:00Wêgierska Górka
MZ powalone drzewo
15-01-200712:30Wêgierska Górka
Po¿ar pralni

Po¿ary
Miejscowe zagro¿enia
Alarmy fa³szywe
Razem
24
15
1
40

Archiwum
Zdarzenia w roku 2008
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,111 unikalne wizyty