Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:4,037
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,524
W tym miesiącu:29,224
W tym roku:0
gości
statystyka

Jak zachowaæ siê w razie po¿aru

Stra¿acy radz±: Jak zachowaæ siê w razie po¿aru

Jak zwalczaæ powsta³y po¿ar
 1. W przypadku powstania po¿aru wszyscy zobowi±zani s± podj±æ dzia³ania w celu jego likwidacji:
  • zaalarmowaæ niezw³ocznie, przy u¿yciu wszystkich dostêpnych ¶rodków osoby bêd±ce w strefie zagro¿enia,
  • wezwaæ stra¿ po¿arn±.

 2. Telefoniczne alarmowanie nale¿y wykonaæ w nastêpuj±cy sposób:
  Po wybraniu numeru alarmowego stra¿y po¿arnej 998 i zg³oszeniu siê dy¿urnego spokojnie i wyra¼nie podaje siê:
  • swoje imiê i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
  • adres i nazwê obiektu,
  • co siê pali, na którym piêtrze,
  • czy jest zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego.

   Po podaniu informacji nie odk³adaæ s³uchawki do chwili potwierdzenia przyjêcia zg³oszenia.


  Przyjmuj±cy mo¿e za¿±daæ:
  • potwierdzenia zg³oszenia poprzez oddzwonienie,
  • dodatkowych informacji, które w miarê mo¿liwo¶ci nale¿y podaæ.
 3. Przyst±piæ niezw³ocznie, przy u¿yciu miejscowych ¶rodków ga¶niczych do gaszenia po¿aru i nie¶æ pomoc osobom zagro¿onym w przypadku koniecznym przyst±piæ do ewakuacji ludzi i mienia. Nale¿y czynno¶ci te wykonaæ w taki sposób aby nie dosz³o do powstania paniki jaka mo¿e ogarn±æ ludzi bêd±cych w zagro¿eniu, które wywo³uje u ludzi ogieñ i dym.

  Panika mo¿e byæ przyczyn± niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia dzia³añ ratowniczo ga¶niczych.

  Dlatego prowadz±c jakiekolwiek dzia³ania w przypadku powstania po¿ar nale¿y kierowaæ siê rozwag± w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia stra¿y po¿arnej kierowanie akcj± obejmuje kierownik zak³adu pracy /w³a¶ciciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Jak ewakuowaæ ludzi i mienie

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagro¿onej lub objêtej po¿arem. Do celów ewakuacji ludzi s³u¿± korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje mo¿liwo¶æ bezpo¶redniego wyj¶cia na zewn±trz.

Drogi i wyj¶cia ewakuacyjne oznakowane musz± byæ po¿arniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeñstwa - Ewakuacja. Ewakuacj± ludzi z czê¶ci lub z ca³ego obiektu zarz±dza kieruj±cy akcj± ratowniczo - ga¶nicz±.

W przypadku zaistnienia po¿aru lub innego zagro¿enia budynku lub jego czê¶ci, osoby nie bior±ce udzia³u w akcji ratowniczej powinny opu¶ciæ strefê zagro¿enia. Osoby opuszczaj±ce strefê zagro¿enia kieruj± siê do najbli¿szego wyj¶cia s³u¿±cego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
 • dokonywanie jakichkolwiek czynno¶ci mog±cych wywo³aæ panikê,
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • zatrzymywanie siê lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane musz± podporz±dkowaæ siê poleceniom ratowników to jest osobom prowadz±cym ewakuacjê: stra¿acy, pracownikom s³u¿by zabezpieczenia obiektu.

Poza ewakuacj± ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczno¶æ ewakuacji mienia.
Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz wa¿nych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku po¿aru lub innego zagro¿enia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty nale¿y umieszczaæ aby nie by³y nara¿one na zniszczenie lub uszkodzenie. Dzia³ania ewakuacyjne musz± byæ prowadzone w sposób skoordynowany, nie powoduj±cy utrudnieñ w innych dzia³aniach. Kieruj±cy dzia³aniami powinien wstêpnie okre¶liæ pomieszczenia z których nale¿y wynie¶æ mienie.

Do pomieszczeñ, z których nale¿y ewakuowaæ mienie w pierwszej kolejno¶ci, je¶li istnieje taka mo¿liwo¶æ bez nara¿enia ¿ycia i zdrowia zalicza siê:
 • pomieszczenia bezpo¶rednio zagro¿one po¿arem, w których jest ¼ród³o ognia,
 • pomieszczenia s±siednie ( w pionie i w poziomie) - mo¿liwo¶æ rozprzestrzeniania siê po¿aru lub uszkodzenia przez dzia³anie wysokiej temperatury i gazów po po¿arowych (dymu),
 • pomieszczenia pod pal±cym siê pomieszczeniem nara¿one na mo¿liwo¶æ zalania w czasie akcji ga¶niczej.


Materia³ opracowa³:
bryg. mgr in¿. Dariusz Mucha Zak³ad Ratowniczo-Ga¶niczy Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie
Wygenerowano w sekund: 0.01
5,125,202 unikalne wizyty